[Java Xml] Tạo file Xml mới bằng DOM Parser

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tạo file Xml mới bằng DOM Parser trong Java

DOM cung cấp nhiều class tiện ích để tạo file XML một cách dễ dàng. Đầu tiên, phải tạo một Document với class DocumentBuilder, xác định tất cả nội dung XML - node, attribute với class Element. Cuối cùng, sử dụng class Transformer để xuất toàn bộ nội dung XML vào luồng xuất, điển hình là file.

DOM Parser
Cuối ví dụ, file XML có tên “file.xml” được tạo ra.

XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<company>
  <staff id="1">
    <firstname>yong</firstname>
    <lastname>mook kim</lastname>
    <nickname>mkyong</nickname>
    <salary>100000</salary>
  </staff>
</company>
File : WriteXMLFile.java – Java class để tạo ra file XML
Java:
package com.mkyong.core;

import java.io.File;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerException;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;

import org.w3c.dom.Attr;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;

public class WriteXMLFile {

  public static void main(String argv[]) {

   try {

    DocumentBuilderFactory docFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
    DocumentBuilder docBuilder = docFactory.newDocumentBuilder();

    // root elements
    Document doc = docBuilder.newDocument();
    Element rootElement = doc.createElement("company");
    doc.appendChild(rootElement);

    // staff elements
    Element staff = doc.createElement("Staff");
    rootElement.appendChild(staff);

    // set attribute to staff element
    Attr attr = doc.createAttribute("id");
    attr.setValue("1");
    staff.setAttributeNode(attr);

    // shorten way
    // staff.setAttribute("id", "1");

    // firstname elements
    Element firstname = doc.createElement("firstname");
    firstname.appendChild(doc.createTextNode("yong"));
    staff.appendChild(firstname);

    // lastname elements
    Element lastname = doc.createElement("lastname");
    lastname.appendChild(doc.createTextNode("mook kim"));
    staff.appendChild(lastname);

    // nickname elements
    Element nickname = doc.createElement("nickname");
    nickname.appendChild(doc.createTextNode("mkyong"));
    staff.appendChild(nickname);

    // salary elements
    Element salary = doc.createElement("salary");
    salary.appendChild(doc.createTextNode("100000"));
    staff.appendChild(salary);

    // write the content into xml file
    TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
    Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
    DOMSource source = new DOMSource(doc);
    StreamResult result = new StreamResult(new File("C:\\file.xml"));

    // Output to console for testing
    // StreamResult result = new StreamResult(System.out);

    transformer.transform(source, result);

    System.out.println("File saved!");

   } catch (ParserConfigurationException pce) {
    pce.printStackTrace();
   } catch (TransformerException tfe) {
    tfe.printStackTrace();
   }
  }
}
File XML được tạo ra tại “C:\\file.xml“, encoding là UTF-8

Note
Để debug, có thể thay đổi StreamResult để xuất nội dung XML ra màn hình console

Java:
StreamResult result = new StreamResult(System.out);
transformer.transform(source, result);

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java/how-to-create-xml-file-in-java-dom
 

Bình luận