MIDP 2.0 có gì mới ?

tranhuyvc

Administrator
Staff member
21/1/10
6,246
229
63
MIDP 2.0 có gì mới ?

Phiên bản 1.0 của Mobile Information Device Profile (MIDP) cung cấp một thư viện API chuẩn cho việc phát triển ứng dụng di động Java. Nó chứa các thư viện API cho toàn bộ vòng đời ứng dụng, khả năng kết nối mạng HTTP, giao diện người dùng và lưu trữ bền vững. Phiên bản MIDP 2.0 có nhiều cải tiến và bổ sung. Các cải tiến trải đều và toàn diện nhưng hầu hết các thay đổi đều nằm trong các gói giao diện người dùng. Các lập trình viên Java di động hẳn sẽ rất vui về điều này.
Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn sơ lược về các tính năng mới trong MIDP 2.0.
Bài viết gồm những phần sau:
• Qui trình đưa ra đặc tả MIDP mới
• An toàn cho kết nối mạng
• Đa phương tiện (multimedia)
• Cải tiến trong Form
• Thư viện Game API
• Hình ảnh RGB
• Xác thực mã và quyền hạn
• Tóm tắt
Qui trình đưa ra đặc tả MIDP mới
Một khi đặc tả MIDP 2.0 và các công cụ đã có, nhưng cũng phải mất nhiều tháng thì các thiết bị MIDP 2.0 mới xuất hiện với số lượng lớn. Tiến trình công việc này như sau:
• Đặc tả trở thành phiên bản chính thức (final) sau khi được hội đồng duyệt.
• Cách thực hiện tham khảo và bộ tương thích công nghệ (Technology Compatility Kit) được phát hành.
• Các nhà sản xuất thiết bị thực hiện việc áp dụng MIDP 2.0 trên thiết bị.
• Các nhà sản xuất chờ được sự chấp thuận từ chính phủ.
• Thiết bị được tung ra.
An toàn cho kết nối mạng
Giao thức duy nhất mà đặc tả MIDP 1.0 yêu cầu là HTTP. MIDP 2.0 còn yêu cầu thêm HTTPS, là giao thức HTTP trên SSL (Secure Socket Layer). SSL là một giao thức socket mã hóa dữ liệu gởi trên mạng và cung cấp sự xác thực cho các đầu cuối socket.
Mặc dù nhiều thiết bị MIDP 1.0 đã hỗ trợ HTTPS, tuy nhiên các nhà phát triển không thể dựa chắc chắn vào điều này. Do đó MIDP 2.0 cung cấp một cơ sở vững chắc, nhất quán hơn cho các ứng dụng di động liên quan đến thanh toán và các thông tin nhạy cảm.
HTTPS được hỗ trợ thông qua khung kết nối mạng chuẩn (Generic Connection Framework) của CLDC trong gói javax.microedition.io. Đây là cách mà bạn tạo một kết nối HTTP thông thường:
String url = http://www.cert.org/;
HttpConnection hc = null;
hc = (HttpConnection)Connector.open(url);
javax.microedition.io.HttpsConnections là một trong nhiều interface mới hỗ trợ bảo mật mạng. MIDP 2.0 còn có lớp javax.microedition.io.SecurityInfo, chứa thông tin về kết nối bảo mật, và lớp javax.microedition.pki.Certificate, biểu diễn một chứng thực được mã hóa.
Multimedia
Một trong những mong đợi thú vị nhất với MIDP 2.0 là các tập thư viện media của nó. Các thư viện này là một tập con chỉ hỗ trợ audio của Mobile Media API (MMAPI).
Cách đơn giản nhất mà bạn có thể sử dụng để phát ra một âm thanh (tone) đơn giản là sử dụng phương thức playTone() trong lớp javax.microedition.media.Manager. Tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp một giá trị nốt (ví dụ 60 là nốt Đô (C) trung), trường độ (thời gian phát một nốt, tính bằng mili giây) và cao độ (0 là im lặng, 100 là cao nhất). Phương thức này ném ra một MediaException nếu không phát được âm thanh. Đoạn chương trình sau sau phát một nốt đô trung trong nửa giây ở mức âm lượng cao nhất.
try {
Manager.playTone(60, 500, 100);
}
catch (MediaException me) {
// Handle the exception.
}
Thư viện này cũng hỗ trợ phát nhiều chuỗi âm thanh. Bạn cần phải đi sâu hơn một chút vào thư viện này và sử dụng lớp giao diện javax.microedition.medi.control.ToneControl. Tài liệu JavaDoc của ToneControl có một ví dụ đơn giản minh họa kỹ thuật này.
Cuối cùng, các thư viện API media của MIDP 2.0 còn hỗ trợ phát một số tập tin âm thanh. Các thiết bị phải có khả năng phát các tập tin WAV và có thể hỗ trợ thêm các định dạng audio khác tùy ý.
Đoạn chương trình để phát tập tin audio đơn giản một cách đáng ngạc nhiên. Đầu tiên bạn cần lấy một thể hiện Player cho dữ liệu audio của bạn; sau đó bạn chỉ cần thiết lập cho Player chạy. Đoạn chương trình sau thể hiện cách phát một tập tin WAV được lưu trong tập tin tài nguyên của MIDlet:
InputStream in =
getClass().getResourceAsStream(/signs_m.wav);
Player p = Manager.createPlayer(in, audio/x-wav);
p.start();
Cải tiến trong form
Nhiều cải tiến đã được thêm vào gói javax.microedition.lcdui trong MIDP 2.0, nhưng các thay đổi lớn nhất (ngoài Game API sẽ đề cập sau) là trong “gia đình” Form và Item.
Đầu tiên, layout của form phức tạp hơn nhiều so với MIDP 1.0. Tài liệu JavaDoc của Form mô tả chi tiết thuật toán layout mới. Nói một cách ngắn gọn, các item được sắp đặt từ trái qua phải trong cùng hàng và được xếp từ trên xuống dưới giống như cách sắp đặt trong đoạn văn. Bạn có thể chỉnh sửa layout này, nhưng nên ghi nhớ rằng chỉ sử dụng những layout mà thiết bị hỗ trợ. Cuối cùng, chính thiết bị sẽ quyết định chính xác vị trí cũng như kích thước thể hiện của các item.
Các Item giờ đây có thêm kích thước nhỏ nhất và kích thước ưa thích (preferred), các kích thước này có thể được thiết lập bởi ứng dụng. Nếu bạn không xác định những kích thước này thì chính thiết bị sẽ tính toán chúng. Lớp Item cũng chứa các hằng số layout mà trước đây chỉ có mặt trong lớp ImageItem. Bạn có thể xác định layout theo hàng ngang, hàng dọc, đầu dòng, hoặc cuối dòng và các ràng buộc khác.
Ngoài tính năng layout mới, các Item mới cho form cũng được thêm vào. Item mới trong MIDP 2.0 là Spacer-một Item không thể định vị được thể hiện một khoảng trống, bạn có thể sử dụng nó để tinh chỉnh layout của form. Kế tiếp, item ChoiceGroup có thêm một kiểu mới, POPUP. Một ChoiceGroup kiểu POPUP dùng để tạo một combo box. Nó hiện thị lựa chọn hiện tại và một dấu hiệu trực quan (một hình tam giác chỉ xuống chẳng hạn) để thể hiện là còn nhiều lựa chọn khác. Khi lựa chọn hoặc kích hoạt nó thì toàn bộ danh sách các lựa chọn sẽ sổ xuống, sẵn sàng cho một lựa chọn mới.
Alert bây giờ có thêm các command cho phép lập trình viên sử dụng màn hình này để đặt câu hỏi với người dùng. Các Gauge cũng có thể đuợc đưa vào màn hình Alert.
MIDP 2.0 cũng mở rộng việc quản lý command. Trong MIDP 1.0, các Command được thêm vào các đối tượng Displayable và một đối tượng lắng nghe sẽ nhận tất cả các sự kiện command. MIDP 2.0 mở rộng mô hình này bằng cách cho phép bạn thêm các Command vào từng Item. Từ quan điểm của người lập trình, điều này tạo ra sự linh động rất dễ hiểu. Thiết bị sẽ có thêm một chút khó khăn khi tính toán làm cách nào để hiển thị các command một cách thích hợp. Việc đưa Command vào Item cũng tương tự như đưa Command vào đối tượng Displayable. Chỉ cần chuyển một command cho phương thức addItemCommand() của Item. Để đăng ký một bộ lắng nghe, hãy kế thừa lớp giao diện ItemCommandListener và đăng ký bộ lắng nghe với phương thức setItemCommandListener() của Item.
Các Item cũng có một command mặc định (default command), command này có thể được triệu gọi thông qua một thể hiện trên giao diện người dùng. Thể hiện này đa dạng tùy theo thiết bị; nó có thể là một nút nhấn đặc biệt hoặc một thể hiện bút vẽ (stylus). Bạn có thể thiết lập command mặc định bằng phương thức setDefaultCommand() của lớp Item.
Một trong những nét mới trong Form là CustomItem, một lớp cho phép bạn tự tạo các Item cho riêng mình. Với khái niệm tương tự như Canvas, CustomItem cho phép bạn tự vẽ và đáp ứng lại những sự kiện giao diện của riêng mình. Tạo một custom item chỉ là vấn đề kế thừa lớp con CustomItem và kế thừa các phương thức abstract của nó. Ví dụ sau đây tạo một nút bật tắt với đoạn mã tối thiểu
import javax.microedition.lcdui.*;

public class DiamondItem
extends CustomItem {
private boolean mState;

public DiamondItem(String title) {
super(title);
mState = false;
}

public void toggle() {
mState = !mState;
repaint();
}

// CustomItem abstract methods.

public int getMinContentWidth() { return 80; }
public int getMinContentHeight() { return 40; }

public int getPrefContentWidth(int width) {
return getMinContentWidth();
}

public int getPrefContentHeight(int height) {
return getMinContentHeight();
}

public void paint(Graphics g, int w, int h) {
g.drawRect(0, 0, w - 1, h - 1);
int stepx = 8, stepy = 16;
for (int y = 0; y < h; y += stepy) {
for (int x = 0; x < w; x += stepx) {
g.drawLine(x, y, x + stepx, y + stepy);
g.drawLine(x, y + stepy, x + stepx, y);
if (mState == true) {
int midx = x + stepx / 2;
int midy = y + stepy / 2;
g.fillTriangle(x, y, x + stepx, y, midx, midy);
g.fillTriangle(midx, midy, x, y + stepy,
x + stepx, y + stepy);
}
}
}
}

// CustomItem methods.

protected void keyPressed(int keyCode) { toggle(); }

protected void pointerPressed(int x, int y) { toggle(); }
}
Thư viện game API
Phiên bản MIDP 2.0 phát hành ra là một tin tốt cho các nhà phát triển game. Nhiều cải tiến của bản phát hành này có thể được tìm thấy trong thư viện Game API, trong gói javax.microedition.lcdui.game. Năm lớp trong thư viện Game API mở rộng khả năng đồ họa của MIDP. Khái niệm cơ bản là nội dung của màn hình có thể được tạo thành từ các lớp (layer) khác nhau. Một layer có thể chứa hình nền. Layer khác có thể chứa một chiếc tàu bay hoặc một con nhím. Layer khác có thể thể hiện sương mù, hoặc mây, hoặc nước hoặc bất kỳ thứ gì khác.
Lớp căn bản trong thư viện Game API là Layers, về cơ bản chỉ là một bề mặt vẽ cùng với vị trí và kích thước. Các lớp con sẽ kế thừa các chức năng chuyên biệt hơn. TiledLayer là một Layer mà nội dung của nó được vẽ từ các “viên gạch lát” (tile) được chứa trong một hình ảnh nguồn. Sprite là một Layer dùng để hoạt họa các khung hình (frame) cũng được chứa trong hình ảnh nguồn.
Một LayerManager giúp dễ dàng tạo và hiển thị nhiều layer.
Lớp GameCanvas là một lớp con của Canvas. Ngoài khả năng của một Canvas bình thường, nó còn cung cấp một bộ đệm offscreen để giúp hiển thị hình ảnh nhanh, không nhấp nháy và có khả năng tham dò (poll) trạng thái các phím game của thiết bị.
Hỗ trợ hình ảnh RGB
Một cải tiến khác cho các lập trình viên MIDP là cách biểu diễn hình ảnh ở dạng mảng cho phép MIDlet thao tác dữ liệu hình ảnh một cách trực tiếp. Mỗi pixel hình ảnh được biểu diễn bởi một số int, với 8 bit cho trị số alpha (độ trong suốt), red, green, và blue. Các thành phần đó được đóng trong một số int dưới dạng 0xAARRGGBB. Ví dụ, giá trị 0xff00ff00 là một pixel màu xanh hoàn toàn rõ (không trong suốt), trong khi 0x80ff0000 là một pixel đỏ trong suốt một nửa.
Lớp Graphics của MIDP 2.0 hỗ trợ hình ảnh RGB với phương thức sau :
public void drawRGB(int[] rgbData, int offset, int scanlength,
int x, int y, int width, int height,
boolean processAlpha)
Dữ liệu mảng rgbData ít nhất nên có các thành phần width * height, bắt đầu tại offset. Tham số scanLength mô tả số pixel liên tục giữa các hàng trong mảng số nguyên. Các tham số x, y, width và height mô tả dữ liệu số nguyên sẽ được vẽ ở đâu trên bề mặt vẽ của Graphics. Cuối cùng, processAlpha là một cờ thể hiện thành phần alpha có được sử dụng hay không. Nếu nó là false, tất cả các pixel trong mảng số nguyên sẽ được đối xử là rõ (không trong suốt).
Ví dụ sau, SnowCrash, là một Canvas sử dụng mảng số nguyên để mô phỏng sự mất tin hiệu video khi ta thấy các “hột é”.
import java.util.Random;

import javax.microedition.lcdui.*;
import javax.microedition.midlet.*;

public class SnowCrash
extends Canvas
implements Runnable {
private boolean mTrucking;
private int[] mRGB;
private Random mRandom;

public SnowCrash() {
mTrucking = true;
mRandom = new Random();

Thread t = new Thread(this);
t.start();
}

protected void randomize() {
if (mRGB == null) return;
int bitCounter = 0;
int r = 0;
for (int i = 0; i < mRGB.length; i++) {
// Get the next random int if necessary.
if (bitCounter == 0) {
r = mRandom.nextInt();
bitCounter = 32;
}
// Get the next bit.
int bit = r % 2;
r = (r >> 1);
bitCounter--;
// Set the color to black or white.
mRGB = (bit == 0) ? 0xff000000 : 0xffffffff;
}
}

public void stop() { mTrucking = false; }

// Canvas abstract method

public void paint(Graphics g) {
int w = getWidth();
int h = getHeight();
int rw = 50;
int rh = 50;
int rx = (w - rw) / 2;
int ry = (h - rh) / 2;

if (mRGB == null) mRGB = new int[rw * rh];

// Clear the screen.
g.setColor(0xffffffff);
g.fillRect(0, 0, w, h);

// Draw the outline.
g.setColor(0xff000000);
g.drawRect(rx, ry, rw + 1, rh + 1);

// Draw the snow.
g.drawRGB(mRGB, 0, rw, rx + 1, ry + 1, rw, rh, false);
}

// Runnable method

public void run() {
// Attempt 12 fps.
int interval = 1000 / 12;

while (mTrucking) {
randomize();
repaint();
try { Thread.sleep(interval); }
catch (InterruptedException ie) {}
}
}
}

Cơ chế Push Registry
Với phiên bản 2.0, MIDP bây giờ có thêm mô hình push từ phía server, nhờ đó MIDlet có thể đăng ký được kích hoạt khi thiết bị nhận được thông tin từ server. Các thiết lập của ứng dụng, kết hợp với các thiết lập mặc định của điện thoại và các thiết lập của người dùng cuối, sẽ giúp xác định lúc nào yêu cầu người dùng xác nhận trước khi chạy MIDlet, chạy MIDlet mà không cần xác nhận, hoặc không chạy MIDlet trong quá trình chạy một MIDlet khác. Kiến trúc push của MIDP cho phép lập trình viên thúc đẩy khả năng hướng sự kiện của thiết bị và mạng truyền thông và dễ dàng đưa các thông điệp alert, message và broadcast đến các ứng dụng MIDP theo cách tiếp cận đã được chuẩn hóa.
Cấp quyền và chứng thực mã
Khi MIDlet sử dụng khung kết nối mạng chuẩn (Generic Connection Framework) có thể tốn phí người dùng (trong trường hợp sử dụng các kết nối mạng) hoặc liên quan đến những rủi ro về bảo mật (trong trường hợp truy xuất cổng serial). Vì tính nhạy cảm của kết nối mạng, đặc tả MIDP 2.0 đưa ra các khái niệm đoạn mã an toàn và không an toàn và các quyền hạn (permisson). Các đoạn mã không an toàn không thể tạo kết nối tùy ý; nó cần phải nhận được sự cho phép từ người dùng. Các đoạn mã có thể được chỉ định là an toàn nếu nhà phát triển chứng thực số cho nó và thiết bị của người dùng có thể kiểm tra chữ ký đó.
Cơ chế hỏi xin và cho phép cụ thể sẽ tùy thuộc vào các chính sách bảo mật của thiết bị và theo định nghĩa của người dùng. Ví dụ, hãy xét một game kết nối đến server để duy trì danh sách bảng high score. Nếu game không được chứng thực, hoặc nó được chứng thực bởi một nguồn mà thiết bị không nhận ra được thì đoạn mã đó không an toàn. Khi game cố tạo kết nối đến server lưu giữ high-score, thiết bị MIDP 2.0 sẽ từ chối hành động này (bằng một SecurityException lúc thực thi) hoặc (thường là) sẽ yêu cầu người dùng xác nhận cho phép hoặc từ chối kết nối mạng. Nếu game đã được chứng thực và thiết bị kiểm tra được chữ ký, thì đoạn mã sẽ được xác định là an toàn và được cho phép tạo kết nối mạng.
Một số mục đặc biệt trong tập tin manifest sẽ cho phép bộ MIDlet suite chỉ định những quyền hạn nào mà nó cần để có thể chạy một cách thông suốt. Đặc tả MIDP 2.0 định nghĩa các khai báo quyền hạn cho nhiều kiểu kết nối mạng. Nó là một kiến trúc có khả năng mở rộng, và các gói tùy chọn làm việc với các API nhạy cảm sẽ định nghĩa thêm các kiểu quyền hạn theo cách tương tự.
Để xem danh sách chi tiết các quyền hạn và chứng thực mã, hãy đọc thêm tài liệu Security for MIDP Applications và Trusted MIDlet Suites Using X.509 PKI trong đặc tả MIDP 2.0 (http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr118/index.html).
Các tính năng mới khác
Bài này mô tả một số tính năng mới khác trong MIDP 2.0; còn khá nhiều tính năng mới gồm có:
• Chuẩn hóa chuỗi kết nối cho truy xuất cổng serial.
• Chuẩn hóa chuỗi kết nối cho kết nối datagram, socket và server socket. Đặc tả không yêu cầu phải hỗ trợ cho những kiểu kết nối này nhưng nó khuyến khích hỗ trợ và cung cấp các API để hỗ trợ.
• Over-The-Air (OTA) recommended practice, một phụ lục trong đặc tả MIDP 1.0, nay được sáp nhập vào đặc tả MIDP 2.0.
• Lớp MIDlet nay có thêm một phương thức mới platformRequest() yêu cầu thiết bị xử lý một địa chỉ URL.
• Lưu trữ record store có thể được chia sẻ giữa các MIDlet
Tóm tắt
MIDP 1.0 đã thiết lập một môi trường Java chuẩn cho các thiết bị nhỏ với kết nối mạng không dây. MIDP 2.0 đã mở rộng đáng kể trên đặc tả gốc, ảnh hưởng sâu rộng đến giao diện người dùng cấp cao, multimedia, kết nối mạng HTTP bảo mật, và nhiều tính năng hữu ích khác.
----------
Sưu tầm - theo: Lê Ngọc Quốc Khánh