Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Xin Hỏi Về Nhập Xuất Mảng 2 Chiều Không Âm

Discussion in 'Trao đổi về thuật toán' started by tiendat96, 16/8/19.

 1. tiendat96

  tiendat96 New Member

  Em có hàm nhập mảng 2 chiều , nhưng giờ em muốn giá trị nhập vào mà âm hoặc là chữ thì phải nhập lại ngay vị trí mảng đó . Mò mẫn hoài không ra ae cho em xin vài lời hướng dẫn .
  Code:
  public void inPut() {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  System.out.println("Nhập n:");
  n = sc.nextInt();
  sc.nextLine();
  System.out.println("Nhập m:");
  m = sc.nextInt();
  System.out.println("Nhập các phần tử cho ma trận: ");
  a = new int[n][m];
  for (int i = 0; i < n; i++) {
  	for (int j = 0; j < m; j++){
  		System.out.print("A[" + i + "][" + j + "] = ");
  		a[i][j] = sc.nextInt();
   }
  }
  }
   
 2. Joe

  Joe Thành viên VIP

  PHP:
  a[i][j] = sc.nextInt();
  the sc.nexInt() accepts negative (e.g. -5) and positive(e.g. +5 or 5) integer.
   
 3. Dinh Nguyen

  Dinh Nguyen New Member

  PHP:
  for (int j 0mj++){
          
  System.out.print("A[" "][" "] = ");
          while(
  sc.hasNext()){
                if(
  sc.hasNextInt()) {
                       
  int k=sc.nextInt();
                       if(
  k<0){
                              continue;
                       } else {
                              
  a[i][j]=k;
                              break;
                       }
                }
               
  sc.next();
          }
    }
   
  Last edited: 24/8/19
 4. Dinh Nguyen

  Dinh Nguyen New Member

  PHP:
  /*
   * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
   * To change this template file, choose Tools | Templates
   * and open the template in the editor.
   */
  package strings;
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  ScanInput {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  int[][] matrix inPut();
          
  System.out.println("Ma trận của bạn:");
          for (
  int i 0matrix.lengthi++) {
              for (
  int j 0matrix[i].lengthj++) {
                  
  System.out.print(matrix[i][j] + ",");
              }
              
  System.out.print("\b");
              
  System.out.println();
          }
      }
   
      public static 
  int[][] inPut() {
          
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("Nhập n:");
          
  int n sc.nextInt();
          
  sc.nextLine();
          
  System.out.println("Nhập m:");
          
  int m sc.nextInt();
          
  System.out.println("Nhập các phần tử cho ma trận: ");
          
  int[][] = new int[n][m];
          for (
  int i 0ni++) {
              for (
  int j 0mj++) {
                  
  System.out.print("A[" "][" "] = ");
                  while (
  sc.hasNext()) {
                      if (
  sc.hasNextInt()) {
                          
  int k sc.nextInt();
                          if (
  0) {
                              continue;
                          } else {
                              
  a[i][j] = k;
                              break;
                          }
                      }
                      
  sc.next();
                  }
              }
          }
          return 
  a;
      }
  }
   
 5. Dinh Nguyen

  Dinh Nguyen New Member

  run:
  Nhập n:
  2
  Nhập m:
  3
  Nhập các phần tử cho ma trận:
  A[0][0] = 1
  A[0][1] = a
  2
  A[0][2] = v
  t
  3
  A[1][0] = 4
  A[1][1] = 5
  A[1][2] = 6
  Ma trận của bạn:
  1,2,3
  4,5,6
  BUILD SUCCESSFUL (total time: 20 seconds)
   

Chia sẻ trang này

Loading...