Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

làm hiệu ứng tuyết rơi bằng java

Discussion in 'Xây dựng ứng dụng server-client desktop' started by thao, 14/1/15.

 1. thao

  thao New Member

  Chào mọi người!!! có bạn nào ở đây biết làm hiệu ứng tuyết rơi bằng java không? hướng dẫn cho t với. t sắp phải nộp rồi mà tìm hiểu mãi chẳng thấy có hiệu quả gì cả, hiện tại t đã làm dk 1 châm rơi từ trên xuống và h muốn nó có nhiều hơn và rơi ở các điểm ngẫu nhiên và có mầu sắc ngẫu nhiên thì làm thế nào nhỉ???.cảm ơn mọi người!!!
   
 2. Joe

  Joe Thành viên VIP

  Just because of you as a newbie
  PHP:
  import java.awt.*;
  import java.util.*;
  import javax.swing.*;
  public class 
  ItSnows extends JFrame {
          public 
  ItSnows( ) {
                  
  setTitle("It's snowing...");
                  
  Snowing snow = new Snowing();
                  
  snow.setBounds(55,400400);
                  
  add("Center"snow);
                  
  setBounds(30050400400);
                  
  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
                  
  setVisible(true);
                  
  snow.go();
          }
        
          public class 
  Snowing extends JPanel {
                  private 
  double angle;
                  public 
  Snowing( ) { }

                  public 
  void go() {
                          (new 
  Falling()).start();
                  }
                  private class 
  Falling extends Thread {
                          public 
  Falling() { }
                          public 
  void run() {
                                  try {
                                          
  Random ran = new Random();
                                          while (
  true) {
                                                  
  ax.add(Math.abs(ran.nextInt(400)));
                                                  
  ay.add(Math.abs(ran.nextInt(400)));
                                                  
  repaint();
                                                  
  Thread.sleep(50);
                                          }
                                  } catch (
  Exception e) { }
                          }
                  }
                  private 
  ArrayList<Integerax = new ArrayList<Integer>(100);
                  private 
  ArrayList<Integeray = new ArrayList<Integer>(100);
                  protected 
  void paintComponent(Graphics g) {
                          
  super.paintComponent(g);
                          
  g.setColor(Color.black);
                          
  g.fillRect(00400400);
                          
  g.setColor(Color.white);
                          for (
  int i 0mx ax.size(); mx; ++i)
                              
  g.fillOval(ax.get(i), ay.get(i), 55);
                  }
          }
          public static 
  void main(String... a) {
                  new 
  ItSnows();
          }
  }
   
  Last edited: 15/1/15
 3. thao

  thao New Member

  Cảm ơn bạn Joe nhiều ạ nhưng nó không đúng đề tài mà. nó rơi từ trên xuống chứ không phải xuất hiện chấm trên màn hình như thế ạ.
   
 4. Joe

  Joe Thành viên VIP

  Oh...That's much easier...
  PHP:
  import java.awt.*;
  import java.util.*;
  import javax.swing.*;
  public class 
  ItSnows extends JFrame {
          public 
  ItSnows( ) {
                  
  setTitle("It's snowing...");
                  
  Snowing snow = new Snowing();
                  
  snow.setBounds(55,400400);
                  
  add("Center"snow);
                  
  setBounds(30050400400);
                  
  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
                  
  setVisible(true);
                  
  snow.go();
          }
         
          public class 
  Snowing extends JPanel {
                  private 
  double angle;
                  public 
  Snowing( ) { }

                  public 
  void go() {
                          (new 
  Falling()).start();
                  }
                  private class 
  Falling extends Thread {
                          public 
  Falling() { }
                          public 
  void run() {
                                  try {
                                          
  Random ran = new Random();
                                          while (
  true) {
                                                  
  ran.nextInt(400);
                                                  for (
  ran.nextInt(400); 400+= 5) {
                                                          
  repaint();
                                                          
  Thread.sleep(20);
                                                  }
                                          }
                                  } catch (
  Exception e) { }
                          }
                  }
                  private 
  int xy;
                  protected 
  void paintComponent(Graphics g) {
                          
  super.paintComponent(g);
                          
  g.setColor(Color.black);
                          
  g.fillRect(00400400);
                          
  g.setColor(Color.white);
                          
  g.fillOval(xy55);
                  }
          }
          public static 
  void main(String... a) {
                  new 
  ItSnows();
          }
  }
   
 5. thao

  thao New Member

  Làm nó rơi nhiều hơn trong cùng 1 lúc thì sao ạ???
   
 6. Joe

  Joe Thành viên VIP

  Sorry, my dear. I show you the way to your goal, to get there you have to "walk" yourself. I don't carry anyone on my back or spoonfeed anybody like a "babe".

  Anyway, some hints for you:
  1) it requires a complex structure to organize a random number of snowflakes to fall slowly down ,
  2) Animation is an art of deceiving if you're able to create a scene that produces some optical illusion so that the viewers "see" the snowflakes floating down. With the 1st version and some modification you can achieve the illusion of "It snows and the snowflakes are floating". This version here is a little game with all the trimmings ;)
  PHP:
  import java.awt.*;
  import java.util.*;
  import javax.swing.*;
  import java.awt.event.*;
  public class 
  ItSnows extends JFrame implements ActionListener {
          
  JComboBox<Stringcbdn;
          
  JButton go;
          
  Snowing snow;
          public 
  ItSnows( ) {
                  
  setTitle("It's snowing...");
                  
  snow = new Snowing();
                  
  snow.setBounds(00,410410);
                  
  cb = new JComboBox<String>("40!60!80!100!120!140!160!180!200".split("!"));
                  
  dn = new JComboBox<String>("Day!Night".split("!"));
                  
  dn.addActionListener(this);
                  
  cb.addActionListener(this);
                  
  JPanel jp = new JPanel();
                  
  JLabel jl = new JLabel("FallingSpeed mSec.");
                  
  go = new JButton("GO");
                  
  go.addActionListener(this);
                  
  jp.add(go);
                  
  jp.add(jl);
                  
  jp.add(cb);
                  
  jp.add(dn);
                  
  add("Center"snow);
                  
  add("South"jp);
                  
  setBounds(30050410420);
                  
  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
                  
  setVisible(true);
          }
          private 
  int speedday;
          private 
  boolean done false;
          public 
  void actionPerformed(ActionEvent e) {
                  
  day dn.getSelectedIndex();
                  
  speed Integer.parseInt((String)cb.getSelectedItem());
                  if (!
  donesnow.go();
                  
  go.setEnabled(false);
                  
  done true;

          }
          public class 
  Snowing extends JPanel {
                  private 
  double angle;
                  public 
  Snowing( ) { }

                  public 
  void go() {
                          
  ax = new ArrayList<Integer>(50);
                          
  ay = new ArrayList<Integer>(50);
                          (new 
  Falling()).start();
                  }
                  private class 
  Falling extends Thread {
                          public 
  Falling() { }
                          public 
  void run() {
                                  try {
                                      
  Random ran = new Random();
                                      while (
  true) {
                                          
  mx ran.nextInt(400);
                                          if (
  mx 10mx 10;
                                          for (
  int i 0mx; ++i) {
                                                  
  ax.add(ran.nextInt(400));
                                                  
  ay.add(ran.nextInt(400));
                                          }
                                          
  repaint();
                                          
  Thread.sleep(speed);
                                          
  ax.clear();
                                          
  ay.clear();
                                     }
                                  } catch (
  Exception e) { }
                          }
                  }
                  private 
  int mx;
                  private 
  ArrayList<Integeraxay;
                  protected 
  void paintComponent(Graphics g) {
                          
  super.paintComponent(g);
                          
  g.setColor(day == 0Color.gray:Color.black);
                          
  g.fillRect(00410410);
                          
  g.setColor(Color.white);
                          for (
  int i 0mx; ++i)
                                  
  g.fillOval(ax.get(i), ay.get(i), 1010);
                  }
          }
          public static 
  void main(String... a) {
                  try {   
  UIManager.setLookAndFeel
                          
  ("com.sun.java.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel");
                  } catch (
  Exception ex) { }
                  new 
  ItSnows();
          }
  }
   
  Last edited: 18/1/15
 7. thao

  thao New Member

  Cảm ơn bạn Joe nhiều nhiều ạ!!! với những gợi ý của bạn mình sẽ cố gắng hoàn thành bài!!!!:x
   

Chia sẻ trang này

Loading...