Lấy url của database

QuangTrung93

Member
28/5/15
32
9
8
26
Chảo mọi người, em đang làm quen với mybatis để cấu hình nó cần có địa chỉ url của database cụ thể file config nó có dạng thế này
<environmentsdefault="development">
<environmentid="development"><transactionManagertype="JDBC"/><dataSourcetype="POOLED"><propertyname="driver"value="com.mysql.jdbc.Driver"/>

<!-- with other dbms how to know url ?-->
<propertyname="url"value="jdbc:mysql://localhost:${port} (default :3306)/${schema_name}"/>

<propertyname="username"value="root"/><propertyname="password"value="password"/></dataSource></environment></environments>


Với my_sql nó là như thế còn nếu là orcale hoặc sqlserver thì sao ạ mong mọi người chỉ giáo
 

Nancru

CongDongJava Project Leader
Staff member
9/10/11
1,640
307
83
Mỗi JDBC khác nhau sẽ có những URL khác nhau, nên em phải tìm url thích hợp khi thay đổi DB. Ví dụ cho Oracle:
jdbc: oracle:thin:scott/tiger@myhost:1521: orcl