[Java JDBC] Xóa 1 dòng trong bảng với PreparedStatement

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng PreparedStatement để xóa 1 dòng trong bảng

RowDelete.java
Java:
package com.mkyong.jdbc.preparestatement.row;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;

public class RowDelete {

  private static final String SQL_DELETE = "DELETE FROM EMPLOYEE WHERE NAME=?";

  public static void main(String[] args) {

    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/test", "postgres", "password");
       PreparedStatement preparedStatement = conn.prepareStatement(SQL_DELETE)) {

      preparedStatement.setString(1, "mkyong");

      int row = preparedStatement.executeUpdate();

      // rows affected
      System.out.println(row);

    } catch (SQLException e) {
      System.err.format("SQL State: %s\n%s", e.getSQLState(), e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

}

P.S Đã test với PostgreSQL 11 và Java 8

pom.xml
XML:
<dependency>
  <groupId>org.postgresql</groupId>
  <artifactId>postgresql</artifactId>
  <version>42.2.5</version>
</dependency>

Download Source Code
$ git clone https://github.com/mkyong/java-jdbc.gitCám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :D

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/jdbc/jdbc-preparestatement-example-delete-a-record/
 

Bình luận