[Java 8] Stream– Cách chuyển đổi IntStream thành mảng Integer

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Cách chuyển đổi IntStream thành mảng Integer

Giải pháp là boxed() IntStream thành 1 Stream<Integer>, sau đó chuyển thành mảng

StreamExample.java
Java:
package com.mkyong;

import java.util.Arrays;
import java.util.stream.IntStream;
import java.util.stream.Stream;

public class StreamExample {

  public static void main(String[] args) {

    //int[] -> IntStream -> Stream<Integer> -> Integer[]
    int[] num = {3, 4, 5};

    //1. int[] -> IntStream
    IntStream stream = Arrays.stream(num);

    //2. IntStream -> Stream<Integer>
    Stream<Integer> boxed = stream.boxed();

    //3. Stream<Integer> -> Integer[]
    Integer[] result = boxed.toArray(Integer[]::new);

    System.out.println(Arrays.toString(result));

    // one line
    Integer[] oneLineResult = Arrays.stream(num).boxed().toArray(Integer[]::new);
    System.out.println(Arrays.toString(oneLineResult));
  }

}
Kết quả
Code:
[3, 4, 5]
[3, 4, 5]

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java8/java-8-how-to-convert-intstream-to-integer
 

Bình luận