Lấy dữ liệu lên combobox và select tới combobox khác với nhiều bảng ...

lephu109

New Member
18/3/10
16
1
3
Đây là các bảng csdl của mình :Company(ComName,ComCode....)Employee(EmpCode,FisrtName,LastName,ComCode..) yêu cầu đưa csdl lên CompanyName rồi hiển thị dũ liệu EmployeeName theo CompanyName như hình sau:
upload_2014-4-14_23-19-4.png

mình có viết đoạn code mà không đưa csdl len được cbo box companyName trong JSP được .mong các bạn giúp mình.Đây là code :
PHP:
public List<ListCompanyOT> getComNameOT(ListCompanyOT listCompanyOT) {
    List<ListCompanyOT> listCompanyOTs = null;
    ListCompanyOT listOT = null;    
    Connection con = ConnectionDB.getDBConnection();
    String sql="SELECT COM_NAME FROM COMPANY_MTS";
    try {
      PreparedStatement pst =  con.prepareStatement(sql);
      ResultSet rs = pst.executeQuery();          
      listCompanyOTs = new ArrayList<ListCompanyOT>();      
      while (rs.next()) {
        listOT = new ListCompanyOT();        
        listOT.setComName(rs.getString("COM_NAME"));        
        listCompanyOTs.add(listOT);
      }
      
    } catch (SQLException e) {
      
      e.printStackTrace();
    }
    return listCompanyOTs;    
  }
 
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: v2tien

v2tien

New Member
31/3/14
1
0
1
26
hóng nào, mình cũng không biết làm ntn. đang mắc cái này
 

lephu109

New Member
18/3/10
16
1
3
Để trong thẻ code nhé bạn, còn phần trang jsp bạn chưa đưa lên sao biết được mà xem ;)
Trang jsp đây :
<div id="container">
<form action="wrkOTServlet" method="post">
<div id="div1">
<p align="center">List OverTime</p>
<div id="div2">
Company Name :
<select name="comName">
<% List<ListCompanyOT> listCompanyOTs = (List<ListCompanyOT>) request.getAttribute("dataList");
if (listCompanyOTs == null) {
listCompanyOTs = new ArrayList<ListCompanyOT>();
}
for (ListCompanyOT listCompanyOT : listCompanyOTs) {
%>
<option value=<%=listCompanyOT.getComName()%>>Choose</option>
<%
}
%>
</select><br><br>
Employee Name :
<select name="emName">
<option>Choose</option>
</select><br><br>
Date :
<select name="dateFrom">
<option>Choose</option>
</select>~
<select name="dateTo">
<option>Choose</option>
</select>
<input type="submit" value="View" />
</div>
<div id ="div3">
<table border="1">
<tr>
<td>No.</td>
<td>Date</td>
<td>Time</td>
<td>Duration Effective</td>
<td>Note</td>
<td>Remak</td>
</tr>
</table>
</div><br>
<div id ="div4">
<input type="submit" value="Back" />
</div>
<div id ="div5">
<input type="submit" value="Print" />
<input type="submit" value="Delete" />
<input type="submit" value="Preview Month" />
<input type="submit" value="Next Month" />
</div>
</div>
</form>
</div>
 

lephu109

New Member
18/3/10
16
1
3
Còn đây là phần xử lý servlet :
protected void doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

GetWorkOT getWorkOT = new GetWorkOT();
ListCompanyOT listComName = new ListCompanyOT();
List<ListCompanyOT> listCompanyOT = getWorkOT.getAllComNameOT(listComName);
request.setAttribute("dataList",listCompanyOT);
String page = "/index.jsp";
RequestDispatcher dispatcher = getServletContext().getRequestDispatcher(page);
dispatcher.forward(request, response);
}