lỗi bảng mã của chữ khi insert bằng query trên java với chữ có dấu

java_erro

New Member
25/4/16
3
0
0
25
Mình làm bt java kết nối vs mysql khi chay query insert có tiếng việt thì dữ liệu sau khi inset chữ có dấu bị lỗi còn dữ liệu khác mình insert trên mysql bình thường.
Mình set utf8 cho cả java và mysql.
Mong mọi người giúp đỡ nản quá.:(
 

java_erro

New Member
25/4/16
3
0
0
25
package Thisinh;
import java.sql.*;

public class setdata {
public static int i;
public static boolean insertPerson(thisinh ts){
/*
* Open a connection
*/
if (ts.gt==true){
i = 1;
}
else {
i =0;}
String sqlQuery =
"INSERT INTO thisinh(HT,GT,NS,MaTinh,DT,DH,DL) VALUES("+"'"+ts.ht+"','"+String.valueOf(i)+"','"+ts.ns+"','"+String.valueOf(ts.mt)+"','"+String.valueOf(ts.dt)+"','"+String.valueOf(ts.dh)+"','"+String.valueOf(ts.dl)+"')";
// "insert into thisinh(HT,GT,NS,MaTinh,DT,DH,Dl) Values ('từ',1,'1996-3-3',1,3,3,3)";
Connection conn = connection.createConnection();
/*
* Get all data - list of persons
*/
try{
if (conn != null){
/*
* Statement
*/

Statement st = conn.createStatement();
/*
* SQL Query
*/


/*
* Result set
*/
st.execute(sqlQuery);
//System.out.println(sqlQuery);
}
}catch(SQLException ex){
ex.printStackTrace();
return false;
}finally{
/*
* Close the connection
*/
connection.closeConnection(conn);
}
return true;
}

}