Xin giúp đỡ câu lệnh điều kiện khi làm việc với hibernate

ninhlaphang

New Member
2/11/15
4
1
1
27


Đây là đoạn code join các bảng lại với nhau của mình và mình đặt điều kiện là url="value",dữ liệu mỗi bảng mình chỉ có một nhưng khi mình xuất dữ liệu ra thì nó hiển thị 8 dòng dữ liệu mình không biết mình sai ở đâu cả mong được các bạn giúp cho

Code:
public class DBTable {
  public List showDataweb(MdParse url) {
  Configuration conf = new Configuration().configure("hibernate.cfg.xml");
  SessionFactory sf = conf.buildSessionFactory();
  Session currentSession = sf.getCurrentSession();
  currentSession.beginTransaction();
    String sql = "FROM MdGmail g,MdBlogger b,MdParseBlogger pb,MdParse p,MdDataweb w"
        + " WHERE w.url=:url";
    Query createQuery = currentSession.createQuery(sql);
    createQuery.setParameter("url", url);
    return createQuery.list();
  }
public static void main(String[] args) {
  MdParse mdParse = new MdParse();
  mdParse.setUrl("example.com");
  List<Object[]> showDataweb = instance1.showDataweb(mdParse);
  for (Object[] showDataweb1 : showDataweb) {
    System.out.println(Arrays.toString(showDataweb1));
  }
}
Đây là kết quả khi chạy nó xuất ra nhưng nó bị trùng lặp mỗi giá trị là x4 lần

[ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id1, b1, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
[ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id2, b2, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
[ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id1, b1, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
[ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id2, b2, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
[ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id1, b1, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
[ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id2, b2, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
[ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id1, b1, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
[ninhlaphang, cc50fd77f8, access token, client id, client secret, p12, last, id2, b2, parse Url 2, parse, 1, title 2, c2, label, labelTXT, description]
 
Sửa lần cuối: