[Java Xml] Chỉnh sửa file Xml có sẵn bằng JDOM Parser

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách chỉnh sửa file Xml có sẵn bằng JDOM Parser trong Java
 1. Thêm mới 1 element
 2. Cập nhật attribute của element có sẵn
 3. Cập nhật giá trị (value) của element có sẵn
 4. Xóa element
1. XML File
Xem file Xml sau

File : file.xml – File gốc
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<company>
 <staff id="1">
  <firstname>yong</firstname>
  <lastname>mook kim</lastname>
  <nickname>mkyong</nickname>
  <salary>5000</salary>
 </staff>
</company>

Sau khi chỉnh sửa bằng JDOM XML Parser
 1. Thêm elemeny "age" vào cuối element "staff"
 2. Cập nhật attribute id của element staff = 2
 3. Cập nhật giá trị element salary thành 7000
 4. Xóa element “firstname”
File : file.xml – File sau khi chỉnh sửa.
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<company>
 <staff id="2">
  <lastname>mook kim</lastname>
  <nickname>mkyong</nickname>
  <salary>7000</salary>
  <age>28</age>
 </staff>
</company>
2. JDOM
Sử dụng JDOM Parser để chỉnh sửa nội dung của file Xml

Java:
import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import org.jdom.Document;
import org.jdom.Element;
import org.jdom.JDOMException;
import org.jdom.input.SAXBuilder;
import org.jdom.output.Format;
import org.jdom.output.XMLOutputter;

public class ModifyXMLFile {
  public static void main(String[] args) {

   try {

    SAXBuilder builder = new SAXBuilder();
    File xmlFile = new File("c:\\file.xml");

    Document doc = (Document) builder.build(xmlFile);
    Element rootNode = doc.getRootElement();

    // update staff id attribute
    Element staff = rootNode.getChild("staff");
    staff.getAttribute("id").setValue("2");

    // add new age element
    Element age = new Element("age").setText("28");
    staff.addContent(age);

    // update salary value
    staff.getChild("salary").setText("7000");

    // remove firstname element
    staff.removeChild("firstname");

    XMLOutputter xmlOutput = new XMLOutputter();

    // display nice nice
    xmlOutput.setFormat(Format.getPrettyFormat());
    xmlOutput.output(doc, new FileWriter("c:\\file.xml"));

    // xmlOutput.output(doc, System.out);

    System.out.println("File updated!");
   } catch (IOException io) {
    io.printStackTrace();
   } catch (JDOMException e) {
    e.printStackTrace();
   }
  }
}

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java/how-to-modify-xml-file-in-java-jdom
 

Bình luận