Tìm lỗi java

25/2/20
1
0
1
Vietnam
Các anh chị em giúp em sửa đoạn code dưới đây với ạ
PHP:
import java.util.*;
class lab03{
  //cau1
  public static boolean isNumber(String input){
    int laq=1; // kí tự kiểm tra
    for(int i=0;i<input.length();i++){
      if(Character.isDigit(input.charAt(i))==true)
        laq=1; // nếu là chữ số thì laq=1 và tiếp tục vòng lặp
      else{
        laq=0; // không là chữ số thì laq=0 và break
        break;
      }
    }
    if(laq==1)
      return true;
    else
      return false;
  }
  //cau2
  public static boolean isAllUpperCase(String input){
    int laq=1;//tương tự isNumber
    for(int i=0;i<input.length();i++){
      if(input.charAt(i)>='A' && input.charAt(i)<='Z'){
        laq=1;
      }
      else{
        laq=0;
        break;
      }
    }
    if(laq==1)
      return true;
    else
      return false;
  }
  //cau3
  public static String[] tokenizer(String input){
    String[] input1=input.split("\\W"); // "\\W" có nghĩa là các kí tự không thuộc a-z,A-Z,0-9
    return input1;
  }
  //cau4
  public static boolean isValidPassword(String input){
    int laq=1;
    int a=0;
    int countSpace=0;
    int count=0;
    for(int i=0;i<input.length();i++){ //đếm kí tự chữ số
      if(Character.isDigit(input.charAt(i))==true)
        count+=1;
    }
    for(int i=0;i<input.length();i++){
      if(input.charAt(i)>='A' && input.charAt(i)<='Z'){/*đếm chữ viết hoa hay không*/
        a+=1;
      }
      if(input.charAt(i)==' '){ // đếm khoảng trắng
        countSpace+=1;
      }
    }
    if(input.length()>=6 &&input.length()<=20 && count>=1 && a==1 && countSpace==0)
      //kiểm tra độ dài từ 6 đến 20, có ít nhất một chữ số, 1 chữ viết hoa, không có khoảng trắng
      return true;
    else
      return false;
  }
  //cau5
  //cau6
  //cau7
  public static String sumNumber(String input){
    int sum=0;
    List<String> array = new ArrayList<String>();
    array.add("");
    List<Integer> a = new ArrayList<Integer>();
    a.add(0);
    ArrayList<Double> b_doc = new ArrayList<Double>();
    b_doc.add(0.0);
    String s="";
    for(int i=0;i<input.length();i++){
      if(input.charAt(i)=='.' || (input.charAt(i)>='0' && input.charAt(i)<='9'))
        s+=input.charAt(i);
      else{
        array.add(s);
        s="";
      }
    }
    for(String w:array){
      int count=0;
      if(w!=null){
        for(int i=0;i<w.length();i++){
          if(w.charAt(i)=='.'){
            count+=1;
          }
        }
        if(w.charAt(0)!='.' && count==1)
          b_doc.add(Double.valueOf(w));
        if(w.charAt(0)!='.' && count==0)
          a.add(Integer.valueOf(w));
      }
    }
    for(double i:b_doc)
      sum+=i;
    for(int i:a)
      sum+=i;
    String out=String.valueOf(sum);
    return out;
  }
  public static void main(String[] arr){
    String input="10/02/2019 a 37.10 n";
    System.out.print("Tong cac so trong chuoi la: "+sumNumber(input));
  }
}
Output hiện thế này ạ:
Exception in thread "main" java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: 0
at java.lang.String.charAt(String.java:658)
at lab03.sumNumber(lab03.java:93)
at lab03.main(lab03.java:108)
 

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
2,732
1,255
113
Exception in thread "main" java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: 0
at java.lang.String.charAt(String.java:658)
at lab03.sumNumber(lab03.java:93)
at lab03.main(lab03.java:108)
The exception happens at line 93 of lab03.java and that is:
PHP:
      int count=0;
      if(w!=null){
        for(int i=0;i<w.length();i++){
          if(w.charAt(i)=='.'){
            count+=1;
          }
        }
        if(w.charAt(0)!='.' && count==1)   // <<---- Exception happens HERE
          b_doc.add(Double.valueOf(w));
        if(w.charAt(0)!='.' && count==0)
          a.add(Integer.valueOf(w));
      }
What does the exception says? It says "OutOfBoundsException" at w.charAt(0). Why? because String w is NOT null but empty. Meaning length() = 0 and that is the BUG in your codes. Solution:
PHP:
      int count=0;
      if(w!=null && w.length() > 0){  // <<----Check the length()
        for(int i=0;i<w.length();i++){
          if(w.charAt(i)=='.'){
            count+=1;
          }
        }
        if(w.charAt(0)!='.' && count==1) 
          b_doc.add(Double.valueOf(w));
        if(w.charAt(0)!='.' && count==0)
          a.add(Integer.valueOf(w));
      }