Phương thức Undo

jb_hoangluan

Member
10/10/10
82
0
6
PHP:
  	javax.swing.text.Document txaNotepadDoc = txaNotepad.getDocument();
  	txaNotepadDoc.addUndoableEditListener(new UndoableEditListener()
  	{
  		public void undoableEditHappened(UndoableEditEvent e)
  		{
				undoAction.addEdit(e.getEdit());//--dòng 1139
  		}
  	});
Mong các cậu giúp với...
Khi gõ 1 chữ trong vùng soạn thảo, nó báo lỗi như vậy nà:
PHP:
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
	at code.Notepad$32.undoableEditHappened(Notepad.java:1139)
	at javax.swing.text.AbstractDocument.fireUndoableEditUpdate(Unknown Source)
	at javax.swing.text.AbstractDocument.handleInsertString(Unknown Source)
	at javax.swing.text.AbstractDocument.insertString(Unknown Source)
	at javax.swing.text.PlainDocument.insertString(Unknown Source)
	at javax.swing.text.AbstractDocument.replace(Unknown Source)
	at javax.swing.text.JTextComponent.replaceSelection(Unknown Source)
	at javax.swing.text.DefaultEditorKit$DefaultKeyTypedAction.actionPerformed(Unknown Source)
	at javax.swing.SwingUtilities.notifyAction(Unknown Source)
	at javax.swing.JComponent.processKeyBinding(Unknown Source)
	at javax.swing.JComponent.processKeyBindings(Unknown Source)
	at javax.swing.JComponent.processKeyEvent(Unknown Source)
	at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
	at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
	at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
	at java.awt.KeyboardFocusManager.redispatchEvent(Unknown Source)
	at java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.dispatchKeyEvent(Unknown Source)
	at java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.preDispatchKeyEvent(Unknown Source)
	at java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.typeAheadAssertions(Unknown Source)
	at java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.dispatchEvent(Unknown Source)
	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
	at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)