Mọi người giúp e sửa lỗi này với ạ. Bài này chạy ra bị lỗi ạ

AnTran

New Member
6/7/22
1
0
1
Facebook
Java:
public static void main (String[] args)
  {
    int ngay= Integer.parseInt(args[0]);
    int thang=Integer.parseInt(args[1]);
    int nam=Integer.parseInt(args[2]);
    int k=(ngay+thang*2+3*(thang+1)/ 5 +nam+nam/ 4) % 7;
    if (thang<3)
    {
      thang=thang+12;
      nam=nam-1;
    };
    switch(k)
    {
      case 0 :
        System.out.println("Ngay : "+ngay+"/"+thang+"/"+nam+" la Chu Nhat");
        break;
      case 1 :
        System.out.println("Ngay : "+ngay+"/"+thang+"/"+nam+" la Thu Hai");
        break;
      case 2 :
        System.out.println("Ngay : "+ngay+"/"+thang+"/"+nam+" la Thu Ba");
        break;
      case 3 :
        System.out.println("Ngay : "+ngay+"/"+thang+"/"+nam+" la Thu Tu");
        break;
      case 4 :
        System.out.println("Ngay : "+ngay+"/"+thang+"/"+nam+" la Thu Nam");
        break;
      case 5 :
        System.out.println("Ngay : "+ngay+"/"+thang+"/"+nam+" la Thu Sau");
        break;
      case 6 :
        System.out.println("Ngay : "+ngay+"/"+thang+"/"+nam+" la Thu Bay");
        break;
    }
  }
 
Last edited by a moderator:

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
3,068
1,343
113
What lỗi ? Logical lỗi or computing lỗi?
So far I could see it works!

Bild_2022-07-06_104200958.png