So sánh ngày tháng trong Java

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách so sánh ngày tháng trong Java

1. Date.compareTo()
Một lớp với các phương thức để so sánh 2 giá trị java.util.Date trong Java.

 1. Trả về 0 nếu 2 ngày bằng nhau.
 2. Trả về giá trị lớn hơn 0, nếu giá trị Date là ngày sau so với giá trị Date truyền vào.
 3. Trả về giá trị nhỏ hơn 0, nếu giá trị Date là ngày trước so với giá trị Date truyền vào.
TestDate.java
Java:
package com.mkyong.date;

import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class TestDate {

  public static void main(String[] args) throws ParseException {

    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    Date date1 = sdf.parse("2009-12-31");
    Date date2 = sdf.parse("2010-01-31");

    System.out.println("date1 : " + sdf.format(date1));
    System.out.println("date2 : " + sdf.format(date2));

    if (date1.compareTo(date2) > 0) {
      System.out.println("Date1 is after Date2");
    } else if (date1.compareTo(date2) < 0) {
      System.out.println("Date1 is before Date2");
    } else if (date1.compareTo(date2) == 0) {
      System.out.println("Date1 is equal to Date2");
    } else {
      System.out.println("How to get here?");
    }

  }

}
Kết quả
Code:
date1 : 2009-12-31
date2 : 2010-01-31
Date1 is before Date2
2. Date.before(), Date.after() and Date.equals()
Phương pháp thân thiện người dùng hơn để so sánh hai java.util.Date.

TestDate2.java
Java:
package com.mkyong.date;

import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class TestDate2 {

  public static void main(String[] args) throws ParseException {

    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    Date date1 = sdf.parse("2009-12-31");
    Date date2 = sdf.parse("2010-01-31");

    System.out.println("date1 : " + sdf.format(date1));
    System.out.println("date2 : " + sdf.format(date2));
    
    if (date1.after(date2)) {
      System.out.println("Date1 is after Date2");
    }

    if (date1.before(date2)) {
      System.out.println("Date1 is before Date2");
    }

    if (date1.equals(date2)) {
      System.out.println("Date1 is equal Date2");
    }

  }

}
Kết quả
Code:
date1 : 2009-12-31
date2 : 2010-01-31
Date1 is before Date2
3. Calender.before(), Calender.after() và Calender.equals()
Ví dụ để so sánh 2 giá trị java.util.Calender

TestDate3.java
Java:
package com.mkyong.date;

import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;

public class TestDate3 {

  public static void main(String[] args) throws ParseException {

    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    Date date1 = sdf.parse("2009-12-31");
    Date date2 = sdf.parse("2010-01-31");

    System.out.println("date1 : " + sdf.format(date1));
    System.out.println("date2 : " + sdf.format(date2));

    Calendar cal1 = Calendar.getInstance();
    Calendar cal2 = Calendar.getInstance();
    cal1.setTime(date1);
    cal2.setTime(date2);

    if (cal1.after(cal2)) {
      System.out.println("Date1 is after Date2");
    }

    if (cal1.before(cal2)) {
      System.out.println("Date1 is before Date2");
    }

    if (cal1.equals(cal2)) {
      System.out.println("Date1 is equal Date2");
    }
  }

}
Kết quả
Code:
date1 : 2009-12-31
date2 : 2010-01-31
Date1 is before Date2
4. Java 8
Trong Java 8, có thể sử dụng các phương thức mới là isBefore(), isAfter(), isEqual() và compareTo() để so sánh 2 giá trị LocalDate, LocalTime và LocalDateTime.

Xem lại ví dụ bên dưới để so sánh 2 java.time.LocalDate.

TestDate4.java
Java:
package com.mkyong.date;

import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class TestDate4 {

  public static void main(String[] args) {

    DateTimeFormatter sdf = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd");
    LocalDate date1 = LocalDate.of(2009, 12, 31);
    LocalDate date2 = LocalDate.of(2010, 01, 31);

    System.out.println("date1 : " + sdf.format(date1));
    System.out.println("date2 : " + sdf.format(date2));

    System.out.println("Is...");
    if (date1.isAfter(date2)) {
      System.out.println("Date1 is after Date2");
    }

    if (date1.isBefore(date2)) {
      System.out.println("Date1 is before Date2");
    }

    if (date1.isEqual(date2)) {
      System.out.println("Date1 is equal Date2");
    }

    System.out.println("CompareTo...");
    if (date1.compareTo(date2) > 0) {

      System.out.println("Date1 is after Date2");

    } else if (date1.compareTo(date2) < 0) {

      System.out.println("Date1 is before Date2");

    } else if (date1.compareTo(date2) == 0) {

      System.out.println("Date1 is equal to Date2");

    } else {

      System.out.println("How to get here?");

    }
  }

}
Kết quả
Code:
date1 : 2009-12-31
date2 : 2010-01-31
Is...
Date1 is before Date2
CompareTo...
Date1 is before Date2

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java/how-to-compare-dates-in-java
 

Bình luận