Maven + Spring + Hibernate + MySql

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng Maven để tạo 1 Java project đơn giản và sử dụng Hibernate trong Spring framework để thực hiện các thao tác với dữ liệu (insert, select, update và delete) trong database MySQL.


Cấu trúc project sau cùng
Đây là cấu trúc project, nếu bạn gặp khó khăn trong việc tạo cấu trúc thư mục, hãy xem cấu trúc thư mục dưới đây.

mavan-spring-hibernate-mysql.gif1. Tạo table
Tạo table ‘stock’ trong database MySQL:

SQL:
CREATE TABLE `mkyong`.`stock` (
 `STOCK_ID` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `STOCK_CODE` varchar(10) NOT NULL,
 `STOCK_NAME` varchar(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`STOCK_ID`) USING BTREE,
 UNIQUE KEY `UNI_STOCK_NAME` (`STOCK_NAME`),
 UNIQUE KEY `UNI_STOCK_ID` (`STOCK_CODE`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=utf8;

2. Cấu trúc file trong project
Tạo nhanh cấu trúc file cho project bằng lệnh Maven ‘mvn archetype:generate‘, xem ví dụ tại đây. Convert project sang Eclipse project (mvn eclipse:eclipse) và import nó vào Eclipse IDE.

Code:
E:\workspace>mvn archetype:generate
[INFO] Scanning for projects...
...
Choose a number:
(1/2/3....) 15: : 15
...
Define value for groupId: : com.mkyong.common
Define value for artifactId: : HibernateExample
Define value for version: 1.0-SNAPSHOT: :
Define value for package: com.mkyong.common: : com.mkyong.common
[INFO] OldArchetype created in dir: E:\workspace\HibernateExample
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESSFUL
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

3. Cấu hình trong file pom.xml
Thêm Spring, Hibernate , MySQL và dependency của chúng vào file pom.xml của Maven.

XML:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>com.mkyong.common</groupId>
 <artifactId>SpringExample</artifactId>
 <packaging>jar</packaging>
 <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 <name>SpringExample</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>

 <dependencies>

    <!-- JUnit testing framework -->
    <dependency>
        <groupId>junit</groupId>
        <artifactId>junit</artifactId>
        <version>3.8.1</version>
        <scope>test</scope>
    </dependency>

    <!-- Spring framework -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring</artifactId>
      <version>2.5.6</version>
    </dependency>

    <!-- Spring AOP dependency -->
    <dependency>
        <groupId>cglib</groupId>
    <artifactId>cglib</artifactId>
    <version>2.2</version>
  </dependency>

    <!-- MySQL database driver -->
  <dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    <version>5.1.9</version>
  </dependency>

  <!-- Hibernate framework -->
  <dependency>
    <groupId>hibernate</groupId>
    <artifactId>hibernate3</artifactId>
    <version>3.2.3.GA</version>
  </dependency>


  <!-- Hibernate library dependecy start -->
  <dependency>
    <groupId>dom4j</groupId>
    <artifactId>dom4j</artifactId>
    <version>1.6.1</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>commons-logging</groupId>
    <artifactId>commons-logging</artifactId>
    <version>1.1.1</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>commons-collections</groupId>
    <artifactId>commons-collections</artifactId>
    <version>3.2.1</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>antlr</groupId>
    <artifactId>antlr</artifactId>
    <version>2.7.7</version>
  </dependency>
  <!-- Hibernate library dependecy end -->

 </dependencies>
</project>

4. Model & BO & DAO
Model, Business Object (BO)Data Access Object (DAO) thường được sử dụng để xác định các tầng rõ ràng, tránh làm rối cấu trúc project.

Stock Model
Class model Stock dùng để lưu trữ dữ liệu

Java:
package com.mkyong.stock.model;

import java.io.Serializable;

public class Stock implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;

  private Long stockId;
  private String stockCode;
  private String stockName;

  //getter and setter methods...
}
Stock Business Object (BO)
Interface và implement của business object (BO) Stock, sử dụng để khai báo hàm xử lý nghiệp vụ, các hoạt động tại database (CRUD) không được xử lý tại đây, thay vào đó, có class DAO (StockDao) để làm việc đó.

Java:
package com.mkyong.stock.bo;

import com.mkyong.stock.model.Stock;

public interface StockBo {

  void save(Stock stock);
  void update(Stock stock);
  void delete(Stock stock);
  Stock findByStockCode(String stockCode);
}
Java:
package com.mkyong.stock.bo.impl;

import com.mkyong.stock.bo.StockBo;
import com.mkyong.stock.dao.StockDao;
import com.mkyong.stock.model.Stock;

public class StockBoImpl implements StockBo{

  StockDao stockDao;

  public void setStockDao(StockDao stockDao) {
    this.stockDao = stockDao;
  }

  public void save(Stock stock){
    stockDao.save(stock);
  }

  public void update(Stock stock){
    stockDao.update(stock);
  }

  public void delete(Stock stock){
    stockDao.delete(stock);
  }

  public Stock findByStockCode(String stockCode){
    return stockDao.findByStockCode(stockCode);
  }
}
Stock Data Access Object
Interface và implement của Stock DAO, implement được extends “HibernateDaoSupport” của Spring để hỗ trợ sử dụng Hibernate trong Spring framework. Bây giờ, có thể gọi hàm Hibernate thông qua getHibernateTemplate().

Java:
package com.mkyong.stock.dao;

import com.mkyong.stock.model.Stock;

public interface StockDao {

  void save(Stock stock);
  void update(Stock stock);
  void delete(Stock stock);
  Stock findByStockCode(String stockCode);

}
Java:
package com.mkyong.stock.dao.impl;

import java.util.List;

import org.springframework.orm.hibernate3.support.HibernateDaoSupport;

import com.mkyong.stock.dao.StockDao;
import com.mkyong.stock.model.Stock;

public class StockDaoImpl extends HibernateDaoSupport implements StockDao{

  public void save(Stock stock){
    getHibernateTemplate().save(stock);
  }

  public void update(Stock stock){
    getHibernateTemplate().update(stock);
  }

  public void delete(Stock stock){
    getHibernateTemplate().delete(stock);
  }

  public Stock findByStockCode(String stockCode){
    List list = getHibernateTemplate().find(
           "from Stock where stockCode=?",stockCode
        );
    return (Stock)list.get(0);
  }

}

5. Cấu hình resource
Tạo thư mục 'resources' trong 'project_name/main/java', Maven sẽ xem tất cả file trong thư mục này là file resource. Nó sẽ được sử dụng để lưu trữ Spring, Hibernate và file cấu hình khác.

Cấu hình Hibernate
Tạo file Hibernate mapping (Stock.hbm.xml) cho table Stock, để nó trong thư mục “resources/hibernate/”.

XML:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">

<hibernate-mapping>
  <class name="com.mkyong.stock.model.Stock" table="stock" catalog="mkyong">
    <id name="stockId" type="java.lang.Long">
      <column name="STOCK_ID" />
      <generator class="identity" />
    </id>
    <property name="stockCode" type="string">
      <column name="STOCK_CODE" length="10" not-null="true" unique="true" />
    </property>
    <property name="stockName" type="string">
      <column name="STOCK_NAME" length="20" not-null="true" unique="true" />
    </property>
  </class>
</hibernate-mapping>
Cấu hình Spring
Liên quan đến Database...

Tạo file properties (database.properties) để cấu hình kết nối database, cho nó vào thư mục “resources/properties”. Việc này để tách biệt cấu hình kết nối database và cấu hình Spring Bean trong những file khác nhau.

database.properties
Code:
jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mkyong
jdbc.username=root
jdbc.password=password
Tạo bean “dataSource” (DataSource.xml) để cấu hình database và import properties trong database.properties, cho nó vào thư mục “resources/database”.

DataSource.xml
XML:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd">

<bean
class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
  <property name="location">
    <value>properties/database.properties</value>
  </property>
</bean>

<bean id="dataSource"
     class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
  <property name="driverClassName" value="${jdbc.driverClassName}" />
  <property name="url" value="${jdbc.url}" />
  <property name="username" value="${jdbc.username}" />
  <property name="password" value="${jdbc.password}" />
</bean>

</beans>
Liên quan đến Hibernate….

Tạo file cấu hình bean session factory (Hibernate.xml), bỏ nó vào thư mục “resources/database”. Class LocalSessionFactoryBean sẽ thiết lập việc chia sẻ Hibernate SessionFactory trong Spring.

Hibernate.xml
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd">

<!-- Hibernate session factory -->
<bean id="sessionFactory"
   class="org.springframework.orm.hibernate3.LocalSessionFactoryBean">

  <property name="dataSource">
   <ref bean="dataSource"/>
  </property>

  <property name="hibernateProperties">
    <props>
     <prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</prop>
     <prop key="hibernate.show_sql">true</prop>
    </props>
   </property>

   <property name="mappingResources">
  <list>
      <value>/hibernate/Stock.hbm.xml</value>
  </list>
   </property>

  </bean>
</beans>
Liên quan Spring bean….

Tạo file cấu hình bean (Stock.xml) cho class BO và DAO, cho nó vào thư mục “resources/spring”. Dependency injection sẽ inject bean dao (stockDao) vào bean bo (stockBo); và bean sessionFactory bean vào stockDao.

Stock.xml
XML:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd">

  <!-- Stock business object -->
  <bean id="stockBo" class="com.mkyong.stock.bo.impl.StockBoImpl" >
      <property name="stockDao" ref="stockDao" />
  </bean>

  <!-- Stock Data Access Object -->
  <bean id="stockDao" class="com.mkyong.stock.dao.impl.StockDaoImpl" >
      <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"></property>
  </bean>

</beans>
Import tất cả file cấu hình bean của Spring vào 1 file duy nhất (BeanLocations.xml) và cho nó vào thư mục “resources/config”.

BeanLocations.xml
XML:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd">

  <!-- Database Configuration -->
  <import resource="../database/DataSource.xml"/>
  <import resource="../database/Hibernate.xml"/>

  <!-- Beans Declaration -->
  <import resource="../beans/Stock.xml"/>

</beans>

6. Chạy ứng dụng
Đã có tất cả các file và cấu hình, bây giờ hãy chạy nó.

Java:
package com.mkyong.common;

import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;

import com.mkyong.stock.bo.StockBo;
import com.mkyong.stock.model.Stock;

public class App
{
  public static void main( String[] args )
  {
    ApplicationContext appContext =
     new ClassPathXmlApplicationContext("spring/config/BeanLocations.xml");

    StockBo stockBo = (StockBo)appContext.getBean("stockBo");

    /** insert **/
    Stock stock = new Stock();
    stock.setStockCode("7668");
    stock.setStockName("HAIO");
    stockBo.save(stock);

    /** select **/
    Stock stock2 = stockBo.findByStockCode("7668");
    System.out.println(stock2);

    /** update **/
    stock2.setStockName("HAIO-1");
    stockBo.update(stock2);

    /** delete **/
    stockBo.delete(stock2);

    System.out.println("Done");
  }
}
Kết quả
Code:
Hibernate: insert into mkyong.stock (STOCK_CODE, STOCK_NAME) values (?, ?)
Hibernate: select stock0_.STOCK_ID as STOCK1_0_,
stock0_.STOCK_CODE as STOCK2_0_, stock0_.STOCK_NAME as STOCK3_0_
from mkyong.stock stock0_ where stock0_.STOCK_CODE=?
Stock [stockCode=7668, stockId=11, stockName=HAIO]
Hibernate: update mkyong.stock set STOCK_CODE=?, STOCK_NAME=? where STOCK_ID=?
Hibernate: delete from mkyong.stock where STOCK_ID=?
Done

Download source code – Spring-Hibernate-Example.zip


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :D

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/spring/maven-spring-hibernate-mysql-example/
 

Bình luận