Tương tác với Database

thongdoanvan

Moderator
21/1/10
247
7
16
Bước 1:Tạo Database sử dụng Sqlserver 2005
PHP:
Create Database : Thethao
Create Database Thethao
Go
Use Thethao
Go
Create Table Subjects
(
	SubjectID char(2) primary key,
	SubjectName nvarchar(200)
)

Insert Into Subjects
Values('01',N'Bongda')

Insert Into Subjects
Values('02',N'Cotuong')

Select * From Subjects
Create Project : DemoThethao
Bước 2: Test connection

Bước 3:Add new Driver


-->Add sqljdbc.jar

Bước 4:Create Connection :

Bước 5:Tạo project có tên là DBSJ, tiếp đó tạo: Create JFrame : frmSubject

Bước 6:Add gói jar vào project của bạn

Bước bẩy:
Tiến hành viết các sự kiện.
PHP:
package DBSJ;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.JOptionPane;

public class frmSubject extends javax.swing.JFrame {
  Connection conn;
  String operation;
  public frmSubject() {
    initComponents();
    operation = "edit";
    try {
      //Load Driver
      Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
      String url = "jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=Thethao";
      //OPen Connection
      conn = DriverManager.getConnection(url, "sa", "123456");
      Statement st = conn.createStatement();
      String sql = "Select * from Subjects";
      ResultSet rsSubject = st.executeQuery(sql);
      DefaultListModel model = new DefaultListModel();
      while (rsSubject.next()) {
        String subjectName = rsSubject.getString("SubjectName");
        model.addElement(subjectName);
      }
      lstSubject.setModel(model);
      rsSubject.close();

    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }  
private void btnAddNewActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
  txtSubjectID.setText("");
  txtSubjectName.setText("");
  txtSubjectID.requestFocus();
  operation = "add";
}
private void btnUpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
  String subjectID = txtSubjectID.getText();
  String subjectName = txtSubjectName.getText();
  try {
    PreparedStatement pst = conn.prepareStatement("Insert into Subjects Values(?,?)");
    pst.setString(1, subjectID);
    pst.setString(2, subjectName);
    int result = pst.executeUpdate();
    if (result > 0) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Them thanh cong", "Thong bao", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    }
  } catch (SQLException ex) {
    ex.printStackTrace();
  }
}
  public static void main(String args[]) {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {

      public void run() {
        new frmSubject().setVisible(true);
      }
    });
  }
  // Variables declaration - do not modify
  private javax.swing.JButton btnAddNew;
  private javax.swing.JButton btnDelete;
  private javax.swing.JButton btnEdit;
  private javax.swing.JButton btnExit;
  private javax.swing.JButton btnUpdate;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JList lstSubject;
  private javax.swing.JTextField txtSubjectID;
  private javax.swing.JTextField txtSubjectName;
  // End of variables declaration
}
Chúc các bạn thành công
 

thongdoanvan

Moderator
21/1/10
247
7
16
Ðề: Tương tác với Database

Note:
Bình thường khi viết code connect, một số bạn chạy sẽ gặp một số lỗi như chưa Enable: Tcp/ip,...
Khi test Connection nó sẽ báo cho bạn những lỗi dạng như vậy. Do đó khi bạn test Connection ok, thì chỉ cần copy cái Driver, Url là ok.
 

nghiencuuJava

Member
18/3/10
216
0
16
Ðề: Tương tác với Database

oái cái này netbean 6.0 trở lên mới support đúng k bạn? những cái 6.0 trở xuống tìm mãi ko thấy, đành fai gõ tay!