Load Value Và Text Vào Jcombobox

banybear2010

New Member
25/10/11
9
0
1
Mình muốn Load dữ liệu từ database vào JCombobox và hiển thị như sau:
Ví Dụ: Bảng sanPham có 2 trường ID=1; tenSP=tủ lạnh
Đưa vào Combobox hiển thị tenSP đồng thời lấy ra ID để Insert dữ liệu, mình chỉ mới Code được lấy ra 1 trường không biết cách nào lấy ra được ID để Insert
Code 1: tạo cái DefaultComboBoxModel
public static DefaultComboBoxModel LoaiSP(){
LoaiSPDAO loai=new LoaiSPDAO();
ArrayList<LoaiSanPhamDTO> spLoai=new ArrayList<>();
spLoai.addAll(loai.DocLoaiSP());
DefaultComboBoxModel df=new DefaultComboBoxModel();
for(int i=0;i<spLoai.size();i++){
df.addElement(spLoai.get(i).getTenLoaiSP());
}
return df;
}
Code 2: Trên from hiển thị
cbbDuLieu.setModel(LoaiSanPhamBUS.LoaiSP());
 

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
2,969
1,310
113
Boy, read the comments and think about what I said
PHP:
public static DefaultComboBoxModel LoaiSP(){
  LoaiSPDAO loai=new LoaiSPDAO();    // <<< loai contains NOTHING
  ArrayList<LoaiSanPhamDTO> spLoai=new ArrayList<>(); // <<<spLoai is virgin 
  spLoai.addAll(loai.DocLoaiSP());//<<<--YOU LOAD NOTHING into this ArrayList <<--

  ...
  return df; // <<<< your combobox contains NOTHING
}
Questions:
1) Why the 2 mentioned objects are created inside this method ?
2) Where are the codes of LoaiSPDAO ?
If I know more about LoaiSPDAO I could help you...
 
Sửa lần cuối: