mọi người giúp em bài này với ạ

thungan2091

New Member
25/4/21
1
0
1
hà nội
Cài đặt lớp SinhVien (sinh viên) gồm:
Thuộc tính:
- mã số sinh viên: kiểu String
- họ tên: kiểu String
- ngày sinh: kiểu Date
- số lượng học phần đăng ký: kiểu số nguyên
- tên các học phần đã đăng ký: mảng kiểu String
- điểm của các học phần: mảng kiểu String (điểm tính theo A, B+, B, …)
Phương thức
+ Các hàm xây dựng
+ Hàm nhập thông tin cơ bản của sinh viên
+ Hàm nhập điểm cho các học phần của sinh viên
+ Hàm toString(): xuất ra chuỗi là thông tin của sinh viên
+ Hàm tính ra điểm trung bình của sinh viên theo thang điểm 4.
+ Hàm đăng ký thêm 1 học phần cho sinh viên
+ Hàm xóa 1 học phần của sinh viên
Viết lớp SDSinhVien có chứa hàm main thực hiện các công việc sau :
+ Tạo sinh viên a. Nhập thông tin cho sinh viên a. Đăng ký thêm cho sinh viên a 1 học phần là “LTHDT”. Hiển thị thông tin của a.
+ Tạo 1 danh sách sinh viên. Nhập thông tin cho danh sách sinh viên trên.
+ Tìm các sinh viên bị cảnh báo học vụ.
+ Tìm sinh viên có điểm trung bình cao nhất lớp.
+ Hiển thị danh sách sinh viên trên theo thứ tự Alphabet của Tên.