Lỗi "result Consisted Of More Than One Row" Trong Trigger

Đông Vũ

New Member
26/3/18
7
2
3
24
mình viết cái trigger này nhưng khi test update status thì báo lỗi "result consisted of more than one row"
mấy bác xem hộ mình với. mục đích của trigger mình có viết ở topic trước.
https://congdongjava.com/forum/threads/trigger-cập-nhật-số-lượng-khi-update-trạng-thái.22134/

đây là file query của mình: http://www.mediafire.com/file/trnfx2ii6tsp47a/shop_(1).sql


CREATE TRIGGER `after_product_update` AFTER UPDATE ON `orders`
FOR EACH ROW BEGIN

DECLARE productid_ INT(10);
DECLARE quantity_ INT(11);

SELECT
i.product_id, i.quantity
INTO
productid_, quantity_
FROM
item AS i
WHERE
i.order_id = NEW.id;

IF NEW.status=1 THEN
update product
set product.quantity=product.quantity-quantity_
where product.id=productid_;
END IF;
IF NEW.status=0 THEN
update product
set product.quantity=product.quantity+quantity_
where product.id=productid_;
END IF;

END