Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Xin giúp đỡ câu lệnh điều kiện khi làm việc với hibernate

Discussion in 'Xây dựng ứng dụng server-client desktop' started by ninhlaphang, 4/12/15.

 1. ninhlaphang

  ninhlaphang New Member

  [​IMG]

  Đây là đoạn code join các bảng lại với nhau của mình và mình đặt điều kiện là url="value",dữ liệu mỗi bảng mình chỉ có một nhưng khi mình xuất dữ liệu ra thì nó hiển thị 8 dòng dữ liệu mình không biết mình sai ở đâu cả mong được các bạn giúp cho

  Code:
  public class DBTable {
    public List showDataweb(MdParse url) {
    Configuration conf = new Configuration().configure("hibernate.cfg.xml");
    SessionFactory sf = conf.buildSessionFactory();
    Session currentSession = sf.getCurrentSession();
    currentSession.beginTransaction();
      String sql = "FROM MdGmail g,MdBlogger b,MdParseBlogger pb,MdParse p,MdDataweb w"
          + " WHERE w.url=:url";
      Query createQuery = currentSession.createQuery(sql);
      createQuery.setParameter("url", url);
      return createQuery.list();
    }
  public static void main(String[] args) {
    MdParse mdParse = new MdParse();
    mdParse.setUrl("example.com");
    List<Object[]> showDataweb = instance1.showDataweb(mdParse);
    for (Object[] showDataweb1 : showDataweb) {
      System.out.println(Arrays.toString(showDataweb1));
    }
  }
  Đây là kết quả khi chạy nó xuất ra nhưng nó bị trùng lặp mỗi giá trị là x4 lần

  [ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id1, b1, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
  [ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id2, b2, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
  [ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id1, b1, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
  [ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id2, b2, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
  [ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id1, b1, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
  [ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id2, b2, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
  [ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id1, b1, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
  [ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id2, b2, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
   
  Last edited: 4/12/15

Chia sẻ trang này

Loading...