[Java 8] Chuyển đổi thông tin bằng Streams map()

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Streams map trong Java 8

Trong Java 8, có thể sử dụng stream().map() để convert 1 object thành nhiều thông tin khác nhau.

1. Chuyển List String sang chữ in hoa
1.1 Ví dụ đơn giản về chuyển List các String sang chữ in hoa.

TestJava8.java
Java:
package com.mkyong.java8;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class TestJava8 {

  public static void main(String[] args) {

    List<String> alpha = Arrays.asList("a", "b", "c", "d");

    //Before Java8
    List<String> alphaUpper = new ArrayList<>();
    for (String s : alpha) {
      alphaUpper.add(s.toUpperCase());
    }

    System.out.println(alpha); //[a, b, c, d]
    System.out.println(alphaUpper); //[A, B, C, D]

    // Java 8
    List<String> collect = alpha.stream().map(String::toUpperCase).collect(Collectors.toList());
    System.out.println(collect); //[A, B, C, D]

    // Extra, streams apply to any data type.
    List<Integer> num = Arrays.asList(1,2,3,4,5);
    List<Integer> collect1 = num.stream().map(n -> n * 2).collect(Collectors.toList());
    System.out.println(collect1); //[2, 4, 6, 8, 10]
  }
}
2. List các objects -> List các String
2.1 Lấy ra tất cả giá trị tên của đối tượng staff

Staff.java
Java:
package com.mkyong.java8;

import java.math.BigDecimal;

public class Staff {

  private String name;
  private int age;
  private BigDecimal salary;
  //...
}
TestJava8.java
Java:
package com.mkyong.java8;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class TestJava8 {

  public static void main(String[] args) {

    List<Staff> staff = Arrays.asList(
        new Staff("mkyong", 30, new BigDecimal(10000)),
        new Staff("jack", 27, new BigDecimal(20000)),
        new Staff("lawrence", 33, new BigDecimal(30000))
    );

    //Before Java 8
    List<String> result = new ArrayList<>();
    for (Staff x : staff) {
      result.add(x.getName());
    }
    System.out.println(result); //[mkyong, jack, lawrence]

    //Java 8
    List<String> collect = staff.stream().map(x -> x.getName()).collect(Collectors.toList());
    System.out.println(collect); //[mkyong, jack, lawrence]

  }

}
3. List các object -> List các object khác
3.1 Ví dụ về convert list các đối tượng staff thành list các đối tượng StaffPublic

Staff.java
Java:
package com.mkyong.java8;

import java.math.BigDecimal;

public class Staff {

  private String name;
  private int age;
  private BigDecimal salary;
  //...
}
StaffPublic.java
Java:
package com.mkyong.java8;

public class StaffPublic {

  private String name;
  private int age;
  private String extra;
  //...
}
3.2 Trước Java 8

BeforeJava8.java
Java:
package com.mkyong.java8;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class BeforeJava8 {

  public static void main(String[] args) {

    List<Staff> staff = Arrays.asList(
        new Staff("mkyong", 30, new BigDecimal(10000)),
        new Staff("jack", 27, new BigDecimal(20000)),
        new Staff("lawrence", 33, new BigDecimal(30000))
    );

    List<StaffPublic> result = convertToStaffPublic(staff);
    System.out.println(result);

  }

  private static List<StaffPublic> convertToStaffPublic(List<Staff> staff) {

    List<StaffPublic> result = new ArrayList<>();

    for (Staff temp : staff) {

      StaffPublic obj = new StaffPublic();
      obj.setName(temp.getName());
      obj.setAge(temp.getAge());
      if ("mkyong".equals(temp.getName())) {
        obj.setExtra("this field is for mkyong only!");
      }

      result.add(obj);
    }

    return result;

  }

}
Kết quả
Code:
[
  StaffPublic{name='mkyong', age=30, extra='this field is for mkyong only!'},
  StaffPublic{name='jack', age=27, extra='null'},
  StaffPublic{name='lawrence', age=33, extra='null'}
]
3.3 Java 8

NowJava8.java
Java:
package com.mkyong.java8;

package com.hostingcompass.web.java8;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class NowJava8 {

  public static void main(String[] args) {

    List<Staff> staff = Arrays.asList(
        new Staff("mkyong", 30, new BigDecimal(10000)),
        new Staff("jack", 27, new BigDecimal(20000)),
        new Staff("lawrence", 33, new BigDecimal(30000))
    );

    // convert inside the map() method directly.
    List<StaffPublic> result = staff.stream().map(temp -> {
      StaffPublic obj = new StaffPublic();
      obj.setName(temp.getName());
      obj.setAge(temp.getAge());
      if ("mkyong".equals(temp.getName())) {
        obj.setExtra("this field is for mkyong only!");
      }
      return obj;
    }).collect(Collectors.toList());

    System.out.println(result);

  }
  
}
Kết quả
Code:
[
  StaffPublic{name='mkyong', age=30, extra='this field is for mkyong only!'},
  StaffPublic{name='jack', age=27, extra='null'},
  StaffPublic{name='lawrence', age=33, extra='null'}
]

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java8/java-8-streams-map-examples
 
Sửa lần cuối:

Bình luận