Spring Cơ bản > tại sao submit form lại bị sai khi page mapping với "/"

babydepdzaj

New Member
14/9/15
3
0
0
33
Mình xin được hỏi mọi người, chỉ là cơ bản thôi nhưng mình chưa hiểu vì sao code này sai và rất thắc mắc :
Files :

login.jsp
welcome.jsp
MemberController.java

Khi mình để @RequestMapping("/") với phương thức getLoggedIn(), khi submit ở login.jsp thì thay vì được
map tới welcome.jsp < http://localhost:8080/Practise/exelogin.html >
... thì lại bị sai đi thành < http://localhost:8080/exelogin.html >

Nhưng khi đặt @RequestMapping("/form") :
@RequestMapping(value = "/",method = RequestMethod.GET)
... thì code lại đúng và map được tới welcome.jsp.

Ai hiểu lý do của lỗi này xin giải thích giúp mình với ...

login.jsp
Code:
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="form" uri="http://www.springframework.org/tags/form" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Login</h1>
    <form:form method="post" commandName="account" action="exelogin.html">
      <form:input path="username"/>
      <form:password path="password"/>
      <input type="submit" value="Login"/>
    </form:form>
  </body>
</html>
Controller.java
Code:
package com.piit.worldrop.controller
 
@Controller
@RequestMapping("/")
public class MemberController {
  @RequestMapping(value = "/",method = RequestMethod.GET)
  public String getLoggedIn(ModelMap mm){
    mm.addAttribute("account",new Account());
    return "login";
  }
  @RequestMapping(value = "/exelogin",method = RequestMethod.POST)
  public String executeLogging(@ModelAttribute(value = "account") Account acc,ModelMap mm){
    mm.put("account", acc);
    return "welcome";
  }
}
Xin Được Cảm Ơn !
 

dumb_javaer

New Member
19/6/16
7
0
1
31
@RequestMapping(value = "/",method = RequestMethod.GET) ->@RequestMapping(method = RequestMethod.GET)