Khi Mình Chạy Đoạn Code Này Thì Bị Bắt Lỗi Ngoai Lệ Exception Container.addimpl(unknown Source)

0101001

New Member
29/5/19
3
0
1
19
Code:
package truyvansql;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
public class sql extends JFrame {
 
JLabel lb1,lb2,lb3,lb4,lb5,lb6,lb7,lb8;
JTextField  tf1,tf2,tf3,tf4,tf5,tf6;
JButton bt1,bt2;
//
public sql(String s) {
super(s);
lb1=new JLabel("Tên chủ hộ");
tf1=new JTextField("",10);
lb1=new JLabel("Số nhà");
tf2=new JTextField("",10);
lb3=new JLabel("Số công tơ");
tf3=new JTextField("",10);
lb4=new JLabel("Địa chỉ");
tf4=new JTextField("",10);
lb5=new JLabel("Chỉ số mới");
tf5=new JTextField("",10);
lb6=new JLabel("Chỉ số củ");
tf6=new JTextField("",10);
//
lb7=new JLabel("Chưa nhập đủ thông tin");
lb7.setVisible(false);
lb8=new JLabel("");
lb8.setVisible(false);
bt1=new JButton("OK");
bt2=new JButton("Cancel");
 
Container con=this.getContentPane();
con.setLayout(new FlowLayout());
con.add(lb1);con.add(tf1);
con.add(lb2);con.add(tf2);
con.add(lb3);con.add(tf3);
con.add(lb4);con.add(tf4);
con.add(lb5);con.add(tf5);
con.add(lb6);con.add(tf6);
con.add(lb7);con.add(lb8);
con.add(bt1);con.add(bt2);
this.setSize(600,600);
//this.setLocation(200, 100);
this.setVisible(true);
}
 
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
new sql("cau hang");
}
}
 

0101001

New Member
29/5/19
3
0
1
19
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
at java.awt.Container.addImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.add(Unknown Source)
at truyvansql.sql.<init>(sql.java:36)
at truyvansql.sql.main(sql.java:50).
Mình mới tìm hiểu về lỗi ngoại lệ nhưng chưa rõ.mọi người sửa lỗi đoạn code này giúp mình với ạ.
eclipse java swing
 

JackV

Administrator
Staff member
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
at java.awt.Container.addImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.add(Unknown Source)
at truyvansql.sql.<init>(sql.java:36)
at truyvansql.sql.main(sql.java:50).
Mình mới tìm hiểu về lỗi ngoại lệ nhưng chưa rõ.mọi người sửa lỗi đoạn code này giúp mình với ạ.
eclipse java swing
Bạn kiểm tra xem dữ liệu được thực thi ở dòng số 36 của class truyvansql.sql, dữ liệu được truyền vào cho nó thực thi bị null
 

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
2,969
1,310
113
You forgot to instantiate the lb2
Next time you should read your codes carefully and read the LAST error Message which tells you what line contains the troubles.
 
Sửa lần cuối: