Kiểm tra textPane đã edit hay chưa?

jb_hoangluan

Member
10/10/10
82
0
6
Để kiểm tra xem textpane đã edit j chưa? Em dùng DocumentListener. Nhưng không hiểu tại sao lại bị lỗi...
PHP:
package code;

import javax.swing.event.DocumentEvent;
import javax.swing.event.DocumentListener;

public class MyDocumentListener implements DocumentListener {

	public void changedUpdate(DocumentEvent e) {
		JNotepad.this.DocumentIsUnedited = false;	
	}
	public void insertUpdate(DocumentEvent e) {
		JNotepad.this.DocumentIsUnedited = false;	
	}
	public void removeUpdate(DocumentEvent arg0) {
		JNotepad.this.DocumentIsUnedited = false;
	}
}

mặc dù đã brower tới rt.jar để lấy thư viện nhưng vẫn bị lỗi...