Sữ dụng kiểu text và blod trong mysql như thế nào.

Bé Lười

New Member
18/6/12
1
0
1
30
Chào các thành viên của diển đàn.
Như chúng ta đẫ biết thì kiểu text và blod trong mysql dùng để lưu dữ liệu dạng chuổi có chiều dài rất lớn hoặc là dử liệu kiểu nhị phân.

Mình đang gặp khó khăn về cách chèn một dòng có sử dụng kiểu text và blod trong mysql sử dụng java làm ngôn ngữ lập trình.
Lý do:
- Trong trường hợp kiểu text: Chẳn hạn như mình có một bảng có các trương id kiểu dữ liệu interger, content kiểu dử liệu text. Chương trình mình đọc file word có chiều dài khoảng 1 - 2 trang giấy lưu vào một biến String noidung trong java, Sau đó thực thi một statement với tham số đầu vào là id với content chính là biến String noidung . Câu lệnh được thực thi thành công. Nhưng trong trường hợp file word quá dài khoảng 100 - 200 trang thì không thể chèn một dòng mới vào csdl mysql được

Chiều dài của kiểu text quá dài 65,535 characters, phải có cách mình nghỉ phải có một cách nào đó chèn vào csdl chứ. Mà hình như là một câu truy vấn mysql dài tối đa có 8000 kí tự à. Như vậy thì mình phải làm sao đây.

Còn trường hợp kiểu blod mình củng chưa biết chèn vào csdl sao nữa.