JPopupMenu trong TextPane(vùng sọn thảo) dùng Eclipse

jb_hoangluan

Member
10/10/10
82
0
6
Khai Báo:
PHP:
private JPopupMenu pMenu = null;
Cài đặt:
PHP:
	private JPopupMenu getPMenu() {
		if (pMenu == null) {
			pMenu = new JPopupMenu();

			pMenu.add(getPMenuItemUndo());
			pMenu.addSeparator();
			pMenu.add(getPMenuItemCut());
			pMenu.add(getPMenuItemCopy());
			pMenu.add(getPMenuItemPaste());
			pMenu.add(getPMenuItemDel());
			pMenu.addSeparator();
			pMenu.add(getJMenuItemSel());
		}
		return pMenu;
	}
Sử dụng:
PHP:
	private JTextPane getTxtPane() {
		if (txtPane == null) {
			txtPane = new JTextPane();
			txtPane.setFont(new Font("Courier New", Font.PLAIN, 16));

			txtPane.addKeyListener(new KeyAdapter() {
				public void keyTyped(KeyEvent e){
					if(!DocumentIsSaved){
						mnuItemSave.setEnabled(true);
						mnuItemUndo.setEnabled(true);
						mnuItemFind.setEnabled(true);
						
						DocumentIsSaved = true;
					}
				}
			});
			
			txtPane.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
				public void mouseReleased(java.awt.event.MouseEvent e) {
					if(e.isPopupTrigger()){
						pMenu.show(e.getComponent(), e.getX(), e.getY());
						e.consume();
					}
				}
			});
		}
		return txtPane;
	}
Không tài nào add JPopupMenu vào TextPane được....
Có người kêu, Dùng Jface để làm. Mong cái bạn chỉ giáo...

Mình đã bỏ 1 ngày vì cái này...huhu
Chậm quá...

Mong các bạn giúp với...
 

jb_hoangluan

Member
10/10/10
82
0
6
Ðề: JPopupMenu trong TextPane(vùng sọn thảo) dùng Eclipse

không làm như thế này được
getPMenu().setLocation(evt.getLocation())
//evt.getLocation() lấy vị trí click chuột
getPMenu().setVisible(true);
chỉ:
getPMenu().setLocation(e.getLocationOnScreen());
Và ko chạy được
 

JackV

Administrator
Staff member
Ðề: JPopupMenu trong TextPane(vùng sọn thảo) dùng Eclipse

=)) quy tắc là vậy, chạy được hay không là do code và cấu trúc chương trình của bạn, ai biết được.

PHP:
public class NewJFrame extends javax.swing.JFrame {

  /** Creates new form NewJFrame */
  public NewJFrame() {
    initComponents();
    setSize(400, 400);
  }

  /** This method is called from within the constructor to
   * initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
   * always regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jPopupMenu1 = new javax.swing.JPopupMenu();
    jMenuItem1 = new javax.swing.JMenuItem();
    jMenuItem2 = new javax.swing.JMenuItem();
    jSeparator1 = new javax.swing.JPopupMenu.Separator();
    jCheckBoxMenuItem1 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    jRadioButtonMenuItem1 = new javax.swing.JRadioButtonMenuItem();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTextPane1 = new javax.swing.JTextPane();

    jMenuItem1.setText("jMenuItem1");
    jPopupMenu1.add(jMenuItem1);

    jMenuItem2.setText("jMenuItem1");
    jPopupMenu1.add(jMenuItem2);
    jPopupMenu1.add(jSeparator1);

    jCheckBoxMenuItem1.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem1.setText("jCheckBoxMenuItem1");
    jPopupMenu1.add(jCheckBoxMenuItem1);

    jRadioButtonMenuItem1.setSelected(true);
    jRadioButtonMenuItem1.setText("jRadioButtonMenuItem1");
    jPopupMenu1.add(jRadioButtonMenuItem1);

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    getContentPane().setLayout(null);

    jTextPane1.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        jTextPane1MouseClicked(evt);
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(jTextPane1);

    getContentPane().add(jScrollPane1);
    jScrollPane1.setBounds(60, 70, 239, 125);

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void jTextPane1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jTextPane1MouseClicked
    if (evt.getButton() == evt.BUTTON3){
      jPopupMenu1.setLocation(evt.getLocationOnScreen());
      jPopupMenu1.setVisible(true);
    }
  }//GEN-LAST:event_jTextPane1MouseClicked

  /**
  * @param args the command line arguments
  */
  public static void main(String args[]) {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new NewJFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem1;
  private javax.swing.JMenuItem jMenuItem1;
  private javax.swing.JMenuItem jMenuItem2;
  private javax.swing.JPopupMenu jPopupMenu1;
  private javax.swing.JRadioButtonMenuItem jRadioButtonMenuItem1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JPopupMenu.Separator jSeparator1;
  private javax.swing.JTextPane jTextPane1;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables

}
PHP:
    if (evt.getButton() == evt.BUTTON3){
      jPopupMenu1.setLocation(evt.getLocationOnScreen());
      jPopupMenu1.setVisible(true);
    }
cũng chỉ 2 thao tác là set location và hiện thị thôi.
 

jb_hoangluan

Member
10/10/10
82
0
6
Ðề: JPopupMenu trong TextPane(vùng sọn thảo) dùng Eclipse

ok...

vậy Huy biết code Eclipse hả?
Cứ tưởng là ko bít...

Mong được chỉ giáo nhiu..^^