[Java JDBC] Sử dụng điều kiện IN với PreparedStatement

Ví dụ sử dụng JDBC PreparedStatement để chạy lệnh SQL với điều kiện IN

1. PreparedStatement + Array
Trong JDBC, có thể sử dụng createArrayOf để tạo 1 PreparedStatement IN query.


Java:
@Override
  public List<Integer> getPostIdByTagId(List<Integer> tagIds) {

    List<Integer> result = new ArrayList<>();

    String sql = "SELECT tr.object_id as post_id FROM wp_term_relationships tr " +
        " JOIN wp_term_taxonomy tt JOIN wp_terms t " +
        " ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id " +
        " AND tt.term_id = t.term_id " +
        " WHERE t.term_id IN (?) AND tt.taxonomy= 'post_tag'";

    try (Connection connection = dataSource.getConnection();
       PreparedStatement ps = connection.prepareStatement(sql)) {

      Array tagIdsInArray = connection.createArrayOf("integer", tagIds.toArray());
      ps.setArray(1, tagIdsInArray);

      try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
        while (rs.next()) {
          result.add(rs.getInt("post_id"));
        }
      }

    } catch (SQLException e) {
      logger.error("Unknown error : {}", e);
    }

    return result;

  }

Nhưng, array này là dạng JDBC options không chuẩn. Nếu sử dụng MySQL, nó sẽ xảy ra lỗi

Code:
java.sql.SQLFeatureNotSupportedException

MySQL không hỗ trợ kiểu array, đã test với

pom.xml
XML:
<dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
  <version>5.1.47</version>
</dependency>

2 PreparedStatement + Join
Phiên bản này chạy tốt với MySQL và nhiều database hỗ trợ điều kiện IN, không có phép thuật gì, chỉ cần nối chuỗi thủ công và thay thế kí tự (?).

Java:
@Override
  public List<Integer> getPostIdByTagId(List<Integer> tagIds) {

    List<Integer> result = new ArrayList<>();

    String sql = "SELECT tr.object_id as post_id FROM wp_term_relationships tr " +
        " JOIN wp_term_taxonomy tt JOIN wp_terms t " +
        " ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id " +
        " AND tt.term_id = t.term_id " +
        " WHERE t.term_id IN (?) AND tt.taxonomy= 'post_tag'";

    String sqlIN = tagIds.stream()
      .map(x -> String.valueOf(x))
      .collect(Collectors.joining(",", "(", ")"));

    sql = sql.replace("(?)", sqlIN);

    try (Connection connection = dataSource.getConnection();
       PreparedStatement ps = connection.prepareStatement(sql)) {

      try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
        while (rs.next()) {
          result.add(rs.getInt("post_id"));
        }
      }

    } catch (SQLException e) {
      logger.error("Unknown error : {}", e);
    }

    return result;

  }


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :D

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/jdbc/jdbc-preparedstatement-sql-in-condition/
 

Bình luận