[Java JDBC] Spring Boot JDBCChào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng JdbcTemplateNamedParameterJdbcTemplate trong Spring Boot.

Kỹ thuật được sử dụng:
 • Spring Boot 2.1.2.RELEASE
 • Spring JDBC 5.1.4.RELEASE
 • HikariCP 3.2.0
 • H2 in-memory database 1.4.197
 • Maven 3
 • Java 8

Trong Spring Boot JDBC, cở sở dữ liệu liên quan đến bean như DataSource, JdbcTemplateNamedParameterJdbcTemplate sẽ được cấu hình và tạo khi khởi động project, để sử dụng nó, chỉ cần khai báo @Autowired cho cái bean mà bạn muốn, ví dụ:

Java:
@Autowired
JdbcTemplate jdbcTemplate;

@Autowired
private NamedParameterJdbcTemplate jdbcTemplate;
Để kết nối đến cơ sở dữ liệu (ví dụ MySQL), khai báo JDBC driver trong classpath của project:

pom.xml
XML:
<!-- MySQL JDBC driver -->
<dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
</dependency>
Và khai báo property datasoure trong file application.properties

application.properties
Code:
## MySQL
#spring.datasource.url=jdbc:mysql://192.168.1.4:3306/test
#spring.datasource.username=mkyong
#spring.datasource.password=password

# Oracle
#spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl
#spring.datasource.username=system
#spring.datasource.password=Password123
Ghi chú
Mặc định, Spring Boot 2 sử dụng HikariCP làm connection pool.


1. Cấu trúc Project


2. Maven
2.1 spring-boot-starter-jdbc là cái chúng ta cần.

pom.xml
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
     http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
  <packaging>jar</packaging>
  <name>Spring Boot JDBC</name>
  <version>1.0</version>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.1.2.RELEASE</version>
  </parent>

  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
    <downloadSources>true</downloadSources>
    <downloadJavadocs>true</downloadJavadocs>
  </properties>

  <dependencies>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
    </dependency>

    <!-- MySQL JDBC driver
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    </dependency>
    -->

    <!-- in-memory database -->
    <dependency>
      <groupId>com.h2database</groupId>
      <artifactId>h2</artifactId>
    </dependency>

  </dependencies>

  <build>
    <plugins>

      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>

      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
        <version>2.22.0</version>
      </plugin>

    </plugins>

  </build>
</project>
Các dependencies trong project.

Code:
$ mvn dependency:tree

[INFO] org.springframework.boot:spring-jdbc:jar:1.0
[INFO] +- org.springframework.boot:spring-boot-starter-jdbc:jar:2.1.2.RELEASE:compile
[INFO] | +- org.springframework.boot:spring-boot-starter:jar:2.1.2.RELEASE:compile
[INFO] | | +- org.springframework.boot:spring-boot:jar:2.1.2.RELEASE:compile
[INFO] | | | \- org.springframework:spring-context:jar:5.1.4.RELEASE:compile
[INFO] | | |   +- org.springframework:spring-aop:jar:5.1.4.RELEASE:compile
[INFO] | | |   \- org.springframework:spring-expression:jar:5.1.4.RELEASE:compile
[INFO] | | +- org.springframework.boot:spring-boot-autoconfigure:jar:2.1.2.RELEASE:compile
[INFO] | | +- org.springframework.boot:spring-boot-starter-logging:jar:2.1.2.RELEASE:compile
[INFO] | | | +- ch.qos.logback:logback-classic:jar:1.2.3:compile
[INFO] | | | | \- ch.qos.logback:logback-core:jar:1.2.3:compile
[INFO] | | | +- org.apache.logging.log4j:log4j-to-slf4j:jar:2.11.1:compile
[INFO] | | | | \- org.apache.logging.log4j:log4j-api:jar:2.11.1:compile
[INFO] | | | \- org.slf4j:jul-to-slf4j:jar:1.7.25:compile
[INFO] | | +- javax.annotation:javax.annotation-api:jar:1.3.2:compile
...
3. BookRepository
Một Java interface thuần, sau này implement JdbcTemplateNamedParameterJdbcTemplate.

BookRepository.java
Java:
package com.mkyong.repository;

import com.mkyong.Book;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.List;
import java.util.Optional;

public interface BookRepository {

  int count();

  int save(Book book);

  int update(Book book);

  int deleteById(Long id);

  List<Book> findAll();

  List<Book> findByNameAndPrice(String name, BigDecimal price);

  Optional<Book> findById(Long id);

  String getNameById(Long id);

}
Book.java
Java:
package com.mkyong;

import java.math.BigDecimal;

public class Book {

  private Long id;
  private String name;
  private BigDecimal price;

  //... setters getters constructors...
}
4. JdbcTemplate
4.1 Một vài ví dụ CRUD:

JdbcBookRepository.java
Java:
package com.mkyong.repository;

import com.mkyong.Book;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.jdbc.core.namedparam.NamedParameterJdbcTemplate;
import org.springframework.stereotype.Repository;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.List;
import java.util.Optional;

@Repository
public class JdbcBookRepository implements BookRepository {

  // Spring Boot will create and configure DataSource and JdbcTemplate
  // To use it, just @Autowired
  @Autowired
  private JdbcTemplate jdbcTemplate;

  @Override
  public int count() {
    return jdbcTemplate
        .queryForObject("select count(*) from books", Integer.class);
  }

  @Override
  public int save(Book book) {
    return jdbcTemplate.update(
        "insert into books (name, price) values(?,?)",
        book.getName(), book.getPrice());
  }

  @Override
  public int update(Book book) {
    return jdbcTemplate.update(
        "update books set price = ? where id = ?",
        book.getPrice(), book.getId());
  }


  @Override
  public int deleteById(Long id) {
    return jdbcTemplate.update(
        "delete books where id = ?",
        id);
  }

  @Override
  public List<Book> findAll() {
    return jdbcTemplate.query(
        "select * from books",
        (rs, rowNum) ->
            new Book(
                rs.getLong("id"),
                rs.getString("name"),
                rs.getBigDecimal("price")
            )
    );
  }

  // jdbcTemplate.queryForObject, populates a single object
  @Override
  public Optional<Book> findById(Long id) {
    return jdbcTemplate.queryForObject(
        "select * from books where id = ?",
        new Object[]{id},
        (rs, rowNum) ->
            Optional.of(new Book(
                rs.getLong("id"),
                rs.getString("name"),
                rs.getBigDecimal("price")
            ))
    );
  }

  @Override
  public List<Book> findByNameAndPrice(String name, BigDecimal price) {
    return jdbcTemplate.query(
        "select * from books where name like ? and price <= ?",
        new Object[]{"%" + name + "%", price},
        (rs, rowNum) ->
            new Book(
                rs.getLong("id"),
                rs.getString("name"),
                rs.getBigDecimal("price")
            )
    );
  }

  @Override
  public String getNameById(Long id) {
    return jdbcTemplate.queryForObject(
        "select name from books where id = ?",
        new Object[]{id},
        String.class
    );
  }

}
5. NamedParameterJdbcTemplate
5.1 NamedParameterJdbcTemplate hỗ trợ thêm đặt tên cho tham số thay cho ? trong cách cổ điển.

NamedParameterJdbcBookRepository.java
Java:
package com.mkyong.repository;

import com.mkyong.Book;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jdbc.core.namedparam.BeanPropertySqlParameterSource;
import org.springframework.jdbc.core.namedparam.MapSqlParameterSource;
import org.springframework.jdbc.core.namedparam.NamedParameterJdbcTemplate;
import org.springframework.stereotype.Repository;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.List;
import java.util.Optional;

@Repository
public class NamedParameterJdbcBookRepository extends JdbcBookRepository {

  @Autowired
  private NamedParameterJdbcTemplate namedParameterJdbcTemplate;

  @Override
  public int update(Book book) {
    return namedParameterJdbcTemplate.update(
        "update books set price = :price where id = :id",
        new BeanPropertySqlParameterSource(book));
  }

  @Override
  public Optional<Book> findById(Long id) {
    return namedParameterJdbcTemplate.queryForObject(
        "select * from books where id = :id",
        new MapSqlParameterSource("id", id),
        (rs, rowNum) ->
            Optional.of(new Book(
                rs.getLong("id"),
                rs.getString("name"),
                rs.getBigDecimal("price")
            ))
    );
  }

  @Override
  public List<Book> findByNameAndPrice(String name, BigDecimal price) {

    MapSqlParameterSource mapSqlParameterSource = new MapSqlParameterSource();
    mapSqlParameterSource.addValue("name", "%" + name + "%");
    mapSqlParameterSource.addValue("price", price);

    return namedParameterJdbcTemplate.query(
        "select * from books where name like :name and price <= :price",
        mapSqlParameterSource,
        (rs, rowNum) ->
            new Book(
                rs.getLong("id"),
                rs.getString("name"),
                rs.getBigDecimal("price")
            )
    );
  }

}
6. application.properties
6.1 Đối với cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ trong ( in-memory database), không có gì để cấu hình, nếu muốn kết nối cơ sở dữ liệu thực sự, khai báo property datasource.url:

application.properties
Code:
logging.level.org.springframework=info
#logging.level.org.springframework.jdbc=DEBUG
logging.level.com.mkyong=INFO
logging.level.com.zaxxer=DEBUG
logging.level.root=ERROR

spring.datasource.hikari.connectionTimeout=20000
spring.datasource.hikari.maximumPoolSize=5

logging.pattern.console=%-5level %logger{36} - %msg%n

## MySQL
#spring.datasource.url=jdbc:mysql://192.168.1.4:3306/test
#spring.datasource.username=mkyong
#spring.datasource.password=password

# Oracle
#spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl
#spring.datasource.username=system
#spring.datasource.password=Password123

7. Khởi động Spring Boot
7.1 Khởi động Spring Boot app và test CRUD.

StartApplication.java
Java:
package com.mkyong;

import com.mkyong.repository.BookRepository;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

@SpringBootApplication
public class StartApplication implements CommandLineRunner {

  private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(StartApplication.class);

  @Autowired
  JdbcTemplate jdbcTemplate;

  @Autowired
  //@Qualifier("jdbcBookRepository")       // Test JdbcTemplate
  @Qualifier("namedParameterJdbcBookRepository") // Test NamedParameterJdbcTemplate
  private BookRepository bookRepository;

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(StartApplication.class, args);
  }

  @Override
  public void run(String... args) {
    log.info("StartApplication...");
    runJDBC();
  }

  void runJDBC() {

    log.info("Creating tables for testing...");

    jdbcTemplate.execute("DROP TABLE books IF EXISTS");
    jdbcTemplate.execute("CREATE TABLE books(" +
        "id SERIAL, name VARCHAR(255), price NUMERIC(15, 2))");

    List<Book> books = Arrays.asList(
        new Book("Thinking in Java", new BigDecimal("46.32")),
        new Book("Mkyong in Java", new BigDecimal("1.99")),
        new Book("Getting Clojure", new BigDecimal("37.3")),
        new Book("Head First Android Development", new BigDecimal("41.19"))
    );

    log.info("[SAVE]");
    books.forEach(book -> {
      log.info("Saving...{}", book.getName());
      bookRepository.save(book);
    });

    // count
    log.info("[COUNT] Total books: {}", bookRepository.count());

    // find all
    log.info("[FIND_ALL] {}", bookRepository.findAll());

    // find by id
    log.info("[FIND_BY_ID] :2L");
    Book book = bookRepository.findById(2L).orElseThrow(IllegalArgumentException::new);
    log.info("{}", book);

    // find by name (like) and price
    log.info("[FIND_BY_NAME_AND_PRICE] : like '%Java%' and price <= 10");
    log.info("{}", bookRepository.findByNameAndPrice("Java", new BigDecimal(10)));

    // get name (string) by id
    log.info("[GET_NAME_BY_ID] :1L = {}", bookRepository.getNameById(1L));

    // update
    log.info("[UPDATE] :2L :99.99");
    book.setPrice(new BigDecimal("99.99"));
    log.info("rows affected: {}", bookRepository.update(book));

    // delete
    log.info("[DELETE] :3L");
    log.info("rows affected: {}", bookRepository.deleteById(3L));

    // find all
    log.info("[FIND_ALL] {}", bookRepository.findAll());

  }

}

8. Demo

Code:
$ mvn spring-boot:run

INFO com.mkyong.StartApplication - Started StartApplication in 1.051 seconds (JVM running for 1.3)
INFO com.mkyong.StartApplication - StartApplication...
INFO com.mkyong.StartApplication - Creating tables for testing...
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - HikariPool-1 - configuration:
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - allowPoolSuspension.............false
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - autoCommit......................true
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - catalog.........................none
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - connectionInitSql...............none
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - connectionTestQuery.............none
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - connectionTimeout...............20000
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - dataSource......................none
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - dataSourceClassName.............none
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - dataSourceJNDI..................none
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - dataSourceProperties............{password=<masked>}
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - driverClassName................."org.h2.Driver"
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - healthCheckProperties...........{}
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - healthCheckRegistry.............none
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - idleTimeout.....................600000
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - initializationFailTimeout.......1
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - isolateInternalQueries..........false
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - jdbcUrl.........................jdbc:h2:mem:testdb;DB_CLOSE_DELAY=-1;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - leakDetectionThreshold..........0
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - maxLifetime.....................1800000
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - maximumPoolSize.................5
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - metricRegistry..................none
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - metricsTrackerFactory...........none
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - minimumIdle.....................5
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - password........................<masked>
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - poolName........................"HikariPool-1"
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - readOnly........................false
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - registerMbeans..................false
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - scheduledExecutor...............none
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - schema..........................none
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - threadFactory...................internal
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - transactionIsolation............default
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - username........................"sa"
DEBUG com.zaxxer.hikari.HikariConfig - validationTimeout...............5000
INFO com.zaxxer.hikari.HikariDataSource - HikariPool-1 - Starting...
DEBUG com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool - HikariPool-1 - Added connection conn0: url=jdbc:h2:mem:testdb user=SA
INFO com.zaxxer.hikari.HikariDataSource - HikariPool-1 - Start completed.

INFO com.mkyong.StartApplication - [SAVE]
INFO com.mkyong.StartApplication - Saving...Thinking in Java
INFO com.mkyong.StartApplication - Saving...Mkyong in Java
INFO com.mkyong.StartApplication - Saving...Getting Clojure
INFO com.mkyong.StartApplication - Saving...Head First Android Development
\

....

Download Source Code
$ git clone https://github.com/mkyong/spring-boot.git
$ cd spring-jdbc
$ mvn spring-boot:run


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :D

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/spring-boot/spring-boot-jdbc-examples/
 

Bình luận