Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Xin Giúp Lỗi Đọc Dữ Liệu Từ File Txt

Discussion in 'Xây dựng ứng dụng desktop standalone' started by banybear2010, 31/12/18.

 1. banybear2010

  banybear2010 New Member

  Mình có 2 lớp dữ liệu như sau:
  1. Ghi dữ liệu ra file .txt
  PHP:
  File f=new File(txt_Hinh.getText());
                  
  String path="src/images/images/contact/";
                  
  String duongDan=path+f.getName();
                  try
                  {
                      
  Files.copy(f.toPath(),(new File(path f.getName())).toPath(),StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
                      
  System.out.println("Đã đưa hình liên hệ thư mục contact");
                  }
                  catch (
  IOException ex) {
                      
  // TODO: handle exception
                      
  Logger.getLogger(Bai_9_3.class.getName()).log(Level.SEVEREnullex);
                  }
                  
  //  lấy dữ liệu gán cho đối tượng liên hệ sau đó ghi vào tập tin lienhe.txt
                  
  String hoTen=txt_HoTen.getText();
                  
  String soDT=txt_SDT.getText();
                  
  String hinhAnh=f.getName();
                  
  LienHe lh=new LienHe(hoTensoDThinhAnh);
                  
  ObjectOutputStream out;
                  try {
                      
  out = new ObjectOutputStream(new BufferedOutputStream(new FileOutputStream("src/baiTap_9_3/lienhe.txt"true))) {
                      @
  Override
                      
  protected void writeStreamHeader() throws IOException
                      
  {
                          
  reset();
                      }
                      };
                      
  out.writeObject(lh);
                      
  out.close();
                      
  JOptionPane.showMessageDialog(rootPane"Đã thêm liên hệ: " lh.getHoTen() + " - " lh.getDtdd() + " - " lh.getHinh());
                                } catch (
  FileNotFoundException ex) {
                              
  Logger.getLogger(Bai_9_3.class.getName()).log(Level.SEVEREnullex);
                                } catch (
  IOException ex) {
                              
  Logger.getLogger(Bai_9_3.class.getName()).log(Level.SEVEREnullex);
                                }
                                }
          });
  ------ Lớp 2: Đọc thử dữ liệu thì bị lỗi ----------------
  PHP:
  private static List<LienHelst;
      private static 
  ObjectInputStream in;
      public static 
  void main(String[] args)  {
        
          
  lst = new ArrayList<>();  
                    
          try {
              
  in = new ObjectInputStream(new BufferedInputStream(new FileInputStream("src/baiTap_9_3/lienhe.txt")));
              while(
  true)
              {
                  
  LienHe b = (LienHein.readObject();
                  
  lst.add(b);
              }
          } catch (
  IOException e) {
              
  // TODO Auto-generated catch block
              
  e.printStackTrace();
          } catch (
  ClassNotFoundException e) {
              
  // TODO Auto-generated catch block
              
  e.printStackTrace();
          }  
      for(
  LienHe ll:lst)
          {
              
  System.out.println("Ten: "+ll.getHoTen()+" sdt: "+ll.getHinh()+" Hinh: "+ll.getHinh());
          }
      }
  **** Cụ thể lỗi như sau:
  Code:
  java.io.StreamCorruptedException: invalid stream header: 79737200
    at java.i:confused:bjectInputStream.readStreamHeader(Unknown Source)
    at java.i:confused:bjectInputStream.<init>(Unknown Source)
    at baiTap_9_3.DocBai9_.main(DocBai9_.java:20)
  Mình ghi thì vẫn ok nó vẫn ghi ra file txt được như khi đọc thì nó lỗi cái phần "stream header" không biết lúc ghi bằng đoạn code trên nó bị vương chỗ nào khi đọc nó không ra được. Xin mọi người giúp dùm ah
   
  Last edited by a moderator: 31/12/18
 2. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Khi bạn sử dụng dòng lệnh
  Có thể hiểu là bạn muốn đọc tất cả các lienhe để add vào trong lst, cái vài vấn đề như sau
  1. mỗi lần readObject thì stream đọc sẽ di chuyển "đầu đọc" đến đâu và while(true) có nghĩa là làm hoài thì chắc chắn sẽ phải đến lúc nó "ra khỏi rìa" nên sẽ có exception
  2. Để đọc được nhiều object thì cách ghi và đọc cũng phải xem lại bạn nhé.
  3. Bạn nên làm như sau, tạo ra một list rồi add các lienhe vào sau đó lưu cái list xuống, khi cần đọc dữ liệu thì chỉ cần KieuList lst = (KieuList) in.readObject(); 1 lần là có list để sẵn sàng sử dụng chứ không cần phải while (gì đó) để đọc nhiều lần gây sự phức tạp.
   
 3. banybear2010

  banybear2010 New Member

  Mình tách nhỏ bài trên test như bạn nói nhưng nó vẫn không đọc được
  *Nếu chạy lần 1 thì ok. Chạy tiếp lần 2 thêm vào ds nó chỉ đọc đường dòng đầu trong list, mình nghĩ cơ chế ghi đè vào file cùa mình có vấn đề
  java.io.StreamCorruptedException: invalid stream header: 79737200
  at java.i:confused:bjectInputStream.readStreamHeader(Unknown Source)
  at java.i:confused:bjectInputStream.<init>(Unknown Source)
  at baiTap_9_3.GhiDoiTuong.main(GhiDoiTuong.java:61)
  -----------------------------------------------------------------------------------
  public class GhiDoiTuong implements Serializable {
  private static ObjectInputStream in;
  private static ObjectOutputStream out;
  public static List<GhiDoiTuong> lst=new ArrayList<>();
  String ten;
  public GhiDoiTuong(String ten, String tuoi) {
  super();
  this.ten = ten;
  this.tuoi = tuoi;
  }
  public String getTen() {
  return ten;
  }
  public void setTen(String ten) {
  this.ten = ten;
  }
  public String getTuoi() {
  return tuoi;
  }
  public void setTuoi(String tuoi) {
  this.tuoi = tuoi;
  }
  String tuoi;
  public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
  GhiDoiTuong dt=new GhiDoiTuong("Hien", "39");
  lst.add(dt);
  try {
  out=new ObjectOutputStream(new BufferedOutputStream(new FileOutputStream("src/thongtin.txt",true))){
  out.writeObject(lst);
  System.out.println("Ghi Thành Công ");
  out.close();
  } catch (IOException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  }
  // doc doi tuong
  FileInputStream fin=new FileInputStream("src/thongtin.txt");
  try {
  in =new ObjectInputStream(new BufferedInputStream(fin));
  lst=(List<GhiDoiTuong>) in.readObject();

  for(GhiDoiTuong lh:lst)
  {
  System.out.println("Tên: "+lh.ten+"\nTuoi: "+lh.tuoi);
  }
  } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  }
  }
  }
   
  Last edited: 2/1/19
 4. Joe

  Joe Thành viên VIP

  Last edited: 15/1/19
  banybear2010 likes this.
 5. banybear2010

  banybear2010 New Member

  Joe when i change code
  while (true) {
  ois = new ObjectInputStream(in) // <<<< reopen each time = random read !!!
  lst.add((GhiDoiTuong) ois.readObject());
  }
  It's error here:
  ID: 3, Ten: Van Thuan
  ID: 6, Ten: Dong Trieu
  ID: 3, Ten: Van Thuan
  ID: 6, Ten: Dong Trieu
  java.io.EOFException
  at java.i:confused:bjectInputStream$PeekInputStream.readFully(Unknown Source)
  at java.i:confused:bjectInputStream$BlockDataInputStream.readShort(Unknown Source)
  at java.i:confused:bjectInputStream.readStreamHeader(Unknown Source)
  at java.i:confused:bjectInputStream.<init>(Unknown Source)
  at testObjectInputStream.ObjectInputStreamExample.main(ObjectInputStreamExample.java:26)
   
 6. Joe

  Joe Thành viên VIP

  EOF = End Of File....That's the reason while the LOOP must be withing the try-catch
  PHP:
  try (FileInputStream in = new FileInputStream("src/thongtin.txt")) {
    while (
  true) {
      
  ois = new ObjectInputStream(in// <<<< reopen each time = random read !!!
      
  lst.add((GhiDoiTuongois.readObject()); 
    }
  } catch (
  Exception ex) { } // Ignore EOF here
   
  banybear2010 likes this.

Chia sẻ trang này

Loading...