[Java JDBC] Sử dụng JdbcTemplate để truy vấn database

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng Sping JdbcTemplate để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Kỹ thuật sử dụng:
 • Spring Boot 2.1.2.RELEASE
 • Spring JDBC 5.1.4.RELEASE
 • Maven 3
 • Java 8

Nói một cách ngắn gọn:
 • jdbcTemplate.queryForObject để get 1 dòng hoặc 1 giá trị
 • jdbcTemplate.query để get nhiều dòng dữ liệu


P.S Bạn có thể hứng thú với bài viết Spring Boot JDBC


1. Truy vấn 1 dòng dữ liệu
Trong Sping, có thể sử dụng jdbcTemplate.queryForObject() để truy vấn một dòng từ cơ sở dữ liệu và chuyển dòng thành đối tượng thông qua row mapper.

1.1 Định nghĩa mở rộng RowMapper

CustomerRowMapper.java
Java:
import org.springframework.jdbc.core.RowMapper;

import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

public class CustomerRowMapper implements RowMapper<Customer> {

  @Override
  public Customer mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {

    Customer customer = new Customer();
    customer.setID(rs.getLong("ID"));
    customer.setName(rs.getString("NAME"));
    customer.setAge(rs.getInt("AGE"));
    customer.setCreatedDate(rs.getTimestamp("created_date").toLocalDateTime());

    return customer;

  }
}
Java:
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;

  @Autowired
  private JdbcTemplate jdbcTemplate;

  public Customer findByCustomerId(Long id) {

    String sql = "SELECT * FROM CUSTOMER WHERE ID = ?";

    return jdbcTemplate.queryForObject(sql, new Object[]{id}, new CustomerRowMapper());

  }

1.2 Spring BeanPropertyRowMapper, class này giúp tự tiết kiện khá nhiều thời gian cho việc mapping dữ liệu

Java:
import org.springframework.jdbc.core.BeanPropertyRowMapper;

  public Customer findByCustomerId2(Long id) {

    String sql = "SELECT * FROM CUSTOMER WHERE ID = ?";

    return (Customer) jdbcTemplate.queryForObject(
      sql,
      new Object[]{id},
      new BeanPropertyRowMapper(Customer.class));

  }

1.3 Trong Java 8, có thể map nó trực tiếp:

Java:
public Customer findByCustomerId3(Long id) {

  String sql = "SELECT * FROM CUSTOMER WHERE ID = ?";

  return jdbcTemplate.queryForObject(sql, new Object[]{id}, (rs, rowNum) ->
      new Customer(
          rs.getLong("id"),
          rs.getString("name"),
          rs.getInt("age"),
          rs.getTimestamp("created_date").toLocalDateTime()
      ));

}

2. Truy vấn nhiều dòng
Để truy vấn nhiều dòng, sử dụng jdbcTemplate.query()

2.1 Định nghĩa RowMapper

Java:
public List<Customer> findAll() {

    String sql = "SELECT * FROM CUSTOMER";

    List<Customer> customers = jdbcTemplate.query(
        sql,
        new CustomerRowMapper());

    return customers;

  }

2.2 BeanPropertyRowMapper

Java:
public List<Customer> findAll() {

  String sql = "SELECT * FROM CUSTOMER";

  List<Customer> customers = jdbcTemplate.query(
      sql,
      new BeanPropertyRowMapper(Customer.class));

  return customers;
}

2.3 Java 8

Java:
public List<Customer> findAll() {

  String sql = "SELECT * FROM CUSTOMER";

  return jdbcTemplate.query(
      sql,
      (rs, rowNum) ->
          new Customer(
              rs.getLong("id"),
              rs.getString("name"),
              rs.getInt("age"),
              rs.getTimestamp("created_date").toLocalDateTime()
          )
  );
}

2.4 jdbcTemplate.queryForList, nó chạy tốt, nhưng không khuyến khích sử dụng, mapping trong Map có thể không giống như đối tượng, cần thực hiện cast kiểu dữ liệu.

Java:
public List<Customer> findAll() {

    String sql = "SELECT * FROM CUSTOMER";

    List<Customer> customers = new ArrayList<>();

    List<Map<String, Object>> rows = jdbcTemplate.queryForList(sql);

    for (Map row : rows) {
      Customer obj = new Customer();

      obj.setID(((Integer) row.get("ID")).longValue());
      obj.setName((String) row.get("NAME"));
    // Spring returns BigDecimal, need convert
      obj.setAge(((BigDecimal) row.get("AGE")).intValue());
      obj.setCreatedDate(((Timestamp) row.get("CREATED_DATE")).toLocalDateTime());
      customers.add(obj);
    }

    return customers;
  }

3. Truy vấn 1 giá trị duy nhất
Nó giống truy vấn một dòng từ cơ sở dữ liệu, sử dụng jdbcTemplate.queryForObject()

3.1 Lấy ra duy nhất 1 cột

Java:
public String findCustomerNameById(Long id) {

    String sql = "SELECT NAME FROM CUSTOMER WHERE ID = ?";

    return jdbcTemplate.queryForObject(
        sql, new Object[]{id}, String.class);

  }

3.2 Count

Java:
public int count() {

  String sql = "SELECT COUNT(*) FROM CUSTOMER";

  // queryForInt() is Deprecated
  // https://www.mkyong.com/spring/jdbctemplate-queryforint-is-deprecated/
  //int total = jdbcTemplate.queryForInt(sql);

  return jdbcTemplate.queryForObject(sql, Integer.class);

}

4. Test
Chạy một ứng dụng Spring Boot CommandLineRunner, tạo table và test các API.

pom.xml
XML:
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
</dependency>

<!-- in-memory database -->
<dependency>
  <groupId>com.h2database</groupId>
  <artifactId>h2</artifactId>
</dependency>
StartApplication.java
Java:
package com.mkyong;

import com.mkyong.customer.Customer;
import com.mkyong.customer.CustomerRepository;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

@SpringBootApplication
public class StartApplication implements CommandLineRunner {

  private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(StartApplication.class);

  @Autowired
  JdbcTemplate jdbcTemplate;

  @Autowired
  CustomerRepository customerRepository;

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(StartApplication.class, args);
  }

  @Override
  public void run(String... args) {

    log.info("StartApplication...");

    startCustomerApp();

  }

  // Tested with H2 database
  void startCustomerApp() {

    jdbcTemplate.execute("DROP TABLE customer IF EXISTS");
    jdbcTemplate.execute("CREATE TABLE customer(" +
        "id SERIAL, name VARCHAR(255), age NUMERIC(2), created_date timestamp)");

    List<Customer> list = Arrays.asList(
        new Customer("Customer A", 19),
        new Customer("Customer B", 20),
        new Customer("Customer C", 21),
        new Customer("Customer D", 22)
    );

    list.forEach(x -> {
      log.info("Saving...{}", x.getName());
      customerRepository.save(x);
    });

    log.info("[FIND_BY_ID]");
    log.info("{}", customerRepository.findByCustomerId(1L));
    log.info("{}", customerRepository.findByCustomerId2(2L));
    log.info("{}", customerRepository.findByCustomerId3(3L));

    log.info("[FIND_ALL]");
    log.info("{}", customerRepository.findAll());
    log.info("{}", customerRepository.findAll2());
    log.info("{}", customerRepository.findAll3());
    log.info("{}", customerRepository.findAll4());

    log.info("[FIND_NAME_BY_ID]");
    log.info("{}", customerRepository.findCustomerNameById(4L));

    log.info("[COUNT]");
    log.info("{}", customerRepository.count());

  }

}
Kết quả
Code:
INFO com.mkyong.StartApplication - Saving...Customer A
INFO com.mkyong.StartApplication - Saving...Customer B
INFO com.mkyong.StartApplication - Saving...Customer C
INFO com.mkyong.StartApplication - Saving...Customer D
INFO com.mkyong.StartApplication - [FIND_BY_ID]
INFO com.mkyong.StartApplication - Customer{ID=1, name='Customer A', age=19, createdDate=2019-08-01T15:48:45.950848}
INFO com.mkyong.StartApplication - Customer{ID=2, name='Customer B', age=20, createdDate=2019-08-01T15:48:45.961819}
INFO com.mkyong.StartApplication - Customer{ID=3, name='Customer C', age=21, createdDate=2019-08-01T15:48:45.961819}
INFO com.mkyong.StartApplication - [FIND_ALL]
INFO com.mkyong.StartApplication - [
  Customer{ID=1, name='Customer A', age=19, createdDate=2019-08-01T15:48:45.950848},
  Customer{ID=2, name='Customer B', age=20, createdDate=2019-08-01T15:48:45.961819},
  Customer{ID=3, name='Customer C', age=21, createdDate=2019-08-01T15:48:45.961819},
  Customer{ID=4, name='Customer D', age=22, createdDate=2019-08-01T15:48:45.961819}
  ]
//...omitted, duplicate code
INFO com.mkyong.StartApplication - [FIND_NAME_BY_ID]
INFO com.mkyong.StartApplication - Customer D
INFO com.mkyong.StartApplication - [COUNT]
INFO com.mkyong.StartApplication - 4

Download Source Code
$ git clone https://github.com/mkyong/spring-boot.git
$ cd spring-jdbc
$ find com.mkyong.customer


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :D

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/spring/spring-jdbctemplate-querying-examples/
 

Bình luận