mọi người cho mình hỏi mình code project thêm xóa sửa hoàn toàn về code không có lỗi nhưng khi chọn nút thêm thì nó bị lôi như này

minhnghia1411

New Member
21/5/21
2
0
1
Bình Dương, Viet Nam
mọi người cho mình hỏi mình code project thêm xóa sửa hoàn toàn về code không có lỗi nhưng khi chọn nút thêm thì nó bị lôi như này:
java.lang.Throwable: Printing stack trace:
at com.sun.corba.se.impl.util.Utility.printStackTrace(Utility.java:933)
at view.QuanLyNhanVien1.btnThemActionPerformed(QuanLyNhanVien1.java:667)
at view.QuanLyNhanVien1.access$300(QuanLyNhanVien1.java:32)
at view.QuanLyNhanVien1$4.actionPerformed(QuanLyNhanVien1.java:384)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2022)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2348)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:252)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6539)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6304)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2239)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2297)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4904)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4535)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4476)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2283)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:760)
at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:74)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:84)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:733)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:74)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:730)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:205)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
BUILD SUCCESSFUL (total time: 12 seconds)
đây là code nút thêm của mình:
Java:
private void themNhanVien() {
    NhanVien k = new NhanVien(); //Không cần getID() vì BẢNG NguoiDung trong CSDL đã tự động thêm ID.
    String t = "FASTNV" + ThreadLocalRandom.current().nextInt(1, 9999);
    txtMaNV.setText(t);
    k.setMaNV(txtMaNV.getText());           //Mặt khác cột ID luôn được refresh sau mỗi lần thêm
    k.setHoTen(txtHoTen.getText());
    k.setMaCV(jComboBoxChucVu.getSelectedItem().toString());
    k.setMaPB(jComboBoxPhongBan.getSelectedItem().toString());
    k.setGioiTinh(gt);
    k.setNgayCap(jDateChooserNgayCap.getDate());
    k.setNoiCap(txtNoiCap.getText());
    k.setNgaySinh(jDateChooserNgaySinh.getDate());
    k.setSoCMND(txtSoCMND.getText());
    k.setGhiChu(jTextAreaGhiChu.getText());
    k.getHinhAnh();
    list.add(k);
    if (dao.addNhanVien(k)) {
      MessageDialogHelper.showMessageDialog(this, "Đã thêm", "Thông báo");
      loadData();
      clear();
      if (model.getRowCount() >= 1) {
        loadData();
      } else {
        MessageDialogHelper.showErrorDialog(this, "Không thể thêm", "Thông báo");
      }
    }
  }
còn đây là code class DAOThem dữ liệu:
Java:
public boolean addNhanVien(NhanVien k) {
    String stringSQL = "INSERT INTO nhanvien (MaNV, MaPB, MaCV, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, CMND, NoiCap, NgayCap, HinhAnh, GhiChu)"
        + " VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
   
    try (Connection conn = ConnectionMySQL.ConnectDB();
        PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(stringSQL);) {
      k = new NhanVien();
      ps.setString(1, k.getMaNV());
      ps.setString(2, k.getMaPB());
      ps.setString(3, k.getMaCV());
      ps.setString(4, k.getHoTen());
      ps.setString(5, k.getGioiTinh());
      String date = sdf.format(k.getNgaySinh());
      ps.setString(6, date);
      ps.setString(7, k.getSoCMND());
      ps.setString(8, k.getNoiCap());
      String date1 = sdf.format(k.getNgayCap());
      ps.setString(9, date1);
      if (k.getHinhAnh() != null) {
        Blob hinh = new SerialBlob(k.getHinhAnh());
        ps.setBlob(10, hinh);
      } else {
        String hinh = null;
        ps.setString(10, hinh); 
      }
      ps.setString(11, k.getGhiChu());
      return ps.executeUpdate() > 0;
    } catch (SQLException e) {
    }
    return false;
  }
 

Attachments

Last edited by a moderator:

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
2,951
1,318
113
How can the readers help you when you show them ONLY THE LOOOOOONG error list without the source QuanLyNhanVien1 that causes the exception?
Post nội dung xin hỗ trợ một cách sơ sài, thiếu thông tin, thiếu tài liệu, thiếu hình ảnh minh họa, thiếu code, không định dạng bài viết cho dễ nhìn
More: click HERE
 

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
2,951
1,318
113
The coding error is HERE:
Java:
  private void btnThemActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnThemActionPerformed
    try {
      if (HopLe()) {
        themNhanVien();
      }
    } catch (Exception e) {
//--->      printStackTrace(); <---WRONG because printStackTrace is NOT defined as an user method
      e.printStackTrace();  // correct with Exception object e.
    }
 
Sửa lần cuối: