newbie cần giúp về tạo Exception

AnhHoang

New Member
24/10/21
1
0
1
Hà Nội
Em có bài tập như hình bên dưới và đã hoàn thành phần bắt Exception liên quan tới nhập liệu còn phần định nghĩa 1 Exception mong mọi người giúp em ạ ( nếu có code mẫu thì em cảm ơn ạ)
screenshot_1634781523.png

dưới đây là phần code mà em đã làm đc
Class Student
Java:
public class Student{
  private int id;
  private LocalDate dob;
  private String name;

  public Student() {
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public LocalDate getDob() {
    return dob;
  }

  public void setDob(LocalDate dob) {
    this.dob = dob;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 5;
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj) {
      return true;
    }
    if (obj == null) {
      return false;
    }
    if (getClass() != obj.getClass()) {
      return false;
    }
    final Student other = (Student) obj;
    if (this.id != other.id) {
      return false;
    }
    return true;
  }
  
  

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "id=" + id + ", dob=" + dob + ", name=" + name + "}\n";
  }

  public void Input(){
    while (true) {      
      try {
        id = Validator.getInteger("Enter id: ", 0, Integer.MAX_VALUE);
        break;
      } catch (Exception e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.out.println("Retype");
      }
    }
    
    try {
      name = Validator.getString("Enter name: ", 2, 100);
    } catch (Exception ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
      System.out.println("-> name gets default value");
      name = "Student_" + id;
    }
    
    try {
      dob = Validator.getLocalDate("Enter dob: ", LocalDate.now().minusYears(80), LocalDate.now().minusYears(17), "dd/MM/yyyy");
    } catch (Exception ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
      System.out.println("-> empty info");
    }
  }
}
Class ArrayStudent
Java:
public class StudentAr {
  ArrayList<Student> st;
  Scanner sc = new Scanner(System.in);

  public StudentAr() {
    st = new ArrayList<>();
  }
  
  public void Input(){
    int count = 1;
    while(count == 1){
      Student s = new Student();

      s.Input();
      st.add(s);
      System.out.println("Information student have been added");
      try {
        count = Validator.getInteger("Add new student. 0_stop, 1_continue", 0, 1);
      } catch (Exception ex) {
        count = 0;
      }
    }
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "StudentList{" + st + '}';
  }
  
  
  
  public void SortByID(){
    Collections.sort(st, new SortByID());
    for (int i = 0; i < st.size(); i++) {
      System.out.println(st);
      break;
    }
  }
  
  public void SortByName(){
    Collections.sort(st, new SortByName());
    for (int i = 0; i < st.size(); i++) {
      System.out.println(st);
      break;
    }
  }
  
  public void SortByDob(){
    Collections.sort(st, new SortByDob());
    for (int i = 0; i < st.size(); i++) {
      System.out.println(st);
      break;
    }
  }
}
Validator
Java:
public class Validator {
  public static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  
  public static int getInteger(String mess, int min, int max) throws Exception{
    System.out.println(mess);
    int i = 0;
    try {
      i = sc.nextInt();
      sc.nextLine();
    } catch (InputMismatchException e) {
      sc.nextLine();
      throw e;
    }
    if (i< min || i > max) {
      throw new Exception("data is out of the requested range");
    }
    return i;
  }
  
  public static String getString(String mess, int minLength, int maxLength) throws Exception{
    System.out.println(mess);
    String s = sc.nextLine();
    if (s.length() < minLength || s.length() > maxLength) {
      throw new Exception("string length does not match");
    }
    return s;
  }
  
  public static LocalDate getLocalDate(String mess, LocalDate min, LocalDate max, String pattern) throws Exception{
    System.out.println(mess);
    String s = sc.nextLine();
    LocalDate dob = LocalDate.parse(s, DateTimeFormatter.ofPattern(pattern));
    if (dob.compareTo(min) < 0 || dob.compareTo(max) > 0) {
      throw new Exception("import date not working in requested range");
    }
    return dob;
  }
}
Sort By Id
Java:
public class SortByID implements Comparator<Student>{
  
  @Override
  public int compare(Student t1, Student t2) {
    if (t1.getId() > t2.getId()) {
      return 1;
    } else if (t1.getId() < t2.getId()){
      return -1;
    } else {
      return 0;
    }
  }
}
SortByName
Java:
public class SortByName implements Comparator<Student>{
    @Override
    public int compare(Student t1, Student t2){
    if (t1.getName().compareTo(t2.getName()) > 0) {
      return 1;
    } else if (t1.getName().compareTo(t2.getName()) < 0) {
      return -1;
    } else {
      return 0;
    }
  }
}
SortByDob
Java:
public class SortByDob implements Comparator<Student>{

  @Override
  public int compare(Student t1, Student t2) {
    return (t2.getDob().compareTo(t1.getDob()));
  }

}
Class Main
Java:
public class Main {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    StudentAr sa = new StudentAr();
    sa.Input();
    System.out.println(sa);
    int sum;
    System.out.println("1. Sort by id");
    System.out.println("2. Sort by name");
    System.out.println("3. Sort by dob");
    System.out.print("Enter TC(1,2,3): ");
    sum = sc.nextInt();
    switch(sum){
      case 1:{
        sa.SortByID();
        break;
      }
      case 2:{
        sa.SortByName();
        break;
      }
      case 3:{
        sa.SortByDob();
        break;
      }
    }
  }
}