Kĩ sư phần mềm (software engineer) giỏi thì phải như thế nào?