[Java JDBC] Giới thiệu và transaction

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về transaction trong JDBC

JDBC transaction đảm bảo tập hợp các câu lệnh SQL được thực thi là 1 một lần, hoặc tất cả các câu lệnh được chạy thành công, hoặc không (rollback tất cả các thay đổi).

1. Không sử dụng JDBC Transaction
1.1 Ví dụ để thêm 3 dòng mới và cập nhật 1 dòng.

TransactionExample.java
Java:
package com.mkyong.jdbc;

import java.math.BigDecimal;
import java.sql.*;
import java.time.LocalDateTime;

public class TransactionExample {

  public static void main(String[] args) {

    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/test", "postgres", "password");
       Statement statement = conn.createStatement();
       PreparedStatement psInsert = conn.prepareStatement(SQL_INSERT);
       PreparedStatement psUpdate = conn.prepareStatement(SQL_UPDATE)) {

      statement.execute(SQL_TABLE_DROP);
      statement.execute(SQL_TABLE_CREATE);

      // Run list of insert commands
      psInsert.setString(1, "mkyong");
      psInsert.setBigDecimal(2, new BigDecimal(10));
      psInsert.setTimestamp(3, Timestamp.valueOf(LocalDateTime.now()));
      psInsert.execute();

      psInsert.setString(1, "kungfu");
      psInsert.setBigDecimal(2, new BigDecimal(20));
      psInsert.setTimestamp(3, Timestamp.valueOf(LocalDateTime.now()));
      psInsert.execute();

      // Run list of update commands

      // below line caused error, test transaction
      // org.postgresql.util.PSQLException: No value specified for parameter 1.
      psUpdate.setBigDecimal(2, new BigDecimal(999.99));

      //psUpdate.setBigDecimal(1, new BigDecimal(999.99));
      psUpdate.setString(2, "mkyong");
      psUpdate.execute();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

  private static final String SQL_INSERT = "INSERT INTO EMPLOYEE (NAME, SALARY, CREATED_DATE) VALUES (?,?,?)";

  private static final String SQL_UPDATE = "UPDATE EMPLOYEE SET SALARY=? WHERE NAME=?";

  private static final String SQL_TABLE_CREATE = "CREATE TABLE EMPLOYEE"
      + "("
      + " ID serial,"
      + " NAME varchar(100) NOT NULL,"
      + " SALARY numeric(15, 2) NOT NULL,"
      + " CREATED_DATE timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,"
      + " PRIMARY KEY (ID)"
      + ")";

  private static final String SQL_TABLE_DROP = "DROP TABLE EMPLOYEE";

}
Kết quả, cập nhật bị thất bại, và ném ra exception, cuối cùng, 2 dòng được chèn nhưng dòng cập nhật thì bị bỏ qua.
Code:
org.postgresql.util.PSQLException: No value specified for parameter 1.
  at org.postgresql.core.v3.SimpleParameterList.checkAllParametersSet(SimpleParameterList.java:257)
  at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.execute(QueryExecutorImpl.java:292)
  at org.postgresql.jdbc.PgStatement.executeInternal(PgStatement.java:441)
  at org.postgresql.jdbc.PgStatement.execute(PgStatement.java:365)
  at org.postgresql.jdbc.PgPreparedStatement.executeWithFlags(PgPreparedStatement.java:143)
  at org.postgresql.jdbc.PgPreparedStatement.execute(PgPreparedStatement.java:132)
  at com.mkyong.jdbc.TransactionExample.main(TransactionExample.java:41)2. Có sử dụng JDBC Transaction
2.1 Để bật transaction, set auto commit là false.

Java:
conn.setAutoCommit(false); // default true
// start transaction block

// insert
// update
// if any errors within the start and end block,
// rolled back all changes, none of the statements are executed.

// end transaction block
conn.commit();

2.2 Giống ví dụ trên nhưng sử dụng JDBC transaction.

TransactionExample.java
Java:
package com.mkyong.jdbc;

import java.math.BigDecimal;
import java.sql.*;
import java.time.LocalDateTime;

public class TransactionExample {

  public static void main(String[] args) {

    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/test", "postgres", "password");
       Statement statement = conn.createStatement();
       PreparedStatement psInsert = conn.prepareStatement(SQL_INSERT);
       PreparedStatement psUpdate = conn.prepareStatement(SQL_UPDATE)) {

      statement.execute(SQL_TABLE_DROP);
      statement.execute(SQL_TABLE_CREATE);

      // start transaction block
      conn.setAutoCommit(false); // default true

      // Run list of insert commands
      psInsert.setString(1, "mkyong");
      psInsert.setBigDecimal(2, new BigDecimal(10));
      psInsert.setTimestamp(3, Timestamp.valueOf(LocalDateTime.now()));
      psInsert.execute();

      psInsert.setString(1, "kungfu");
      psInsert.setBigDecimal(2, new BigDecimal(20));
      psInsert.setTimestamp(3, Timestamp.valueOf(LocalDateTime.now()));
      psInsert.execute();

      // Run list of update commands

      // error, test roolback
      // org.postgresql.util.PSQLException: No value specified for parameter 1.
      psUpdate.setBigDecimal(2, new BigDecimal(999.99));
      //psUpdate.setBigDecimal(1, new BigDecimal(999.99));
      psUpdate.setString(2, "mkyong");
      psUpdate.execute();

      // end transaction block, commit changes
      conn.commit();

      // good practice to set it back to default true
      conn.setAutoCommit(true);

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

  //...

}
Kết quả, Không có câu lệnh nào được thực hiện, câu lệnh insert bị rollback.
jdbc-transaction-2.png


3. Mở rộng…
Sửa lỗi parameter 1 và xem kết quả mong đợi

Java:
//psUpdate.setBigDecimal(2, new BigDecimal(999.99));

psUpdate.setBigDecimal(1, new BigDecimal(999.99));
psUpdate.setString(2, "mkyong");
psUpdate.execute();
Kết quả

Code:
2 dòng được thêm vào và 1 dòng được cập nhật
jdbc-transaction-3.png


Download Source Code
$ git clone https://github.com/mkyong/java-jdbc.git
$ cd postgresqlCám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :D

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/jdbc/jdbc-transaction-example/
 
Sửa lần cuối:

Bình luận