Thắc mắc UpLoadFileServlet !!!

kxd993

New Member
30/9/14
18
0
1
26
Mình đang làm theo hướng dẫn upload file servlet
Code:
// Create a new file upload handler
ServletFileUpload upload = new ServletFileUpload(factory);
// maximum file size to be uploaded.
upload.setSizeMax( maxFileSize );
// Parse the request to get file items.
List fileItems = upload.parseRequest(request)
theo hướng dẫn thì khi gọi phương thức parseRequest sẽ truyền vào một request nhưng khi viết phương thức này thì lại yêu cầu truyền vào một RequestContext.
Đang mắc chỗ này có bác nào thông giúp em được không