Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

[series Spring Boot] 16. Spring Data Jpa 4

Discussion in 'Spring Framework' started by quydtkt, 3/1/20.

 1. quydtkt

  quydtkt Administrator

  Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về relationship trong Spring Data Jpa.
  - Spring Data Jpa hỗ trợ chúng ta khai báo quan hệ khóa chính/khóa ngoại cho các ORM/Entity.
  - Các annotation thường gặp
  • @OneToOne: Khai báo quan hệ 1-1
  • @OneToMany: Khai báo quan hệ 1-n
  • @ManyToOne: Khai báo quan hệ n-1
  • @ManyToMany: Khai báo quan hệ n-n
  - Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng annotation @OneToMany
  - Giả sử bạn xây dụng 1 trang web bán hàng, bạn sẽ làm việc với 2 table: BILL và BILL_DETAIL
  - Cấu trúc các table như sau:
  • BILL(ID, BILL_CODE, CUSTOMER_NAME). Cột ID là khóa chính.
  • BILL_DETAIL(ID, BILL_ID, PRODUCT, QUANTITY). Cột ID là khóa chính, BILL_ID là khóa ngoại tham chiếu đến cột ID của bảng BILL.
  - Giả sử chúng ta không tạo quan hệ cho 2 ORM của 2 table trên thì code sẽ có dạng
  Bill.java
  PHP:
  package vn.congdongjava.entity;
   
  import javax.persistence.Column;
  import javax.persistence.Entity;
  import javax.persistence.Id;
  import javax.persistence.Table;
   
  @
  Entity
  @Table(name "BILL")
  public class 
  Bill {
   
      @
  Id
      
  @Column(name "ID")
      private 
  Long id;
   
      @
  Column(name "BILL_CODE")
      private 
  String billCode;
   
      @
  Column(name "CUSTOMER_NAME")
      private 
  String customerName;
   
      public 
  Long getId() {
          return 
  id;
      }
   
      public 
  void setId(Long id) {
          
  this.id id;
      }
   
      public 
  String getBillCode() {
          return 
  billCode;
      }
   
      public 
  void setBillCode(String billCode) {
          
  this.billCode billCode;
      }
   
      public 
  String getCustomerName() {
          return 
  customerName;
      }
   
      public 
  void setCustomerName(String customerName) {
          
  this.customerName customerName;
      }
  }
  BillDetail.java
  PHP:
  package vn.congdongjava.entity;
   
  import javax.persistence.Column;
  import javax.persistence.Entity;
  import javax.persistence.Id;
  import javax.persistence.Table;
   
  @
  Entity
  @Table(name "BILL_DETAIL")
  public class 
  BillDetail {
   
      @
  Id
      
  @Column(name "ID")
      private 
  Long id;
   
      @
  Column(name "BILL_ID")
      private 
  Long billId;
   
      @
  Column(name "PRODUCT")
      private 
  String product;
   
      @
  Column(name "QUANTITY")
      private 
  Long quantity;
   
      public 
  Long getId() {
          return 
  id;
      }
   
      public 
  void setId(Long id) {
          
  this.id id;
      }
   
      public 
  Long getBillId() {
          return 
  billId;
      }
   
      public 
  void setBillId(Long billId) {
          
  this.billId billId;
      }
   
      public 
  String getProduct() {
          return 
  product;
      }
   
      public 
  void setProduct(String product) {
          
  this.product product;
      }
   
      public 
  Long getQuantity() {
          return 
  quantity;
      }
   
      public 
  void setQuantity(Long quantity) {
          
  this.quantity quantity;
      }
  }
  BillRepository.java
  PHP:
  package vn.congdongjava.dao;
   
  import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
  import vn.vccb.entity.Bill;
   
  public interface 
  BillRepository extends JpaRepository<BillLong> {
  }
  BillDetailRepository.java
  PHP:
  package vn.vccb.dao;
   
  import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
  import vn.vccb.entity.BillDetail;
   
  import java.util.List;
   
  public interface 
  BillDetailRepository extends JpaRepository<BillDetailLong> {
   
      List<
  BillDetailgetByBillId(Long billId);
  }
  HomeController.java
  PHP:
  package vn.congdongjava.controller;
   
  import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
  import org.springframework.stereotype.Controller;
  import org.springframework.ui.Model;
  import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
  import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
  import vn.vccb.dao.BillDetailRepository;
  import vn.vccb.dao.BillRepository;
  import vn.vccb.entity.Bill;
  import vn.vccb.entity.BillDetail;
   
  import java.util.List;
   
  @
  Controller
  public class HomeController {
   
      @
  Autowired
      
  private BillRepository billRepository;
   
      @
  Autowired
      
  private BillDetailRepository billDetailRepository;
   
      @
  GetMapping("{id}")
      public 
  String showBill(@PathVariable Long idModel model) {
          
  Bill bill;
          List<
  BillDetaillstBillDetail;
   
          
  bill billRepository.getOne(id);
          
  lstBillDetail billDetailRepository.getByBillId(id);
   
          
  model.addAttribute("bill"bill);
          
  model.addAttribute("lstBillDetail"lstBillDetail);
   
          return 
  "index";
      }
  }
  - Nhìn vào cách lấy thông tin hóa đơn tại HomeController, ta thấy các phần của dữ liệu hóa đơn được lấy ra một cách rời rạt, khó có thể thấy được mối quan hệ giữa bảng BILL và BILL_DETAIL.
  - Sử dụng annotation @OneToMany giúp chúng ta dễ dàng thấy được mối quan hệ giữa các bảng mà không cần phải dùng đến database diagram. Quan trọng hơn là Spring Data Jpa sẽ tự động get các dữ liệu có quan hệ khóa ngoại của bảng có dòng dữ liệu được get ra.
  - Thực hiện thay đổi source code như sau
  Bill.java
  PHP:
  package vn.congdongjava.entity;
   
  import javax.persistence.Column;
  import javax.persistence.Entity;
  import javax.persistence.Id;
  import javax.persistence.JoinColumn;
  import javax.persistence.OneToMany;
  import javax.persistence.Table;
  import java.util.List;
   
  @
  Entity
  @Table(name "BILL")
  public class 
  Bill {
   
      @
  Id
      
  @Column(name "ID")
      private 
  Long id;
   
      @
  Column(name "BILL_CODE")
      private 
  String billCode;
   
      @
  Column(name "CUSTOMER_NAME")
      private 
  String customerName;
   
      @
  OneToMany
      
  @JoinColumn(name "BILL_ID")
      private List<
  BillDetaillistDetail;
   
      public 
  Long getId() {
          return 
  id;
      }
   
      public 
  void setId(Long id) {
          
  this.id id;
      }
   
      public 
  String getCustomerName() {
          return 
  customerName;
      }
   
      public 
  void setCustomerName(String customerName) {
          
  this.customerName customerName;
      }
   
      public List<
  BillDetailgetListDetail() {
          return 
  listDetail;
      }
   
      public 
  void setListDetail(List<BillDetaillistDetail) {
          
  this.listDetail listDetail;
      }
  }
  BillDetail.java
  PHP:
  package vn.congdongjava.entity;
   
  import javax.persistence.Column;
  import javax.persistence.Entity;
  import javax.persistence.Id;
  import javax.persistence.Table;
   
  @
  Entity
  @Table(name "BILL_DETAIL")
  public class 
  BillDetail {
   
      @
  Id
      
  @Column(name "ID")
      private 
  Long id;
   
      @
  Column(name "PRODUCT")
      private 
  String product;
   
      @
  Column(name "QUANTITY")
      private 
  Long quantity;
   
      public 
  Long getId() {
          return 
  id;
      }
   
      public 
  void setId(Long id) {
          
  this.id id;
      }
   
      public 
  String getProduct() {
          return 
  product;
      }
   
      public 
  void setProduct(String product) {
          
  this.product product;
      }
   
      public 
  Long getQuantity() {
          return 
  quantity;
      }
   
      public 
  void setQuantity(Long quantity) {
          
  this.quantity quantity;
      }
  }
  HomeController.java
  PHP:
  package vn.congdongjava.controller;
   
  import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
  import org.springframework.stereotype.Controller;
  import org.springframework.ui.Model;
  import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
  import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
  import vn.vccb.dao.BillDetailRepository;
  import vn.vccb.dao.BillRepository;
  import vn.vccb.entity.Bill;
  import vn.vccb.entity.BillDetail;
   
  import java.util.List;
   
  @
  Controller
  public class HomeController {
   
      @
  Autowired
      
  private BillRepository billRepository;
   
      @
  Autowired
      
  private BillDetailRepository billDetailRepository;
   
      @
  GetMapping("{id}")
      public 
  String showBill(@PathVariable Long idModel model) {
          
  Bill bill;
          List<
  BillDetaillstBillDetail;
   
          
  bill billRepository.getOne(id);
          
  lstBillDetail bill.getListDetail();
   
          
  model.addAttribute("bill"bill);
          
  model.addAttribute("lstBillDetail"lstBillDetail);
   
          return 
  "index";
      }
  }
  - Có thể thấy, thay vì khai báo trường billId trong entity BillDetail thì ta khai báo trường listDetail có kiểu List<BillDetail> ngay trong entity Bill
  - Tại HomeController, thay vì phải dòng BillDetailRepository để get các dòng của bảng BILL_DETAIL thì Spring Data Jpa đã get luôn cho chúng ta, chỉ còn dùng method getListDetail để truy cập vào.
  Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo :)
   

  Attached Files:

Chia sẻ trang này

Loading...