Lỗi font tiếng việt khi load Jasper report!!!

newbie

New Member
28/5/10
2
0
0
Hi! all.

Mình đang gặp phải một vấn đề với thằng jasper report. Mong mọi người giúp đở.
Mình có tạo một file jasper report : report.jrxml có sử dụng font times.ttf (times new roman) và file report được compile là report.jasper. Khi mình xuất file report này ra dạng pdf thì bị lỗi như sau:

Error:
net.sf.jasperreports.engine.JRRuntimeException: Could not load the following font :
pdfFontName : times.ttf
pdfEncoding : Identity-H
isPdfEmbedded : true


Source Code:
//load font
HashMap fontMap = new HashMap();
FontKey key = new FontKey("times.ttf", true, false);
PdfFont font = new PdfFont(
".../reports/designs/times.ttf",
"Identity-H", true);
fontMap.put(key, font);

//khoi tao report
JRExporter exporterPdf = new JRPdfExporter();
JasperPrint print = JasperFillManager.fillReport(.../ report.jasper,
new Hashmap(), new JREmptyDataSource() );

//thiet dat tham so
exporterPdf.setParameter( JRExporterParameter.CHARACTER_ENCODING, "UTF-8");
exporterPdf.setParameter(JRExporterParameter.FONT_MAP, fontMap);
exporterPdf.setParameter( JRPdfExporterParameter.JASPER_PRINT, print);
exporterPdf.setParameter(JRPdfExporterParameter.OUTPUT_STREAM,byteArrayOutputStream);
exporterPdf.exportReport();// dòng gây ra lỗi.

Rất cảm ơn sự giúp đở của tất cả mọi người. Nếu có thể cho mình xin đoạn code giải quyết vấn đề này thì quá tốt.
thanks!