[Java Xml] Đọc file Xml bằng JDOM Parser

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách đọc file Xml bằng JDOM Parser trong Java

Code:
JDOM, khá đơn giản, là một đại diện Java của XML document. JDOM cung cấp một cách để thể hiện tài liệu đó để đọc, thao tác và viết dễ dàng và hiệu quả.
Nó có API đơn giản, nhẹ và nhanh và được tối ưu hóa cho lập trình viên Java. Nó thay thế cho DOM và SAX, mặc dù nó tích hợp tốt với cả DOM và SAX.
JDOM, Java XML parser, thân thiện với người dùng hơn trong cách truy XML document.

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng JDOM để file tệp XML và in ra từng element theo thứ tự.

1. Download thư viện JDOM

JDOM không giống như SAX hoặc DOM, được gói trong JDK. Để sử dụng JDOM, phải download thư viện theo cách thủ công.

Có để download JDOM từ JDOM official site hoặc sử dụng Maven

XML:
  <dependency>
  <groupId>jdom</groupId>
  <artifactId>jdom</artifactId>
  <version>1.1</version>
  </dependency>

2. XML File
XML file

XML:
<?xml version="1.0"?>
<company>
  <staff>
    <firstname>yong</firstname>
    <lastname>mook kim</lastname>
    <nickname>mkyong</nickname>
    <salary>100000</salary>
  </staff>
  <staff>
    <firstname>low</firstname>
    <lastname>yin fong</lastname>
    <nickname>fong fong</nickname>
    <salary>200000</salary>
  </staff>
</company>

3. Java File
Sử dụng JDOM để phân tích file Xml trên

Java:
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.List;
import org.jdom.Document;
import org.jdom.Element;
import org.jdom.JDOMException;
import org.jdom.input.SAXBuilder;

public class ReadXMLFile {
  public static void main(String[] args) {

   SAXBuilder builder = new SAXBuilder();
   File xmlFile = new File("c:\\file.xml");

   try {

    Document document = (Document) builder.build(xmlFile);
    Element rootNode = document.getRootElement();
    List list = rootNode.getChildren("staff");

    for (int i = 0; i < list.size(); i++) {

      Element node = (Element) list.get(i);

      System.out.println("First Name : " + node.getChildText("firstname"));
      System.out.println("Last Name : " + node.getChildText("lastname"));
      System.out.println("Nick Name : " + node.getChildText("nickname"));
      System.out.println("Salary : " + node.getChildText("salary"));

    }

   } catch (IOException io) {
    System.out.println(io.getMessage());
   } catch (JDOMException jdomex) {
    System.out.println(jdomex.getMessage());
   }
  }
}
Kết quả
Code:
First Name : yong
Last Name : mook kim
Nick Name : mkyong
Salary : 100000
First Name : low
Last Name : yin fong
Nick Name : fong fong
Salary : 200000
Ghi chú
Các bạn cả thể đọc thêm 2 bài viết sau:

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java/how-to-read-xml-file-in-java-jdom-example
 

Bình luận