Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Move PYTHON - JAVA - JQUERY parse rule

Discussion in 'Trao đổi về thuật toán' started by badboy3283, 25/11/16.

 1. badboy3283

  badboy3283 Active Member

  Hi, cuối tuần rồi mình được giao công việc download nội dung 1 trang web về và viết rule để đọc dữ liệu giống như JQUERY, đây là một đoạn code nhỏ để parse chuổi query sang dạng dict PY (map của JAVA), sau đó dùng dict này để search trên node xml, ai rảnh thực hành cách xử lý chuỗi thì chuyển đoạn code này sang JAVA nhé:

  Code:
  print to_query('div#content > ul.menu a')
  
  [[{'attrs': [('id', '=', 'content')], 'name': 'div', 'next': False}, {'attrs': [('class', '~=', 'menu')], 'name': 'ul', 'next': True}, {'attrs': [], 'name': 'a', 'next': False}]]
  Code:
  def _skip_space(off, l, main):
    off += 1
    while off < l:
      if main[off] == ' ':
        off += 1
      break
    return off
  
  def _get_query(off, l, main, exits=[], keep_exits=[]):
    cs = ''
    off += 1
    while off < l:
      c = main[off]
      if c in exits:
        break
      elif c in keep_exits:
        off -= 1
        break
      off += 1
      cs += c
    return (off, cs.strip())
  
  _KEEP_EXITS = ['[', '.', ' ', '#']
  
  def _get_query_rule(name, method, value, attrs):
    attrs.append((name, method, value))
  
  def to_query(query):
    mains = []
    for main in query.split('|'):
      main = main.strip()
      if len(main) > 0:
        subs = []
        off = 0
        l = len(main)
        
        tag = {'name': False, 'next': False, 'attrs': []}
        
        while off < l:
          c = main[off]
          if c == '.':
            s = _get_query(off, l, main, keep_exits=_KEEP_EXITS)
            _get_query_rule('class', '~=', s[1], tag['attrs'])
            off = s[0]
          elif c == '#':
            s = _get_query(off, l, main, keep_exits=_KEEP_EXITS)
            _get_query_rule('id', '=', s[1], tag['attrs'])
            off = s[0]
          elif c == '[':
            s = _get_query(off, l, main, exits=[']'])
            off = s[0]
            s = s[1]
            if '=' in s:
              s = s.split(',')
              for a in s:
                a = a.strip()
                if len(a) > 0:
                  m = re.match("^(\w+)(\~?\!?\=?)\"?'?([\w\s_-]+)\"?'?$", a, re.IGNORECASE)
                  if m:
                    _get_query_rule(m.group(1), m.group(2), m.group(3), tag['attrs'])
            else:
              tag['index'] = int(s)
          elif c == ' ':
            off = _skip_space(off, l, main)
            if main[off] == '>':
              continue
            if tag['name'] or tag['attrs']:
              subs.append(tag)
            tag = {'name': False, 'next': False, 'attrs': []}
            continue
          elif c == '>':
            off = _skip_space(off, l, main)
            if tag['name'] or tag['attrs']:
              subs.append(tag)
            tag = {'name': False, 'next': True, 'attrs': []}
            continue
          else:
            off -= 1
            s = _get_query(off, l, main, keep_exits=_KEEP_EXITS)
            tag['name'] = s[1]
            off = s[0]
          off += 1
          
        if tag['name'] or tag['attrs']:
          subs.append(tag)
        if subs:
          mains.append(subs)
    return mains
   
 2. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Chơi cái này đi badboy, nó hỗ trợ sẵn
  jsoup: Java HTML Parser
   

Chia sẻ trang này

Loading...