[Java 8] Sắp xếp các phần từ của Map

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sắp xếp các phần từ của Map trong Java 8

Ví dụ về cách sử dụng Stream để sắp xếp các phần tử của Map theo khóa (key) hoặc giá trị (value) trong Java 8

1. Giải thích nhanh
Các bước để sắp xếp các phần tử của Map trong Java 8
 1. Chuyển đổi một Map thành một Stream
 2. Sắp xếp Map đó
 3. Tập hợp và trả kết quả về một LinkedHashMap mới(giữ đúng thứ tự).

Java:
Map result = map.entrySet().stream()
  .sorted(Map.Entry.comparingByKey())     
  .collect(Collectors.toMap(Map.Entry::getKey, Map.Entry::getValue,
  (oldValue, newValue) -> oldValue, LinkedHashMap::new));
Lưu ý : Collectors.toMap sẽ trả về là HasMap.

2. Sắp xếp bằng khóa (Key)

SortByKeyExample.java
Java:
package com.mkyong.test;

import java.util.HashMap;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;
import java.util.stream.Collectors;

public class SortByKeyExample {

  public static void main(String[] argv) {

    Map<String, Integer> unsortMap = new HashMap<>();
    unsortMap.put("z", 10);
    unsortMap.put("b", 5);
    unsortMap.put("a", 6);
    unsortMap.put("c", 20);
    unsortMap.put("d", 1);
    unsortMap.put("e", 7);
    unsortMap.put("y", 8);
    unsortMap.put("n", 99);
    unsortMap.put("g", 50);
    unsortMap.put("m", 2);
    unsortMap.put("f", 9);

    System.out.println("Original...");
    System.out.println(unsortMap);

    // sort by keys, a,b,c..., and return a new LinkedHashMap
    // toMap() will returns HashMap by default, we need LinkedHashMap to keep the order.
    Map<String, Integer> result = unsortMap.entrySet().stream()
        .sorted(Map.Entry.comparingByKey())
        .collect(Collectors.toMap(Map.Entry::getKey, Map.Entry::getValue,
            (oldValue, newValue) -> oldValue, LinkedHashMap::new));


    // Not Recommend, but it works.
    //Alternative way to sort a Map by keys, and put it into the "result" map
    Map<String, Integer> result2 = new LinkedHashMap<>();
    unsortMap.entrySet().stream()
        .sorted(Map.Entry.comparingByKey())
        .forEachOrdered(x -> result2.put(x.getKey(), x.getValue()));

    System.out.println("Sorted...");
    System.out.println(result);
    System.out.println(result2);

  }

}
Kết quả
Code:
Original...
{a=6, b=5, c=20, d=1, e=7, f=9, g=50, y=8, z=10, m=2, n=99}

Sorted...
{a=6, b=5, c=20, d=1, e=7, f=9, g=50, m=2, n=99, y=8, z=10}
{a=6, b=5, c=20, d=1, e=7, f=9, g=50, m=2, n=99, y=8, z=10}
3. Sắp xếp bằNG giá trị (Value)

SortByValueExample.java
Java:
package com.mkyong.test;

package com.mkyong;

import java.util.Comparator;
import java.util.HashMap;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;
import java.util.stream.Collectors;

public class SortByValueExample {

  public static void main(String[] argv) {

    Map<String, Integer> unsortMap = new HashMap<>();
    unsortMap.put("z", 10);
    unsortMap.put("b", 5);
    unsortMap.put("a", 6);
    unsortMap.put("c", 20);
    unsortMap.put("d", 1);
    unsortMap.put("e", 7);
    unsortMap.put("y", 8);
    unsortMap.put("n", 99);
    unsortMap.put("g", 50);
    unsortMap.put("m", 2);
    unsortMap.put("f", 9);

    System.out.println("Original...");
    System.out.println(unsortMap);

    //sort by values, and reserve it, 10,9,8,7,6...
    Map<String, Integer> result = unsortMap.entrySet().stream()
        .sorted(Map.Entry.comparingByValue(Comparator.reverseOrder()))
        .collect(Collectors.toMap(Map.Entry::getKey, Map.Entry::getValue,
            (oldValue, newValue) -> oldValue, LinkedHashMap::new));

           
    //Alternative way
    Map<String, Integer> result2 = new LinkedHashMap<>();
    unsortMap.entrySet().stream()
        .sorted(Map.Entry.<String, Integer>comparingByValue().reversed())
        .forEachOrdered(x -> result2.put(x.getKey(), x.getValue()));

    System.out.println("Sorted...");
    System.out.println(result);
    System.out.println(result2);

  }
}
Kết quả
Code:
Original...
{a=6, b=5, c=20, d=1, e=7, f=9, g=50, y=8, z=10, m=2, n=99}

Sorted...
{n=99, g=50, c=20, z=10, f=9, y=8, e=7, a=6, b=5, m=2, d=1}
{n=99, g=50, c=20, z=10, f=9, y=8, e=7, a=6, b=5, m=2, d=1}
4. Map<Object,Object>
Stream không thể sắp xếp trực tiếp với Map<Object,Object>, để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần chuyển nó sang Map<String, String>, xem ví dụ bên dưới.

Code:
Ghi chú
Nếu bạn có ý tưởng hay hơn, dùng ngại cho mình biết nhé.
DisplayApp.java
Java:
package com.mkyong;

import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Properties;
import java.util.Set;
import java.util.stream.Collectors;

public class DisplayApp {

  public static void main(String[] args) {

    Properties properties = System.getProperties();
    // not easy to sort this
    Set<Map.Entry<Object, Object>> entries = properties.entrySet();

    LinkedHashMap<String, String> collect = entries.stream()
        //Map<String, String>
        .collect(Collectors.toMap(k -> (String) k.getKey(), e -> (String) e.getValue()))
        .entrySet()
        .stream()
        .sorted(Map.Entry.comparingByKey())
        .collect(Collectors.toMap(Map.Entry::getKey, Map.Entry::getValue,
            (oldValue, newValue) -> oldValue, LinkedHashMap::new));

    collect.forEach((k, v) -> System.out.println(k + ":" + v));

  }

}

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java8/java-8-how-to-sort-a-map
 

Bình luận