[Java JDBC] Xóa 1 dòng trong bảng với JDBC Statement

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xóa 1 dòng trong bảng với JDBC Statement

Ví dụ JDBC Statement để xóa một dòng.

RowDelete.java
Java:
package com.mkyong.jdbc.statement.row;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class RowDelete {

  public static void main(String[] args) {

    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/test", "postgres", "password");
       Statement statement = conn.createStatement()) {

      int row = statement.executeUpdate(deleteByName("mkyong"));

      // rows affected
      System.out.println(row);

    } catch (SQLException e) {
      System.err.format("SQL State: %s\n%s", e.getSQLState(), e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

  private static String deleteByName(String name) {

    return "DELETE FROM EMPLOYEE WHERE NAME='" + name + "'";

  }
}
P.S Đã test với PostgreSQL 11 và Java 8

pom.xml
XML:
<dependency>
  <groupId>org.postgresql</groupId>
  <artifactId>postgresql</artifactId>
  <version>42.2.5</version>
</dependency>

Download Source Code
$ git clone https://github.com/mkyong/java-jdbc.git


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :D

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/jdbc/jdbc-statement-example-delete-a-record/
 

Bình luận