[Java] Làm thế nào để duyệt các element trong Map

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách để duyệt 1 Map trong Java

Đoạn code này được sử dụng để duyệt Map trong Java.

Java:
  Map<String, String> map = new HashMap<>();
  map.put("1", "Jan");
  map.put("2", "Feb");
  map.put("3", "Mar");
  
  // classic way, loop a Map
  for (Map.Entry<String, String> entry : map.entrySet()) {
    System.out.println("Key : " + entry.getKey() + " Value : " + entry.getValue());
  }
    
  //Java 8 only, forEach and Lambda
  map.forEach((k,v)->System.out.println("Key : " + k + " Value : " + v));

Kết quả
Code:
  Key : 1 Value :Jan
  Key : 2 Value :Feb
  Key : 3 Value :Mar

  Key : 1 Value :Jan
  Key : 2 Value :Feb
  Key : 3 Value :Mar

1. Ví dụ
Các cách khác để duyệt Map

LoopMap.java
Java:
package com.mkyong;

import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;

public class LoopMap {

  public static void main(String[] args) {

    // initial a Map
    Map<String, String> map = new HashMap<>();
    map.put("1", "Jan");
    map.put("2", "Feb");
    map.put("3", "Mar");
    map.put("4", "Apr");
    map.put("5", "May");
    map.put("6", "Jun");

    // Standard classic way, recommend!
    System.out.println("\nExample 1...");
    for (Map.Entry<String, String> entry : map.entrySet()) {
      System.out.println("Key : " + entry.getKey() + " Value : " + entry.getValue());
    }

    // Java 8, forEach and Lambda. recommend!
    System.out.println("\nExample 2...");
    map.forEach((k, v) -> System.out.println("Key : " + k + " Value : " + v));

    // Map -> Set -> Iterator -> Map.Entry -> troublesome, don't use, just for fun
    System.out.println("\nExample 3...");
    Iterator<Map.Entry<String, String>> iterator = map.entrySet().iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
      Map.Entry<String, String> entry = iterator.next();
      System.out.println("Key : " + entry.getKey() + " Value :" + entry.getValue());
    }

    // weired, but works anyway, don't use, just for fun
    System.out.println("\nExample 4...");
    for (Object key : map.keySet()) {
      System.out.println("Key : " + key.toString() + " Value : " + map.get(key));
    }

  }

}

Kết quả
Code:
Example 1...
Key : 1 Value : Jan
Key : 2 Value : Feb
Key : 3 Value : Mar
Key : 4 Value : Apr
Key : 5 Value : May
Key : 6 Value : Jun

Example 2...
Key : 1 Value : Jan
Key : 2 Value : Feb
Key : 3 Value : Mar
Key : 4 Value : Apr
Key : 5 Value : May
Key : 6 Value : Jun

Example 3...
Key : 1 Value :Jan
Key : 2 Value :Feb
Key : 3 Value :Mar
Key : 4 Value :Apr
Key : 5 Value :May
Key : 6 Value :Jun

Example 4...
Key : 1 Value : Jan
Key : 2 Value : Feb
Key : 3 Value : Mar
Key : 4 Value : Apr
Key : 5 Value : May
Key : 6 Value : Jun

2. Lọc các element trong Map
Trong Java 8, có thể chuyển đổi Map sang Stream và lọc nó giống thế này:

Java:
  map.entrySet().stream()
    .filter(x -> "Jan".equals(x.getValue()))
    .forEach( x -> System.out.println("Key : " + x.getKey() + " Value : " + x.getValue()));

Kết quả
Code:
Key : 1 Value : Jan

Ghi chú
Nhiều ví dụ hơn, hãy đọc bài viết này - Cách lọc Map trong Java 8


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java/how-to-loop-a-map-in-java
 

Bình luận