HỎI mình cần hỏi về cách lấy value từ entity quan hệ one to many để get lên jsp ạ.

lamsun99

New Member
4/6/20
2
0
1
Quảng Trị
chào mọi người mình đang làm chức năng hiển thị danh sách nhưng bị lỗi ở chỗ ko get dc tên images lên mong mọi người giúp đỡ
View attachment 2438

product entity
Java:
@Entity
@Table(name = "product")
public class ProductEntity implements Serializable {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  private int id;

  @Column(length = 100, nullable = false)
  private String name;

  @Column(length = 1000)
  private String description;

  @Column(nullable = false)
  private double price;

  @Column(name = "publish_date")
  @Temporal(TemporalType.DATE)
  @DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd")
  private Date publishDate;

  @Column(nullable = false, columnDefinition = "TINYINT", length = 1)
  private boolean active;

  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = "category_id")
  private CategoryEntity category;

  @OneToMany(mappedBy = "product", fetch = FetchType.LAZY,
      cascade = CascadeType.ALL)
  private List<ImageEntity> images;

  public ProductEntity() {
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getDescription() {
    return description;
  }

  public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
  }

  public double getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(double price) {
    this.price = price;
  }

  public Date getPublishDate() {
    return publishDate;
  }

  public void setPublishDate(Date publishDate) {
    this.publishDate = publishDate;
  }

  public boolean isActive() {
    return active;
  }

  public void setActive(boolean active) {
    this.active = active;
  }

  public CategoryEntity getCategory() {
    return category;
  }

  public void setCategory(CategoryEntity category) {
    this.category = category;
  }

  public List<ImageEntity> getImages() {
    return images;
  }

  public void setImages(List<ImageEntity> images) {
    this.images = images;
  }
  
}
image entity
Java:
@Entity
@Table(name = "image")
public class ImageEntity implements Serializable{
  
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  private int id;
  
  private String name;
  
  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = "product_id")
  private ProductEntity product;
  
  public ImageEntity() {
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public ProductEntity getProduct() {
    return product;
  }

  public void setProduct(ProductEntity product) {
    this.product = product;
  }
  
}
homecontroller
Java:
@Controller
public class HomeController {
  
  @Autowired
  private ProductService productService;
  
  @RequestMapping(value = {"/", "/home"}, method = RequestMethod.GET)
  public String home(Model model){
    model.addAttribute("products", productService.getProducts());
    return "home";
  }
}
HTML:
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>List product</title>
  </head>
  <body>
    <h1>List Product</h1>
    <table>
      <tr>
        <th>Stt</th>
        <th>name</th>
        <th>description</th>
        <th>price</th>
        <th>publish Date</th>
        <th>active</th>
        <th>category</th>
        <th>images</th>
      </tr>
      <c:forEach items="${products}" var="item">
        <tr>
          <td>${item.id}</td>
          <td>${item.name}</td>
          <td>${item.description}</td>
          <td>${item.price}</td>
          <td>${item.publishDate}</td>
          <td>${item.active}</td>
          <td>${item.category.name}</td>
          <td>${item.images.name}</td>
        </tr>
      </c:forEach>
    </table>
  </body>
</html>
 

Recca

New Member
16/8/11
5
0
1
Mình nghĩ vấn đề là do fetch LAZY. Bạn thử bỏ nó đi có get đc không?
 

hieuxt1002

New Member
19/10/22
4
3
3
Da Lat
Data type của images trong product class là List mà bạn, nên bạn dùng
${item.images.name} nó không get được dữ liệu đâu.
Nên thêm trong <td> cuối 1 vòng lặp để có thể get tất cả các name của images list
HTML:
<td>
  <c:forEach items="${item.images}" var="image">
     ${image.name}
  </c:forEach>
</td>
 
Sửa lần cuối: