mọi người ơi giải giúp em đề bài này với ạ :((

linhlinh11

New Member
5/10/21
3
0
1
linhlinh11
Cài đặt chương trình để quản lý HOADONDICHVU theo yêu cầu sau :
Thông tin gồm: MaPhong,TenCuDan,SDT,DienTich,DonGiaPhi,ThanhTien
Trong đó ThanhTien=DienTich*DonGiaPhi;
Các chức năng cần thực hiện gồm :
Thực hiện đặt các yêu cầu nhập sau :
MaPhong : bắt đầu bằng chữ D
DienTich : 54,75,90
DonGiaPhi: 7000 ,15000
Nhập một danh sách hóa đơn dịch vụ từ bàn phím
In danh sách hóa đơn dịch vụ đã nhập
Tìm kiếm thông tin hóa đơn dịch vụ của cư dân có tên là X nào đó , X được nhập vào từ bàn phím
Sắp xếp danh sách hóa đơn dịch vụ tăng dần theo diện tích sử dụng
Tính tổng tiền của các hóa đơn dịch vụ đã nhập
Hiển thị các căn hộ có diện tích >70m
Cho biết tên (hoặc hiển thị đầy đủ thông tin) của hóa đơn dịch vụ có ThanhTien lớn nhất
Tạo hệ thống menu để người dùng thực hiện các chức năng trên
 

linhlinh11

New Member
5/10/21
3
0
1
linhlinh11
Cài đặt chương trình để quản lý HOADONDICHVU theo yêu cầu sau :
Thông tin gồm: MaPhong,TenCuDan,SDT,DienTich,DonGiaPhi,ThanhTien
Trong đó ThanhTien=DienTich*DonGiaPhi;
Các chức năng cần thực hiện gồm :
Thực hiện đặt các yêu cầu nhập sau :
MaPhong : bắt đầu bằng chữ D
DienTich : 54,75,90
DonGiaPhi: 7000 ,15000
Nhập một danh sách hóa đơn dịch vụ từ bàn phím
In danh sách hóa đơn dịch vụ đã nhập
Tìm kiếm thông tin hóa đơn dịch vụ của cư dân có tên là X nào đó , X được nhập vào từ bàn phím
Sắp xếp danh sách hóa đơn dịch vụ tăng dần theo diện tích sử dụng
Tính tổng tiền của các hóa đơn dịch vụ đã nhập
Hiển thị các căn hộ có diện tích >70m
Cho biết tên (hoặc hiển thị đầy đủ thông tin) của hóa đơn dịch vụ có ThanhTien lớn nhất
Tạo hệ thống menu để người dùng thực hiện các chức năng trên
em mới làm được chừng này ạ.
package HOADONDICHVU;

import java.util.Scanner;

public class hoadondichvu {
private String MaPhong,TenCuDan,SĐT;
private float DienTich;
private long DonGiaPhi;
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

public hoadondichvu() {
super();
}
public hoadondichvu (String MaPhong, String TenCuDan, String SĐT, float DienTich,long DonGiaPhi ){
super();
this.MaPhong = MaPhong;
this.TenCuDan = TenCuDan;
this.SĐT = SĐT;
this.DienTich = DienTich;
this.DonGiaPhi =DonGiaPhi;
}
public String getMaPhong() {
return MaPhong;
}

public void setMaPhong(String maPhong) {
this.MaPhong = MaPhong;
}
public String getSĐT() {
return SĐT;
}
public void SĐT(String SĐT) {
this.SĐT = SĐT;
}
public long getDonGiaPhi() {
return DonGiaPhi;
}

public void setDonGiaPhi(long DonGiaPhi) {
this.DonGiaPhi = DonGiaPhi;
}
public float getDienTich() {
return DienTich;
}

public void setDienTich(float DienTich) {
this.DienTich = DienTich;
}
public void nhap() {
System.out.print("Nhập mã phòng: ");
MaPhong = scanner.nextLine();
System.out.print("Nhập họ tên cư dân: ");
TenCuDan = scanner.nextLine();
System.out.print("Nhập SĐT: ");
SĐT = scanner.nextLine();
System.out.print("Nhập đơn giá: ");
DonGiaPhi = Long.parseLong(scanner.nextLine());
System.out.print("Nhập diện tích: ");
DienTich = Float.parseFloat(scanner.nextLine());
}
@Override
public String toString() {
return "Mã Phòng: " + this.MaPhong + "- Tên cư dân: " + this.TenCuDan + "- SĐT: " + this.SĐT +
"- Đơn Giá: " + this.DonGiaPhi + "- Diện tích: " + this.DienTich;
}
public long thanhtien() {
return (long) (this.DienTich() * this.DonGiaPhi);
}
}

main

package HOADONDICHVU;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
public static void main(String[] args) {
ArrayList<hoadondichvu> arrhoadondichvu = new ArrayList<>();
int soHoaDonDichVu = 0;
long tongTienHoaDonDichVu = 0;
int choose;

Scanner scanner = new Scanner(System.in);

System.out.print("Nhập số hóa đơn dịch vu: ");
soHoaDonDichVu = scanner.nextInt();

System.out.println("Nhập thông tin hóa đơn dịch vụ:");
for (int i = 0; i < soHoaDonDichVu; i++) {
System.out.println("Nhập thông tin hóa đơn dịch vụ thứ " + (i + 1) + ":");
hoadondichvu hoadondichvu = new hoadondichvu();
hoadondichvu.nhap();
arrhoadondichvu.add(hoadondichvu);
}
System.out.println("---THÔNG TIN CÁC HÓA ĐƠN DỊCH VỤ---");
for (int i = 0; i < arrhoadondichvu.size(); i++) {
System.out.println(arrhoadondichvu.get(i).toString());
}
}
}
 

IAmCoder

New Member
9/10/21
4
1
1
1234567890a
Mình làm đc nhiêu đây
import java.util.*;
public class Main
{
public static Room MyRoom[] = new Room[10000];
public static int n=0;
public static void main(String[] args)
{
int chon=0;
Scanner sc = new Scanner(System.in);
while (chon!=5)
{
_HienMenu();
System.out.print("Hay nhap lua chon: "); chon=sc.nextInt();
if (chon==1) _Nhap();
if (chon==2) _Read();
if (chon==3)
{
Scanner sc1= new Scanner(System.in); String x=""; x=sc1.nextLine();
_FindCustomer(x);
}
if (chon==4) _FindRoom();
if (chon==6) _Sort();
System.out.println(">>>>>>>>>>>>LOADING<<<<<<<<<<<<<<<");
}
System.out.println("BAN DA THOAT KHOI CHUONG TRINH... ");
}
public static void _Nhap()
{
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("nhap so phong: "); n=sc.nextInt(); n--;
int i=0; String name=""; String code=""; int s=0; int p=0;
for (i=0; i<=n; i++)
{
System.out.println("Nhap gia tri cho phong thu "+(i+1));
System.out.print("Ten khach hang: "); Scanner sc1 = new Scanner(System.in); name=sc1.nextLine();
System.out.print("Ma so cua phong: "); code=sc1.nextLine();
Scanner sc2 = new Scanner(System.in);
System.out.print("Dien tich: "); s=sc2.nextInt();
System.out.print("Gia tien: "); p=sc2.nextInt();
System.out.println("-------------------------------------------");
MyRoom = new Room();
MyRoom._Add(name,code,s,p);
}

}
public static void _Read()
{
int i=0;
for (i=0; i<=n; i++) MyRoom._ShowInfo();
}
public static void _HienMenu()
{
System.out.println("------------MENU--------------");
System.out.println("1. NHAP GIA TRI CHO PHONG ");
System.out.println("2. DOC FILE: ");
System.out.println("3. KIEM TRA KHACH HANG CO TEN X" );
System.out.println("4. IN RA CAC PHONG DIEN TICH >70 ");
System.out.println("5. THOAT KHOI CHUONG TRINH");
System.out.println("6. SAP XEP");
}
public static void _FindCustomer(String input)
{
int i=0;
for (i=0; i<=n; i++)
{
MyRoom._FindName(input);
}
}
public static void _FindRoom()
{
int i=0;
for (i=0; i<=n; i++)
{
MyRoom._FindCode();
}
}
public static void _Sort()
{
int i=0; int j=0; int t=0;
System.out.print("Day da sap xep la: ");
for (i=0; i<=n-1; i++)
for (j=i+1; j<=n; j++) if (MyRoom.s>MyRoom[j].s) { t=MyRoom.s; MyRoom.s=MyRoom[j].s; MyRoom[j].s=t; }
for (i=0; i<=n; i++) System.out.print(MyRoom.s+" ");
}
}
class Room
{
String name=""; String code=""; int s=0; int p=0;
public void _Add(String input1, String input2, int input3, int input4)
{
this.name=input1; this.code=input2; this.s=input3; this.p=input4;
}
public int _Caculation(int input1, int input2)
{
return input1*input2;
}
public void _ShowInfo()
{
System.out.println("Ten khach hang la: "+this.name);
System.out.println("Ma so phong: "+this.code);
System.out.println("THANH TIEN"+_Caculation(this.p,this.s));
System.out.println("---------------------------------------------");
}
public void _FindName(String input)
{
int cout=0;
if (this.name.equalsIgnoreCase(input)==true) { System.out.println("Ma phong: "+this.code); cout++; }
if (cout==0) System.out.print("Error 404 - Ko thay ");
}
public void _FindCode()
{
int cout=0;
if (this.s>=70) { System.out.println("Ma phong: "+this.code); cout++; }
if (cout==0) System.out.print("Error 404 - Ko thay ");
}
}
 

linhlinh11

New Member
5/10/21
3
0
1
linhlinh11
Mình làm đc nhiêu đây
import java.util.*;
public class Main
{
public static Room MyRoom[] = new Room[10000];
public static int n=0;
public static void main(String[] args)
{
int chon=0;
Scanner sc = new Scanner(System.in);
while (chon!=5)
{
_HienMenu();
System.out.print("Hay nhap lua chon: "); chon=sc.nextInt();
if (chon==1) _Nhap();
if (chon==2) _Read();
if (chon==3)
{
Scanner sc1= new Scanner(System.in); String x=""; x=sc1.nextLine();
_FindCustomer(x);
}
if (chon==4) _FindRoom();
if (chon==6) _Sort();
System.out.println(">>>>>>>>>>>>LOADING<<<<<<<<<<<<<<<");
}
System.out.println("BAN DA THOAT KHOI CHUONG TRINH... ");
}
public static void _Nhap()
{
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("nhap so phong: "); n=sc.nextInt(); n--;
int i=0; String name=""; String code=""; int s=0; int p=0;
for (i=0; i<=n; i++)
{
System.out.println("Nhap gia tri cho phong thu "+(i+1));
System.out.print("Ten khach hang: "); Scanner sc1 = new Scanner(System.in); name=sc1.nextLine();
System.out.print("Ma so cua phong: "); code=sc1.nextLine();
Scanner sc2 = new Scanner(System.in);
System.out.print("Dien tich: "); s=sc2.nextInt();
System.out.print("Gia tien: "); p=sc2.nextInt();
System.out.println("-------------------------------------------");
MyRoom = new Room();
MyRoom._Add(name,code,s,p);
}

}
public static void _Read()
{
int i=0;
for (i=0; i<=n; i++) MyRoom._ShowInfo();
}
public static void _HienMenu()
{
System.out.println("------------MENU--------------");
System.out.println("1. NHAP GIA TRI CHO PHONG ");
System.out.println("2. DOC FILE: ");
System.out.println("3. KIEM TRA KHACH HANG CO TEN X" );
System.out.println("4. IN RA CAC PHONG DIEN TICH >70 ");
System.out.println("5. THOAT KHOI CHUONG TRINH");
System.out.println("6. SAP XEP");
}
public static void _FindCustomer(String input)
{
int i=0;
for (i=0; i<=n; i++)
{
MyRoom._FindName(input);
}
}
public static void _FindRoom()
{
int i=0;
for (i=0; i<=n; i++)
{
MyRoom._FindCode();
}
}
public static void _Sort()
{
int i=0; int j=0; int t=0;
System.out.print("Day da sap xep la: ");
for (i=0; i<=n-1; i++)
for (j=i+1; j<=n; j++) if (MyRoom.s>MyRoom[j].s) { t=MyRoom.s; MyRoom.s=MyRoom[j].s; MyRoom[j].s=t; }
for (i=0; i<=n; i++) System.out.print(MyRoom.s+" ");
}
}
class Room
{
String name=""; String code=""; int s=0; int p=0;
public void _Add(String input1, String input2, int input3, int input4)
{
this.name=input1; this.code=input2; this.s=input3; this.p=input4;
}
public int _Caculation(int input1, int input2)
{
return input1*input2;
}
public void _ShowInfo()
{
System.out.println("Ten khach hang la: "+this.name);
System.out.println("Ma so phong: "+this.code);
System.out.println("THANH TIEN"+_Caculation(this.p,this.s));
System.out.println("---------------------------------------------");
}
public void _FindName(String input)
{
int cout=0;
if (this.name.equalsIgnoreCase(input)==true) { System.out.println("Ma phong: "+this.code); cout++; }
if (cout==0) System.out.print("Error 404 - Ko thay ");
}
public void _FindCode()
{
int cout=0;
if (this.s>=70) { System.out.println("Ma phong: "+this.code); cout++; }
if (cout==0) System.out.print("Error 404 - Ko thay ");
}
}
dạ em cảm ơn ạ :)
 

IAmCoder

New Member
9/10/21
4
1
1
1234567890a
import java.util.*;
public class Main
{
public static Room MyRoom[] = new Room[10000];
public static int n=0;
public static void main(String[] args)
{
int chon=0;
Scanner sc = new Scanner(System.in);
while (chon!=5)
{
_HienMenu();
System.out.print("Hay nhap lua chon: "); chon=sc.nextInt();
if (chon==1) _Nhap();
if (chon==2) _Read();
if (chon==3)
{
Scanner sc1= new Scanner(System.in); String x=""; x=sc1.nextLine();
_FindCustomer(x);
}
if (chon==4) _FindRoom();
if (chon==6) _Sort();
System.out.println(">>>>>>>>>>>>LOADING<<<<<<<<<<<<<<");
}
System.out.println("BAN DA THOAT KHOI CHUONG TRINH... ");
}
public static void _Nhap()
{
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("nhap so phong: "); n=sc.nextInt(); n--;
int i=0; String name=""; String code=""; int s=0; int p=0;
for (i=0; i<=n; i++)
{
System.out.println("Nhap gia tri cho phong thu "+(i+1));
System.out.print("Ten khach hang: "); Scanner sc1 = new Scanner(System.in); name=sc1.nextLine();
System.out.print("Ma so cua phong: "); code=sc1.nextLine();
Scanner sc2 = new Scanner(System.in);
System.out.print("Dien tich: "); s=sc2.nextInt();
System.out.print("Gia tien: "); p=sc2.nextInt();
System.out.println("-------------------------------------------");
MyRoom = new Room();
MyRoom._Add(name,code,s,p);
}

}
public static void _Read()
{
int i=0;
for (i=0; i<=n; i++) MyRoom._ShowInfo();
}
public static void _HienMenu()
{
System.out.println("------------MENU--------------");
System.out.println("1. NHAP GIA TRI CHO PHONG ");
System.out.println("2. DOC FILE: ");
System.out.println("3. KIEM TRA KHACH HANG CO TEN X" );
System.out.println("4. IN RA CAC PHONG DIEN TICH >70 ");
System.out.println("5. THOAT KHOI CHUONG TRINH");
System.out.println("6. SAP XEP");
}
public static void _FindCustomer(String input)
{
int i=0;
for (i=0; i<=n; i++)
{
MyRoom._FindName(input);
}
}
public static void _FindRoom()
{
int i=0;
for (i=0; i<=n; i++)
{
MyRoom._FindCode();
}
}
public static void _Sort()
{
int i=0; int j=0; int t=0;
System.out.print("Day da sap xep la: ");
for (i=0; i<=n-1; i++)
for (j=i+1; j<=n; j++) if (MyRoom.s>MyRoom[j].s) { t=MyRoom.s; MyRoom.s=MyRoom[j].s; MyRoom[j].s=t; }
for (i=0; i<=n; i++) System.out.print(MyRoom.s+" ");
}
}
class Room
{
String name=""; String code=""; int s=0; int p=0;
public void _Add(String input1, String input2, int input3, int input4)
{
this.name=input1; this.code=input2; this.s=input3; this.p=input4;
}
public int _Caculation(int input1, int input2)
{
return input1*input2;
}
public void _ShowInfo()
{
System.out.println("Ten khach hang la: "+this.name);
System.out.println("Ma so phong: "+this.code);
System.out.println("THANH TIEN"+_Caculation(this.p,this.s));
System.out.println("---------------------------------------------");
}
public void _FindName(String input)
{
int cout=0;
if (this.name.equalsIgnoreCase(input)==true) { System.out.println("Ma phong: "+this.code); cout++; }
if (cout==0) System.out.print("Error 404 - Ko thay ");
}
public void _FindCode()
{
int cout=0;
if (this.s>=70) { System.out.println("Ma phong: "+this.code); cout++; }
if (cout==0) System.out.print("Error 404 - Ko thay ");
}
}
 

IAmCoder

New Member
9/10/21
4
1
1
1234567890a
import java.util.*;
public class Main
{
public static Room MyRoom[] = new Room[10000];
public static int n=0;
public static void main(String[] args)
{
int chon=0;
Scanner sc = new Scanner(System.in);
while (chon!=5)
{
_HienMenu();
System.out.print("Hay nhap lua chon: "); chon=sc.nextInt();
if (chon==1) _Nhap();
if (chon==2) _Read();
if (chon==3)
{
Scanner sc1= new Scanner(System.in); String x=""; x=sc1.nextLine();
_FindCustomer(x);
}
if (chon==4) _FindRoom();
if (chon==6) _Sort();
System.out.println(">>>>>>>>>>>>LOADING<<<<<<<<<<<<<<");
}
System.out.println("BAN DA THOAT KHOI CHUONG TRINH... ");
}
public static void _Nhap()
{
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("nhap so phong: "); n=sc.nextInt(); n--;
int i=0; String name=""; String code=""; int s=0; int p=0;
for (i=0; i<=n; i++)
{
System.out.println("Nhap gia tri cho phong thu "+(i+1));
System.out.print("Ten khach hang: "); Scanner sc1 = new Scanner(System.in); name=sc1.nextLine();
System.out.print("Ma so cua phong: "); code=sc1.nextLine();
Scanner sc2 = new Scanner(System.in);
System.out.print("Dien tich: "); s=sc2.nextInt();
System.out.print("Gia tien: "); p=sc2.nextInt();
System.out.println("-------------------------------------------");
MyRoom = new Room();
MyRoom ._Add(name,code,s,p);
}

}
public static void _Read()
{
int i=0;
for (i=0; i<=n; i++) MyRoom ._ShowInfo();
}
public static void _HienMenu()
{
System.out.println("------------MENU--------------");
System.out.println("1. NHAP GIA TRI CHO PHONG ");
System.out.println("2. DOC FILE: ");
System.out.println("3. KIEM TRA KHACH HANG CO TEN X" );
System.out.println("4. IN RA CAC PHONG DIEN TICH >70 ");
System.out.println("5. THOAT KHOI CHUONG TRINH");
System.out.println("6. SAP XEP");
}
public static void _FindCustomer(String input)
{
int i=0;
for (i=0; i<=n; i++)
{
MyRoom ._FindName(input);
}
}
public static void _FindRoom()
{
int i=0;
for (i=0; i<=n; i++)
{
MyRoom ._FindCode();
}
}
public static void _Sort()
{
int i=0; int j=0; int t=0;
System.out.print("Day da sap xep la: ");
for (i=0; i<=n-1; i++)
for (j=i+1; j<=n; j++) if (MyRoom.s>MyRoom [j].s) { t=MyRoom.s; MyRoom .s=MyRoom [j].s; MyRoom [j].s=t; }
for (i=0; i<=n; i++) System.out.print(MyRoom .s+" ");
}
}
class Room
{
String name=""; String code=""; int s=0; int p=0;
public void _Add(String input1, String input2, int input3, int input4)
{
this.name=input1; this.code=input2; this.s=input3; this.p=input4;
}
public int _Caculation(int input1, int input2)
{
return input1*input2;
}
public void _ShowInfo()
{
System.out.println("Ten khach hang la: "+this.name);
System.out.println("Ma so phong: "+this.code);
System.out.println("THANH TIEN"+_Caculation(this.p,this.s));
System.out.println("---------------------------------------------");
}
public void _FindName(String input)
{
int cout=0;
if (this.name.equalsIgnoreCase(input)==true) { System.out.println("Ma phong: "+this.code); cout++; }
if (cout==0) System.out.print("Error 404 - Ko thay ");
}
public void _FindCode()
{
int cout=0;
if (this.s>=70) { System.out.println("Ma phong: "+this.code); cout++; }
if (cout==0) System.out.print("Error 404 - Ko thay ");
}
}