[Java] Tìm cách số nguyên tố trong Java

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tìm số nguyên tố trong Java

Các ví dụ dưới dây sẽ in ra danh sách tất cả số nguyên tố từ 0 đến 1000:

Code:
2  3  5  7  11  13  17  19  23  29  31  37  41  43  47  53  59  61  67  71
73  79  83  89  97  101  103  107  109  113  127  131  137  139  149  151  157  163  167  173 
179  181  191  193  197  199  211  223  227  229  233  239  241  251  257  263  269  271  277  281 
283  293  307  311  313  317  331  337  347  349  353  359  367  373  379  383  389  397  401  409 
419  421  431  433  439  443  449  457  461  463  467  479  487  491  499  503  509  521  523  541 
547  557  563  569  571  577  587  593  599  601  607  613  617  619  631  641  643  647  653  659 
661  673  677  683  691  701  709  719  727  733  739  743  751  757  761  769  773  787  797  809 
811  821  823  827  829  839  853  857  859  863  877  881  883  887  907  911  919  929  937  941 
947  953  967  971  977  983  991  997 

Total: 168
3 ví dụ:
 • Java 8 Stream và BigInteger
 • Phiên bản trước Java 8
 • Giải thuật sàng Eratosthenes
1. Java 8 Stream và BigInteger
1.1 Sử dụng Stream.

PrintPrimeNumber.java
Java:
package com.mkyong.test;

import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.IntStream;
import java.util.stream.Stream;

public class PrintPrimeNumber {

  public static void main(String[] args) {

    long count = Stream.iterate(0, n -> n + 1)
        .limit(1000)
        .filter(TestPrime::isPrime)
        .peek(x -> System.out.format("%s\t", x))
        .count();

    System.out.println("\nTotal: " + count);

  }

  public static boolean isPrime(int number) {

    if (number <= 1) return false; // 1 is not prime and also not composite

    return !IntStream.rangeClosed(2, number / 2).anyMatch(i -> number % i == 0);
  }

}
1.2 Sử dụng BigInteger::nextProbablePrime

Java:
  Stream.iterate(BigInteger.valueOf(2), BigInteger::nextProbablePrime)
      .limit(168)
      .forEach(x -> System.out.format("%s\t", x));

Hoặc BigInteger.TWO với

Java:
  Stream.iterate(BigInteger.TWO, BigInteger::nextProbablePrime)
      .limit(168)
      .forEach(x -> System.out.format("%s\t", x));

2. Trước Java 8
Không còn Java 8 Stream, trở về cơ bản.

PrintPrimeNumber2.java
Java:
package com.mkyong.test;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class PrintPrimeNumber2 {

  public static void main(String[] args) {

    List<Integer> collect = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < 1000; i++) {
      if (isPrime(i)) {
        collect.add(i);
      }
    }

    for (Integer prime : collect) {
      System.out.format("%s\t", prime);
    }

    System.out.println("\nTotal: " + collect.size());

  }

  private static boolean isPrime(int number) {

    if (number <= 1) return false;  // 1 is not prime and also not composite

    for (int i = 2; i * i <= number; i++) {
      if (number % i == 0) {
        return false;
      }
    }
    return true;
  }

}
3. Sàng số nguyên tố Eratosthenes
Giải thuật sàng Eratosthenes này thì tìm kiếm tất cả cả số nguyên tố rất nhanh.

Sieve_of_Eratosthenes_animation.gif
P.S Hình ở lấy từ Wikipedia

Ý tưởng giống thế này:
 • Vòng lặp 1# p = 2 = true, kế đến là 4, 6 ,8 ,10, 12, 14 … số cuối cùng, tất cả + 2 gán false
 • Vòng lặp 2# p = 3 = true, kế đến là 6 {false, 1#, bỏ qua}, 9, 12 {false, 1#, bỏ qua}, 15, 18 {false, 1#, bỏ qua}, 21… số cuối cùng, tất cả + 3 gán false
 • Vòng lặp 5# p = 6 = {false, 1#, bỏ qua}
 • Lặp… khi nào đến số cuối cùng và thực hiện giống như các bước trên
 • Tất cả các số = true là số nguyên tố
PrintPrimeNumber3
Java:
package com.mkyong.test;

import java.util.Arrays;
import java.util.BitSet;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

public class PrintPrimeNumber3 {

  public static void main(String[] args) {

    List<Integer> result = primes_soe_array(1000);

    result.forEach(x -> System.out.format("%s\t", x));

    System.out.println("\nTotal: " + result.size());

  }

  /**
   * Sieve of Eratosthenes, true = prime number
   */
  private static List<Integer> primes_soe(int limit) {

    BitSet primes = new BitSet(limit);
    primes.set(0, false);           
    primes.set(1, false);           
    primes.set(2, limit, true);

    for (int p = 2; p * p <= limit; p++) {
      if (primes.get(p)) {
        for (int j = p * 2; j <= limit; j += p) {
          primes.set(j, false);
        }
      }
    }

    List<Integer> result = new LinkedList<>();
    for (int i = 0; i <= limit; i++) {
      if (primes.get(i)) {
        result.add(i);
      }
    }

    return result;

  }

  // Some developers prefer array.
  public static List<Integer> primes_soe_array(int limit) {

    boolean primes[] = new boolean[limit + 1];
    Arrays.fill(primes, true);
    primes[0] = false;
    primes[1] = false;

    for (int p = 2; p * p <= limit; p++) {
      if (primes[p]) {
        for (int j = p * 2; j <= limit; j += p) {
          primes[j] = false;
        }
      }
    }

    List<Integer> result = new LinkedList<>();
    for (int i = 0; i <= limit; i++) {
      if (primes[i]) {
        result.add(i);
      }
    }
    return result;
  }

}
Cần ai đó có thể giúp chuyển đổi thuật toán trên thành Java 8 Stream? ;)


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java/java-prime-numbers-examples
 

Bình luận