Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Spring Cơ bản > tại sao submit form lại bị sai khi page mapping với "/"

Discussion in 'Xây dựng ứng dụng server-client desktop' started by babydepdzaj, 24/6/16.

 1. babydepdzaj

  babydepdzaj New Member

  Mình xin được hỏi mọi người, chỉ là cơ bản thôi nhưng mình chưa hiểu vì sao code này sai và rất thắc mắc :
  Files :

  login.jsp
  welcome.jsp
  MemberController.java

  Khi mình để @RequestMapping("/") với phương thức getLoggedIn(), khi submit ở login.jsp thì thay vì được
  map tới welcome.jsp < http://localhost:8080/Practise/exelogin.html >
  ... thì lại bị sai đi thành < http://localhost:8080/exelogin.html >

  Nhưng khi đặt @RequestMapping("/form") :
  ... thì code lại đúng và map được tới welcome.jsp.

  Ai hiểu lý do của lỗi này xin giải thích giúp mình với ...

  login.jsp
  Code:
  <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
  <%@taglib prefix="form" uri="http://www.springframework.org/tags/form" %>
  <!DOCTYPE html>
  <html>
    <head>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <title>JSP Page</title>
    </head>
    <body>
      <h1>Login</h1>
      <form:form method="post" commandName="account" action="exelogin.html">
        <form:input path="username"/>
        <form:password path="password"/>
        <input type="submit" value="Login"/>
      </form:form>
    </body>
  </html>
  Controller.java
  Code:
  package com.piit.worldrop.controller
   
  @Controller
  @RequestMapping("/")
  public class MemberController {
    @RequestMapping(value = "/",method = RequestMethod.GET)
    public String getLoggedIn(ModelMap mm){
      mm.addAttribute("account",new Account());
      return "login";
    }
    @RequestMapping(value = "/exelogin",method = RequestMethod.POST)
    public String executeLogging(@ModelAttribute(value = "account") Account acc,ModelMap mm){
      mm.put("account", acc);
      return "welcome";
    }
  }
  Xin Được Cảm Ơn !
   
 2. dumb_javaer

  dumb_javaer New Member

  @RequestMapping(value = "/",method = RequestMethod.GET) ->@RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
   
 3. babydepdzaj

  babydepdzaj New Member

  Mình không hiểu ý của bạn @.@
   

Chia sẻ trang này

Loading...