Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

[TIP]Kỹ thuật random, tạo danh sách (mảng) ngẫu nhiên trong java

Discussion in 'Hướng dẫn người mới bắt đầu' started by JackV, 22/10/11.

 1. phamchuc81

  phamchuc81 New Member

  nản vãi
   
 2. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Thì random trong khoảng (b-a) ra số rồi cộng với a là được.
   
 3. badboy3283

  badboy3283 Active Member

  Random password: số, hoa, thường

  Code:
  public static final int MAXDIGIT = 9;
  public static final int NUMBEROFASCII = 25;
  public static final int UPPPERSTART = 65;
  public static final int LOWERSTART = 97;
  
  public static String generateRandomPassword(int lenght) {
      Random r = new Random();
      boolean number = false;
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      for (int i = 0; i < lenght; i++) {
        number = r.nextBoolean();
        if (number) {
          sb.append(r.nextInt(MAXDIGIT));
        } else {
          boolean isupper = r.nextBoolean();
          int num = 0;
          if (isupper) {
            num = r.nextInt(NUMBEROFASCII) + UPPPERSTART;
          } else {
            num = r.nextInt(NUMBEROFASCII) + LOWERSTART;
          }
          sb.append((char) num);
        }
      }
      return sb.toString();
    }
   
  dangxunb likes this.
 4. gulang

  gulang New Member

  tham khảo ở trên mình có 1 đoạn này random không lặp lại và trả về 1 mảng các số.
  Code:
  package layRandom1Mang;
  
  import java.util.ArrayList;
  
  /**
   *
   * @author joo
   */
  public class layRandom1Mang {
    //lấy soGiaTriCanLay giá trị từ dãy số từ giaTriBatDau đến giaTriKetThuc mà không bị trùng.
    public static ArrayList<Integer> layNgauNhien(int soGiaTriCanLay, int giaTriBatDau, int giaTriKetThuc){
       ArrayList<Integer> tmp = new ArrayList<>();
       ArrayList<Integer> finish = new ArrayList<>();
       int size = giaTriKetThuc - giaTriBatDau +1;
       for(int i = 0; i<size; i++){
         tmp.add(giaTriBatDau+i);
       }
       java.util.Collections.shuffle(tmp);
       if(soGiaTriCanLay> size){
         soGiaTriCanLay = size;
       }
       for(int i=0; i<soGiaTriCanLay;i++){
         finish.add(tmp.get(i));
       }
       return finish;
     }
    
    public static void main(String[] args) {
      ArrayList<Integer> test = new ArrayList<>();
      test=layNgauNhien(10,0,100);
      for(int i=0;i<10;i++){
        System.out.println(test.get(i));
      }
    }
  }
   
 5. gulang

  gulang New Member

  cái này có thể lấy mảng các số rồi truy cập vào 1 arraylist đối tượng để lấy random đối tượng.
   
 6. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Cho cái demo đi bạn 8-|
   
 7. Joe

  Joe Thành viên VIP

  The shortest distance between 2 points is a straight line. If you carefully read method shuffle() of the API java.util.collections you would see that ONE arraylist is sufficient enough to do the task. Your codes can be optimally rewritten as following
  PHP:
  import java.util.ArrayList;

  /**
   *
   * @author joo
   */
  public class layRandom1Mang {
      
  //lấy soGiaTriCanLay giá trị từ dãy số từ giaTriBatDau đến giaTriKetThuc mà không bị trùng.
      
  public static ArrayList<IntegerlayNgauNhien(int soGiaTriCanLayint giaTriBatDauint giaTriKetThuc){
           
  ArrayList<Integertmp = new ArrayList<>();       
           
  //ArrayList<Integer> finish = new ArrayList<>();
           
  int size giaTriKetThuc giaTriBatDau +1;
           for(
  int i 0i<sizei++){
               
  tmp.add(giaTriBatDau+i);
           }
           
  java.util.Collections.shuffle(tmp);
           
  /*
           if(soGiaTriCanLay> size){
               soGiaTriCanLay = size;
           }
           for(int i=0; i<soGiaTriCanLay;i++){
               finish.add(tmp.get(i));
           }
           return finish;
           */
           
  return tmp;
       }
     
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  ArrayList<Integertest = new ArrayList<>();
          
  test=layNgauNhien(10,0,100);
          for(
  int i=0;i<10;i++){
              
  System.out.println(test.get(i));
          }
      }
  }
   
 8. TrungHiếuVNTN

  TrungHiếuVNTN New Member

  Cái này Random rd = new Random() gọi là j vậy ạ?, rồi biết mấy từ này ở đâu?
  *Hướng dẫn làm ứng dụng tạo UUID đi mọi , cảm ơn
   
 9. hoithegiantinhlagi

  hoithegiantinhlagi Active Member

  Nếu hỏi câu này là bạn chưa biết bất cứ điều gì về programming, bạn nên đọc mấy cuốn sách lập trình căn bản đi.
   
  D.A.N_3002 likes this.

Chia sẻ trang này

Loading...