[Java] Khắc phục lỗi java.lang.UnsupportedClassVersionError

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sửa lỗi java.lang.UnsupportedClassVersionError trong Java

Bắt đầu với 1 Java class và nhận được kết quả java.lang.UnsupportedClassVersionError, class file version 52 56 là cái gì vậy?

Code:
Error: A JNI error has occurred, please check your installation and try again

Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError:
TestHello has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 56.0),
this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 52.0
    at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
    at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:763)
    at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
    at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:468)
    at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:74)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:369)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:363)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:362)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424)
    at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:349)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
    at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(LauncherHelper.java:495)

Giải pháp
Không khớp phiên bản Java, cái này nghĩa là bạn biên dịch Java class với JDK 12 (56) nhưng thử chạy nó trong JDK 8 (52), đọc từ Wikipedia

Code:
Java SE 13 = 57 (0x39 hex)
Java SE 12 = 56 (0x38 hex)
Java SE 11 = 55 (0x37 hex)
Java SE 10 = 54 (0x36 hex)
Java SE 9 = 53 (0x35 hex)
Java SE 8 = 52 (0x34 hex)
Java SE 7 = 51 (0x33 hex)
Java SE 6.0 = 50 (0x32 hex)
Java SE 5.0 = 49 (0x31 hex)
JDK 1.4 = 48 (0x30 hex)
JDK 1.3 = 47 (0x2F hex)
JDK 1.2 = 46 (0x2E hex)
JDK 1.1 = 45 (0x2D hex)
Đế sửa lỗi này, hãy biên dịch Java class với --release option, để trỏ đến Java 8.

Code:
javac anyName.java --release 8

với Maven.

pom.xml
XML:
  <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
    <version>3.8.0</version>
    <configuration>
      <source>1.8</source>
      <target>1.8</target>
    </configuration>
  </plugin>

Ghi chú
Cái chính là làm sao để phiên khi biên dịch và lúc chạy đều cùng 1 phiên bản JDK.


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java/java-lang-unsupportedclassversionerror
 

Bình luận