[Java JDBC] Select list các dòng trong bảng với PreparedStatement

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng PreparedStatement để select ra nhiều dòng trong bảng


RowSelect.java
Java:
package com.mkyong.jdbc.preparestatement.row;

import com.mkyong.jdbc.model.Employee;

import java.math.BigDecimal;
import java.sql.*;

public class RowSelect {

  private static final String SQL_SELECT = "SELECT * FROM EMPLOYEE";

  public static void main(String[] args) {

    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/test", "postgres", "password");
       PreparedStatement preparedStatement = conn.prepareStatement(SQL_SELECT)) {

      ResultSet resultSet = preparedStatement.executeQuery();

      while (resultSet.next()) {

        long id = resultSet.getLong("ID");
        String name = resultSet.getString("NAME");
        BigDecimal salary = resultSet.getBigDecimal("SALARY");
        Timestamp createdDate = resultSet.getTimestamp("CREATED_DATE");

        Employee obj = new Employee();
        obj.setId(id);
        obj.setName(name);
        obj.setSalary(salary);
        // Timestamp -> LocalDateTime
        obj.setCreatedDate(createdDate.toLocalDateTime());

        System.out.println(obj);
      }

    } catch (SQLException e) {
      System.err.format("SQL State: %s\n%s", e.getSQLState(), e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

}
Employee.java
Java:
package com.mkyong.jdbc.model;

import java.math.BigDecimal;
import java.time.LocalDateTime;

public class Employee {

  private Long id;
  private String name;
  private BigDecimal salary;
  private LocalDateTime createdDate;

  //...
}
Cấu trúc table.
SQL:
CREATE TABLE EMPLOYEE
(
  ID serial,
  NAME varchar(100) NOT NULL,
  SALARY numeric(15, 2) NOT NULL,
  CREATED_DATE timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
  PRIMARY KEY (ID)
);
P.S Đã test với PostgreSQL 11 và Java 8

pom.xml
XML:
<dependency>
  <groupId>org.postgresql</groupId>
  <artifactId>postgresql</artifactId>
  <version>42.2.5</version>
</dependency>

Download Source Code
$ git clone https://github.com/mkyong/java-jdbc.git


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :D

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/jdbc/jdbc-preparestatement-example-select-list-of-the-records/
 

Bình luận