[Java Xml] Đọc file Xml bằng DOM Parser

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách đọc file Xml bằng DOM Parser trong Java

DOM parser phân tích cấu trúc của tài liệu XML và load chúng vào bộ nhớ trong; sau đó mô phỏng nội dụng này thành cấu trúc cây (TREE) giúp ta có thể di chuyển và thao tác một cách dễ dàng
Nói tóm lại, nó biến một tập tin XML thành cấu trúc DOM hoặc Tree và phải duyệt qua một nút theo nút để có được những gì bạn muốn.

Node là gì?
Trong DOM, mọi thứ trong tài liệu XML đều là Node.

Cảnh báo
DOM Parser chậm và tiêu tốn rất nhiều bộ nhớ khi load tài liệu XML chứa nhiều dữ liệu. Hãy sử dụng SAX parser làm giải pháp cho nó, SAX nhanh hơn DOM và sử dụng ít bộ nhớ hơn.

1. Ví dụ về DOM XML Parser
Lấy ra Node bằng tên Node (tag name) và hiển thị giá trị của nó

/Users/mkyong/staff.xml
XML:
<?xml version="1.0"?>
<company>
  <staff id="1001">
    <firstname>yong</firstname>
    <lastname>mook kim</lastname>
    <nickname>mkyong</nickname>
    <salary>100000</salary>
  </staff>
  <staff id="2001">
    <firstname>low</firstname>
    <lastname>yin fong</lastname>
    <nickname>fong fong</nickname>
    <salary>200000</salary>
  </staff>
</company>
ReadXMLFile.java
Java:
package com.mkyong.seo;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.Element;
import java.io.File;

public class ReadXMLFile {

 public static void main(String argv[]) {

  try {

  File fXmlFile = new File("/Users/mkyong/staff.xml");
  DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
  DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
  Document doc = dBuilder.parse(fXmlFile);
      
  //optional, but recommended
  //read this - http://stackoverflow.com/questions/13786607/normalization-in-dom-parsing-with-java-how-does-it-work
  doc.getDocumentElement().normalize();

  System.out.println("Root element :" + doc.getDocumentElement().getNodeName());
      
  NodeList nList = doc.getElementsByTagName("staff");
      
  System.out.println("----------------------------");

  for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {

    Node nNode = nList.item(temp);
        
    System.out.println("\nCurrent Element :" + nNode.getNodeName());
        
    if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {

      Element eElement = (Element) nNode;

      System.out.println("Staff id : " + eElement.getAttribute("id"));
      System.out.println("First Name : " + eElement.getElementsByTagName("firstname").item(0).getTextContent());
      System.out.println("Last Name : " + eElement.getElementsByTagName("lastname").item(0).getTextContent());
      System.out.println("Nick Name : " + eElement.getElementsByTagName("nickname").item(0).getTextContent());
      System.out.println("Salary : " + eElement.getElementsByTagName("salary").item(0).getTextContent());

    }
  }
  } catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
  }
 }

}
Kết quả
Code:
Root element :company
----------------------------

Current Element :staff
Staff id : 1001
First Name : yong
Last Name : mook kim
Nick Name : mkyong
Salary : 100000

Current Element :staff
Staff id : 2001
First Name : low
Last Name : yin fong
Nick Name : fong fong
Salary : 200000

2. Duyệt Node
Ví dụ đọc tập tin “staff.xml“, chỉ ra cách duyệt từng Node, in ra tên và giá trị của Node, cả thuộc tính (attribute) nếu có.

ReadXMLFile2.java
Java:
package com.mkyong.seo;

import java.io.File;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.NamedNodeMap;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;

public class ReadXMLFile2 {

 public static void main(String[] args) {

  try {

  File file = new File("/Users/mkyong/staff.xml");

  DocumentBuilder dBuilder = DocumentBuilderFactory.newInstance()
               .newDocumentBuilder();

  Document doc = dBuilder.parse(file);

  System.out.println("Root element :" + doc.getDocumentElement().getNodeName());

  if (doc.hasChildNodes()) {

    printNote(doc.getChildNodes());

  }

  } catch (Exception e) {
  System.out.println(e.getMessage());
  }

 }

 private static void printNote(NodeList nodeList) {

  for (int count = 0; count < nodeList.getLength(); count++) {

  Node tempNode = nodeList.item(count);

  // make sure it's element node.
  if (tempNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {

    // get node name and value
    System.out.println("\nNode Name =" + tempNode.getNodeName() + " [OPEN]");
    System.out.println("Node Value =" + tempNode.getTextContent());

    if (tempNode.hasAttributes()) {

      // get attributes names and values
      NamedNodeMap nodeMap = tempNode.getAttributes();

      for (int i = 0; i < nodeMap.getLength(); i++) {

        Node node = nodeMap.item(i);
        System.out.println("attr name : " + node.getNodeName());
        System.out.println("attr value : " + node.getNodeValue());

      }

    }

    if (tempNode.hasChildNodes()) {

      // loop again if has child nodes
      printNote(tempNode.getChildNodes());

    }

    System.out.println("Node Name =" + tempNode.getNodeName() + " [CLOSE]");

  }

  }

 }

}
Kết quả
Code:
Root element :company

Node Name =company [OPEN]
Node Value =
  
    yong
    mook kim
    mkyong
    100000
  
  
    low
    yin fong
    fong fong
    200000
  


Node Name =staff [OPEN]
Node Value =
    yong
    mook kim
    mkyong
    100000
  
attr name : id
attr value : 1001

Node Name =firstname [OPEN]
Node Value =yong
Node Name =firstname [CLOSE]

Node Name =lastname [OPEN]
Node Value =mook kim
Node Name =lastname [CLOSE]

Node Name =nickname [OPEN]
Node Value =mkyong
Node Name =nickname [CLOSE]

Node Name =salary [OPEN]
Node Value =100000
Node Name =salary [CLOSE]
Node Name =staff [CLOSE]

Node Name =staff [OPEN]
Node Value =
    low
    yin fong
    fong fong
    200000
  
attr name : id
attr value : 2001

Node Name =firstname [OPEN]
Node Value =low
Node Name =firstname [CLOSE]

Node Name =lastname [OPEN]
Node Value =yin fong
Node Name =lastname [CLOSE]

Node Name =nickname [OPEN]
Node Value =fong fong
Node Name =nickname [CLOSE]

Node Name =salary [OPEN]
Node Value =200000
Node Name =salary [CLOSE]
Node Name =staff [CLOSE]
Node Name =company [CLOSE]
Ghi chú
Có thể các bạn sẽ quan tâm về Lấy thông tin Alexa Ranking trong Java. Bài viết này chỉ cho các bạn cách sử dụng DOM để phân tích kết quả XML của Alexa.


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java/how-to-read-xml-file-in-java-dom-parser
 
Sửa lần cuối:

Bình luận