Mình bị bí không biết cách gọi hàm mong các anh em giúp đỡ

thienly

New Member
1/11/21
1
0
1
SÀI GÒN
Đoạn code này mình gọi database.exportToSD(); không được

CongViecAdapter.java

package com.example.sqlitedatabasekpt;
Java:
import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import java.util.List;

public class CongViecAdapter extends BaseAdapter {
  private Context context;
  private int layout;
  private Database database;

  public CongViecAdapter(Context context, int layout, List<CongViec> congViecList) {
    this.context = context;
    this.layout = layout;
    this.congViecList = congViecList;
  }

  private List<CongViec> congViecList;

  @Override
  public int getCount() {
    return congViecList.size();
  }

  @Override
  public Object getItem(int position) {
    return null;
  }

  @Override
  public long getItemId(int position) {
    return 0;
  }
private class ViewHolder{
    TextView txtTen ;
    ImageView imgDelete, imgEdit;
}
  @Override
  public View getView(int i, View view, ViewGroup viewGroup) {
    ViewHolder holder;
    if(view == null)
    {
      holder = new ViewHolder();
      LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) context.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
      view = inflater.inflate(layout,null);
      holder.txtTen    = (TextView) view.findViewById(R.id.textviewTen);
      holder.imgDelete  = (ImageView) view.findViewById(R.id.imageviewDelete);
      holder.imgEdit   = (ImageView) view.findViewById(R.id.imageviewEdit);
      view.setTag(holder);
    }else{
      holder = (ViewHolder) view.getTag();
    }

    CongViec congViec = congViecList.get(i);
    holder.txtTen.setText(congViec.getTenCV());
    //Bắt sự kiện xóa và sửa
    holder.imgEdit.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        Toast.makeText(context, "Sửa" + congViec.getTenCV(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
        // xuất dữ liệu
        // database = new Database();
        // database = new Database(this, "ghichu.sqlite",null,1);
        database.exportToSD();
      }
    });

    return view;
  }
}
+++ Còn đây là class Database.java của mình
package com.example.sqlitedatabasekpt;

import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.nio.channels.FileChannel;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import android.os.Environment;
import android.view.View;

import androidx.annotation.Nullable;

public class Database extends SQLiteOpenHelper {
  public Database(Context context, @Nullable String name, @Nullable SQLiteDatabase.CursorFactory factory, int version) {
    super(context, name, factory, version);
  }  // CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE
  public void QueryData(String sql)
  {
    SQLiteDatabase database = getWritableDatabase();
    database.execSQL(sql);
  }
  //SELECT
  public Cursor getDaTa(String sql){
    SQLiteDatabase database = getReadableDatabase();
    return database.rawQuery(sql,null);

  }
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {

  }

  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

  }

  // create folder if it not exist
  // folder on sd to backup data
  private final String folderSD = Environment.getExternalStorageDirectory() + "/MyNote";
  // name of main data

  private final String dataName = "ghichu.sqlite";
  private final String dataPath = "//data//com.example.sqlitedatabasekpt//databases//";
  // data main
  private final String data = dataPath + dataName;

  // name of temp data
  private final String dataTempName = dataName + "_temp";

  // temp data for copy data from sd then copy data temp into main data
  private final String dataTemp = dataPath + dataTempName;

  private OnBackupListener onBackupListener;

  public void setOnBackupListener(OnBackupListener onBackupListener) {
    this.onBackupListener = onBackupListener;
  }
  public interface OnBackupListener {
    public void onFinishExport(String error);

    public void onFinishImport(String error);
  }

  private Context context;
  private void createFolder() {
    File sd = new File(folderSD);
    if (!sd.exists()) {
      sd.mkdir();
      System.out.println("create folder");
    } else {
      System.out.println("exits");
    }
  }

  public void exportToSD() {

    String error = null;
    try {

      createFolder();

      File sd = new File(folderSD);

      if (sd.canWrite()) {

        SimpleDateFormat formatTime = new SimpleDateFormat("yyyy_MM_dd__HH_mm_ss");
        String backupDBPath = dataName + "_" + formatTime.format(new Date());

        File currentDB = new File(Environment.getDataDirectory(), data);
        File backupDB = new File(sd, backupDBPath);

        if (currentDB.exists()) {
          FileChannel src = new FileInputStream(currentDB).getChannel();
          FileChannel dst = new FileOutputStream(backupDB).getChannel();
          dst.transferFrom(src, 0, src.size());
          src.close();
          dst.close();
        } else {
          System.out.println("db not exist");
        }
      }
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      error = "Error backup";
    }
    onBackupListener.onFinishExport(error);
  }
}
 
Last edited by a moderator: